MWAKURI 23

1E kaeti matana B'auro n taraia kaain te Tanirim, ao e taku, “Taari, I a tia ni maiu i matan te Atua ma mataniwin nanou ae itiaki ni karokoa te bong aei.” 2Ao e anga ana taeka Anania are mataniwiia ibonga nakoia ake a tei i rarikini B'auro, b'a a na orea wina. 3Ao e taku ngkanne B'auro nakoina, “E nang oroiko te Atua, ngkoe ae te o te bono ae kamainainaki! b'a ko tekateka ni motika taekau ni kaeti ma taekan te Tua, ao ko ri aon te Tua ngkai ko tua b'a N na oreaki!” 4Ao a taku ake a tei i rarikini B'auro, “Ko taetae n iowawa nakon te ibonga ae te mataniwi ae ana ibonga te Atua?” 5Ao e taku B'auro, “Taari, I aki ataia ae ngaia aia mataniwi ibonga; b'a e koreaki ae kaangai, ‘Ko na aki tabeki taeka aika bubuaka b'a taekan temanna ae tautaeka i aoia am botannaomata.’ ” 6Ngke e ataia B'auro b'a Tarukaio tem'angina, ao B'aritaio tem'angina, ao e kanenea ngkanne b'anaana i mataia kaain te Tanirim, ni kaangai, “Mm'aane, taari, bon te B'aritaio ngai, ae natiia B'aritaio. E kabowiaki taekau ikai i bukin te kaantaninga ae i rou ae a na manga uti maate!” 7Ngke e a atonga aei B'auro, ao e a riki naba te kauntaeka irouia B'aritaio ma Tarukaio; ao a uamaae n aia iango kaain te kabowi. 8B'a a taku Tarukaio b'a akea te manga-maiu, ao akea anera ma tamnei; ma a taku B'aritaio b'a iai baikai ni kabane. 9Ao e riki te takarua ae korakora; a teirake taani koroboki tem'angina ake raoia B'aritaio, ao a kauntaeka, ao a taku, “Akea aron teuaei ae buakaka ae ti kunea. E aki ngkoa ao tao e a tia n taetae nakoina te tamnei ke te anera!” 10Ngke e riki te kauntaeka ae korakora, ao e makuia aomata aia mataniwi tautia b'a a kaawa n raebitia B'auro; ma ngaia are e tuangiia tautia b'a a na ruo n anaa B'auro mai buakoia, ao a na kairiia nako nanoni neia tautia are matoatoa. 11Ngke e a bong, ao E tei te UEA i rarikini B'auro ao E taku, “Ko na ninikoria! B'a ngkai ko a tia ni kaotioti i buku i Ierutarem, ao ko na manga karaoia naba i Rom.” 12Ngke e a ngaina, ao a karekea aia iango ni kam'arua I-Iutaia tem'angina: a taetae ni bau b'a a na aki am'arake ma ni moi ni karokoa ae a tia ni kamatea B'auro. 13E raka i aon angaun m'aitiia aomata ake a kabo nanoia n te aro anne. 14Ao a nako ni kawariia ibonga ake mataniwi ma unimm'aane, ao a taku, “Ti a tia ni kabaeira n ara taeka ni bau b'a ti na bon aki am'arake ni karokoa ae ti a tia ni kamatea B'auro. 15Ma ngaia aei, kam na kanakoa ngkai ami taeka ma kaain te Tanirim nakon aia mataniwi tautia, b'a e aonga ni kaira rio B'auro nakoimi, b'a aongkoa kam kan ri nanoa riki taekana n te aro ae eti; ao ngaira ti na tauraoi ni kamatea i m'ain rokona ni kaaningkami.” 16Ngke e ongo natini m'aneni B'auro ae a na kam'arua B'auro, ao e nako n rin ni neia tautia are matoatoa n tuanga B'auro. 17Ao e wetea temanna irouia mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina B'auro, ao e taku, “Ko na kaira te roronga aei nakon aia mataniwi tautia, b'a iai ana taeka ae e na tuangnga.” 18Ma ngaia are, e kairiia nakon aia mataniwi tautia, ao e taku, “E weteai te bure are B'auro ao e butiai b'a N na kaira te roronga aei nako im, b'a iai te bae e na tuangko.” 19E taua bain te roronga arei aia mataniwi tautia, ao e kairiia nako ni kaokoroia n ti ngaiia, ao e a titirakinna ngkanne ni kaangai, “Tera am taeka ane ko na tuangai?” 20Ao ngaia e taku, “A kabo nanoia I-Iutaia b'a a na butiiko b'a ko na kaira rio B'auro ningabong nakoia kaain te Tanirim, b'a aongkoa are a na ukoukora riki aroni kaetan taekana. 21Ma ngaia ae ko na aki iri nanoia, b'a angaun tabun te aomata i buakoia te koraki arei akana tataninga ni karabaia b'a a na kam'arua B'auro. Aikai te koraki ake a tia ni kabaeaki n aia berita b'a a na aki am'arake ma ni moi ni karokoa ae a tia ni kamatea B'auro. A tauraoi ngkai ni kaantaninga te taeka mai roum.” 22E kanakoa ngkanne te roronga arei aia mataniwi tautia, ao e tuangnga ni kaangai, “Ko na aki tuanga te aomata temanna ae ko taekini baikai nako iu.” 23E weteia ngkanne uomani mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina teuare aia mataniwi tautia, ao e taku, “Kam na katauraoia uabubua tautia, ma itingaun tautia aika totoka i aoia aoti, ma uabubua tautia aika taani buaka n te kainiwai, b'a a na nako Kaitareia n te aoa ruaiwa n te tairiki aei; 24ao katauraoia maan b'a a na katokaa B'auro i aoia, b'a a aonga ni karokoa raoi irouni Berika are te tia tautaeka.” 25Ao e korea te reta aia mataniwi tautia, ae e kaangai taekana: 26Mairouni Keraurio Rutia nakoni Berika, ae te tia tautaeka ae moan te kakannato: 27Ko na mauri! E tauaki te aomata aei irouia I-Iutaia, ao e kuri ni kamateaki i rouia; ngke I ataia b'a te I-Rom, ao I nako ma tautia ni kamaiua. 28Ngke I kan ata bukin are a kabuakaka iai, ao I kairiia nakon aia kabowi; 29ao I ataia iai b'a e kabuakakaki ni baika kaeti ma taekan aia Tua, ma akea bukinana ae riai kamateana iai ke kabaeana iai. 30Ao ngke I tuangaki b'a e nang kam'aruaki te aomata aei irouia I-Iutaia tabem'aang, ao I kawaetata ni kanakoa nako im, ao I tuangiia naba ake a kabuakaka b'a a na taekini baike a bukinna iai i matam. 31Ma ngaia are, a karaoa tuangaia tautia: a taua B'auro ao a kairiia e bong nako Antibateri. 32Ngke e a ingabong, ao a oki tautia nakoni neia are matoatoa, ma ti tautia ake a totoka i aoia aoti aika tiku n raona B'auro ni m'ananga. 33Ngke a roko i Kaitareia, ao a anga te reta nakon te tia tautaeka, ao a anga naba B'auro nakoina. 34Ngke e tia ni wareka te reta te tia tautaeka, ao e titiraki b'a kaain te tabo ra B'auro. Ngke e ataia b'a te I-Kirikia, 35ao e taku, “I a ongora i roum ngkana a roko ake a bukiniko.” Ao e anga ana taeka b'a e na kawakinaki B'auro n ana Beritoriam Erote.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\