MWAKURI 22

1“Taari, ao taani kairiri, kam na ongora n au taeka nakoimi ae na kaota arou b'a I aki bure!” 2Ao ngke a ongo b'a e taetae nakoia n te taetae n Ebera, ao a kainab'aabu riki; ao e taku: 3Bon te aomata ae te I-Iutaia ngai, ae I bungiaki i Tareto are i Kirikia, ma I ikawai rake n te kaawa aei, ao I reireiaki irouni Kamariera. I reireiaki n aia tua ara bakatibu n arona ni kabanea, ao e bane nanou nakon te Atua, n ai aromi naba ni kabaneingkami n te bong aei. 4I b'ainikiriniia kaain te Aro aei, ao I kareke naba mateia. I kabaeia mm'aane ma aine, ao I kaakiia i nanoni karabuuti. 5Ana kona ni kakoauaa aia mataniwi ibonga ma te botaki n unimm'aane b'a i bon taekina te koaua. I karekea naba mai rouia reeta nakoia taari i Tamateko, ao I m'ananga nako ikekei b'a N na tauia iai, ao N na kabaeia ni kairiia nako Ierutarem, b'a a na karekeaki kaiia. 6Ma e riki te b'ai nako iu, b'a ngke I tabe ni m'ananga ni kaania Tamateko, ngke tao e a tawanou, ao e a karina naba n oota mai karawa te oota ae ab'ab'aki ni katobibiai. 7I b'aka i aontano, ao I ongo te b'ana ae kaangai nako iu, “Tauro, Tauro, e aera ngkai ko b'ainikirinai?” 8Ao I kaeka ni kaangai, “Te UEA, antai Ngkoe?” Ao Ngaia E taku nako iu, “Iesu Ngai are te I-Natareta, are ko b'ainikirinna.” 9A nora te oota arei raou, ma a aki ongo b'anaan Teuare taetae nako iu. 10I a titirakinna ngkanne, ni kaangai, “Te UEA, tera ae N na karaoia?” Ao E taku te UEA nako iu, “Tei rake, ao naako Tamateko; ao ane ko na tuangaki iai b'aai ni bane ake a tia ni baireaki i bukim b'a ko na karaoi.” 11Ma i bukina ngke I a aki noraba i bukin raneanean te oota arei, ao a kairiirai ni baiia uake raou, ao I roko i Tamateko. 12Iai te aomata ae arana Anania, ae tataromauria te Atua, ae ongeaba nakon te tua, ao e atoatongaki b'a e raoiroi irouia I-Iutaia ni kabaneia ake a maeka ikekei. 13E roko i rou, n tei i rarikiu, ao e taku nako iu, “Tauro, ae tariu, ko na noraba!” Ao I a noraba naba ngkekei, ao I taraia. 14Ao e taku, “E a tia n rineiko Atuaia ara bakatibu b'a ko na ata nanona are na karaoaki, ma n nora Teuare Atataiaomata, ma n ongo te b'ana mai wina. 15Ane ko na riki b'a ana tia kaotioti nakoia aomata ni kabaneia ni baike ko noori, ma n ongo. 16Ao tera ae ko kaantaningaia ngkai? Tei rake, ao ko na b'abetitoaki ma ni kaitiakaki man am bure, ni m'anewean aran te UEA.” 17I a manga oki nako Ierutarem, ao ngke I kume n tataro n te Tembora, ao kanga ai aron ae I mii: 18I nora Teuarei ngke E taku nako iu, “Bareiko, ao kawaetatako ni kitana Ierutarem, b'a a rawa aomata ikai ni butim'aea am kaotioti i buku.” 19Ao ngai I taku, “Te UEA, a bon ataai b'a I kariniia n te karabuuti ake a onimakiniko, ao I kataereia ni m'aneabaia nako I-Iutaia; 20ao ngke e tiringaki Tetebano are e tataetae i bukim, ao ngai naba are I tei ni kakoauaa b'a e bon riai matena, ao I kawakini kunnikaiia ake a kamatea.” 21Ao Ngaia E taku nako iu, “Naako, b'a N na kanakoko nako kiraroa nakoia aomata aika Tientaire.” 22A ongora aomata irouni B'auro ni karokoa e atongi taeka aikai, ao a kanene ngkanne b'anaaia, ni kaangai, “Kamatea, b'a te aomata ae ai aron teuaei e aki riai b'a e na maiu.” 23Ao ngke a takarua ma n raeuai kunnikaia ma ni kaurakea te tano. 24Ao e anga ana taeka aia mataniwi tautia b'a e na kairaki B'auro nako nanoni neia tautia are matoatoa, ao e tua b'a e na kataereaki ni kakaeaki mai rouna b'a tera ana bure are a takaruaia iai aomata n ekianako, b'a e aonga n ataia raoi. 25Ma ngke a kabaea B'auro n roo aika kaau, ao e taku nakoni mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina are tei ni kaan, “E kariaiaki b'a kam na kataerea te aomata ae te I-Rom ae tuai ni motikaki taekana?” 26Ngke e ongo mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e nako n tuanga aia mataniwi tautia, ao e kaangai, “Tera ae ko nang karaoia? B'a te I-Rom te aomata arei!” 27E nako ngkanne aia mataniwi tautia ni kawara B'auro, ao e titirakinna, “Ko na tuangai, te I-Rom ngkoe?” Ao ngaia e kaangai, “Eng.” 28Ao e taku aia mataniwi tautia, “I kaboa kan rikiu b'a kaain Rom n te m'ane ae bati.” Ao e taku B'auro, “Ma ngai boni kaaina ma ngke I bungiaki.” 29Ma ngaia are, a waekoa naba ni m'awa mai rouna te koraki ake a na ukoukora taekana; ao e maku naba aia mataniwi tautia ngke e ata B'auro b'a te I-Rom, i bukina ngke e a tia ni kabaea. 30Ngke e a ingabong, ao e kan ata koauani bukin are e bukinaki iai B'auro irouia I-Iutaia teuare aia mataniwi tautia; ma ngaia are e kab'araa B'auro, ao e tuangiia ibonga ake mataniwi ma kaain te Tanirim ni kabaneia b'a a na botaki; ao e kaira rio B'auro, ao e kaaki i mataia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\