MWAKURI 25

1Ma ngaia are, ngke e roko Beteto n te m'akoro are e na tautaeka i aona, ao i mwin tenibong, ao e waerake nako Ierutarem mai Kaitareia. 2A kaoti baike a bukina iai B'auro ibonga ake mataniwi ma aomata ake a kakannato nakoni Beteto, ao a kairoroa ni butiia, 3b'a e na buoki nanoia ni kaoa B'auro nako Ierutarem, b'a a tia n aia iango b'a a na kamatea i aoni kawaina. 4Ma ngaia are, e kaekaia Beteto ao e taku, “E na kawakinaki B'auro i Kaitareia, ao N na nako ikekei i mwin te tai ae aki maan. 5A na wairio ma ngai aomata aika m'aaka ni babaire i buakomi, ao a na taekina bukinan te aomata arei, ngkana iai ana bure.” 6Ngke e a tia Beteto ni mena i buakoia i nanon te maan ae aki raka i aoni wanua ke tebwina te bong, ao e wairio nako Kaitareia; ao ngke e a ingabong ao e tekateka n te tabo ni motiki-taeka, ao e tua b'a e na kairaki B'auro nakoina. 7Ao ngke e roko B'auro, ao a tei i rarikina I-Iutaia ake a roko mai Ierutarem ni kaoti ana bure aika bati ma n rawawata, aika a aki konai ni kakoauai. 8E taetae ngkanne B'auro ni kaitarai bukinana ao e taku, “Akea te b'ai ae I a tia ni karaoia ae bure nakon aia Tua I-Iutaia, ma te Tembora, ao nakoni kautun te tautaeka n Rom.” 9E kan tangiraki Beteto irouia I-Iutaia, ma ngaia are e taku nakoni B'auro, “Ko kan nako Ierutarem b'a N na motika taekam iai i bukini bukinam aikai?” 10Ma e taku B'auro, “N na tei i matan ana kabowi kautun te tautaeka n Rom, are e riai ni motikaki taekau iai. Akea te b'ai ae bure ae I karaoia nakoia I-Iutaia, ao ko bon ataia. 11Ma ngaia aei, b'a ngkana I a tia ni karaoa ae bure, ao I a tia ni karaoa te b'ai ae riai mateu iai, ao I aki rawa ni mate; ma ngkana tao akea nanoni baikana a bukinai iai, ao bon akea temanna ae kona n anganiia ngai. I bubuti b'a e na motika taekau kautun te tautaeka n Rom.” 12Ngke e tia n taetae Beteto ma kaain te kabowi, ao e taku, “Ko a tia ni bubuti b'a e na motikaki taekam irouni kautun te tautaeka n Rom, ma ngaia are ko na nako ni kautun te tautaeka n Rom.” 13Ao i mwin tabe bong ao e roko Akerib'a are te uea ma Nei Berenike i Kaitareia, ni kaota nanoia ni butim'aea Beteto. 14A bati aia bong n tiku i Kaitareia; ao i nanoni boong akanne ao e karakina taekani B'auro Beteto nakon te uea, ni kaangai, Iai te aomata ikai ae kitanaki ni kabaeaki irouni Berika; 15ao ngke I mena i Ierutarem ao a kaongoraeai taekan teuaei ibonga ake mataniwi ma aia unimm'aane I-Iutaia, ao a tangirai b'a N na motika taekana ni kaburea. 16Ma I tuangiia b'a n aia katei I-Rom ao a aki kona ni kaburea te aomata ni karokoa ae e a tia n tei i matan te kabowi n i taramata ma aomata ake a bukinna, ao ni karokoa naba ae e a tia n reke ana tai n taetae ni kaitaraa bukinana. 17Ma ngaia are, ngke a roko ikai, ao I aki tab'ara b'a n te bong naba are i mwina, ao I tekateka n te tabo ni motiki-taeka, ao I tua b'a e na kairaki nako iu te aomata arei. 18Ao ngke a teirake taani bukinna n ekianako, ao akea aia taeka i bukina ni kabuakaka n aron are I kaantaningaia; 19ma iai b'aai ake a kauntaekai ma ngaia i bukini baika kaeti ma aia onimaki, ao i bukin naba temanna, ae Iesu ae mate, ae e taku B'auro b'a E maiu. 20Ao ngke I aki ata ae N na karaoia i bukin te kauntaeka i aoni baikanne, ao I titirakinna b'a e kan nako Ierutarem ni kabowiaki iai i bukini baikanne ke e aki. 21Ma ngke e taetae B'auro b'a e na kawakinaki i m'aini motikan taekana irouni kautun te tautaeka n Rom, ao I tua b'a e na kawakinaki ni karokoa kanakoana i rou nakoni kautun te tautaeka n Rom. 22Ao e taku Akerib'a nakoni Beteto, “I kan ongora naba ngai iroun te aomata anne.” Ao ngaia e taku, “Ko na ongora i rouna ningabong.” 23Ma ngaia are, ngke e a ingabong, ao e roko Akerib'a ma Berenike ma te aro ni karinerine ae bati irouia aomata, n rin n te tabo n ongora ma aia mataniwi nako tautia ma aomata ake a kakannato n te kaawa arei. E tua ngkanne Beteto b'a e na kairaki B'auro nakoia. 24Ao e taku Beteto: Te uea ae Akerib'a, ao ngkami ni kabaneingkami aika kam mena ikai ma ngaira, kam nora teuaei, ae a bane I-Iutaia ake i Ierutarem ao ikai naba ni kawarai i bukina, ao a kanenei b'anaaia n taku b'a e aki riai ni kamaanaki riki ana tai ni maiuna. 25Ma I kunea b'a akea te b'ai ae e a tia ni karaoia ae riai matena iai; ma ngke e taetae b'a e na motikaki taekana iroun Aukitito, ao e reke nanou b'a N na kanakoa nakoina. 26Ma akea i rou taekana ae ataaki raoi ae N na koreia nakoni kautun te tautaeka n Rom. Ma ngaia ae I kairiia mai nako matami, ao ai moara riki nako matam, te uea ae Akerib'a, b'a i mwini kakaaean taekana iroura ao tao a kona n reke baika N na korei taekaia. 27B'a I taku b'a e aki riai ae N na kanakoa te bure ao akea taekana ae na kaoti baika e bukinaki iai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\