MWAKURI 24

1I mwin nimabong, ao e wairio aia mataniwi ibonga are Anania ma unimm'aane tabem'aang ma te aomata temanna ae rangi n rabakau ni kakarabakau ae arana Tereturo. A kaota bukinani B'auro nakon te tia tautaeka. 2Ngke e weteaki Tereturo, ao e tabeki ana taeka ni bukibuki ni kaangai, Berika ae ko moani kakannato, ngkai ti namakina te rau ae bati i aan am kairiri, ao ngkai a bati naba taiani bitaki aika raraoi i bukin te botannaomata aei i bukin am iango raoi. 3Ti butim'aai b'aai ni kabane n taabo nako ma te kaitau ae moan te bati. 4Ma I aki kani kabanea am tai, ma ngaia are I butiko b'a ko na taotaona nanom n ongora teutana iroura. 5B'a ti kunea te aomata aei b'a e iowawa: e karika te kiriwe i buakoia I-Iutaia ni kabaneia i aon aaba nako, ao ngaia mataniwin te botaki ae a atongaki kaaina b'a Natarene; 6ao e kataia naba ni kani kam'araea te Tembora; ao ti taua. 7ma e roko Rutia are aia mataniwi tautia n anaia mai roura ma te matoa n te aro n iowawa. 8Ngkana ko bon nenera arona, ao ko kona iai n atai baika ti bukinna iai. 9A buoka naba are e taekinna Tereturo I-Iutaia, ni kakoauai baike e taekin. 10Ngke e kaota ana kanikina te tia tautaeka nakoni B'auro b'a e na taetae, ao e taku B'auro: N ataakina i rou b'a ko a tia n riki b'a te tia motiki-taeka n te botannaomata aei i nanon ririki aika bati, ao I kukurei n tei bon i buku ni kaitarai baika taekinaki i buku. 11N aron ae ko boni kona n ataia raoi, ao bon ti tengauni ma uabong n nako ngke I nako Ierutarem n taromauri iai. 12A aki norai I-Iutaia ni kauntaeka ma temanna ke ni kakiriweia aomata, i nanon te Tembora ke ni m'aneabaia nako I-Iutaia, ke i nanon te kaawa teuana. 13Ao a aki kona ni kakoauai nako im baikana a bukinai iai. 14Ma I kaota aei nako im, b'a I tataromauria Atuaia ara bakatibu n aron ara onimaki n te Aro, are a atongnga b'a te Aro teuana; ao I iriri nanoni b'aai ni kabane ake a taekinaki n te Tua, ao ake a koreaki n aia boki burabeti. 15Boni iai ae I kaantaningaia mairoun te Atua, ae a kaantaningaia naba: b'a iai te manga-maiu irouia aomata aika raoiroi ma aika buakaka aika tia ni mate. 16Ao ngaia aei ae I kakorakoraai iai b'a N na aki toki ni b'aina te nano ae itiaki i matan te Atua ao i mataia aomata. 17Ma i mwin tabeua te ririki, ao I roko i Ierutarem n nikiri b'aai n tituaraoi nakoia au botannaomata, ao I anga karea. 18Ngke I karaoa aei ao a norai n te Tembora, i mwin tian te m'akuri ni kaitiaki nako iu. Akea aomata i rarikiu, ao akea naba te kiriwe; ma iai I-Iutaia tabem'aang mai Atia aika mena ikekei. 19Boni ngaiia aika riai n roko n tei i matam n anganiko aia taeka ni bukibuki, ngkana iai i buku. 20Ma ngkai a aki mena ikai, ao ke a taetae te koraki aei b'a tera au bure are a kunea ngke I tei i mataia kaain te Tanirim 21ma ti aei au taeka are I takaruaia ngke I tei i buakoia, E baireaki taekau i matami n te bong aei i bukin taekani manga-maiuia maate. 22Ao Berika, are ata raoi taekan te Aro, e taona te kabowi, ao e taku, “Ngkana e roko Rutia are aia mataniwi tautia, ao I a motika taekam.” 23E tuanga ngkanne aia mataniwi te taanga n tautia are tebubua kaaina b'a e na kawakina B'auro n teiakinna, ma e na anganna inaomatana teutana; ao e na aki tukiia raoraona ngkana a kan roko ni buokia. 24I mwin tabe bong ao e roko Berika ma buna are Nei Rutira ae te I-Iutaia. E kaoa B'auro Berika, ao e ongora i rouna n taekan onimakinani Kristo Iesu. 25Ao ngke e kakarabakauakina taekan te raoiroi ma te taubaang ma te motiki-taeka are na roko, ao e taonaki n te maku ae bati Berika, ao e taku, “Ko na nako moa ngkai; ao ngkana e reke au tai, ao N na manga weteiko.” 26N te tai naba arei ao e kaantaningaia Berika b'a e na anganaki te m'ane irouni B'auro; ma ngaia are e aki toki ni kakaoa B'auro n taetaenikawai ma ngaia. 27Ngke a bane uoua te ririki ao e oneaki mwini Berika irouni Borekio Beteto. E kani karekea taekana ae e raoiroi Berika irouia I-Iutaia, ma ngaia are e katuka B'auro i nanon te karabuuti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\