MWAKURI 26

1Ao e taku Akerib'a nakoni B'auro, “Ko kariaiakaki b'a ko kona n taetae bon i bukim.” E arora baina ngkanne B'auro ao e taetae ni kaitarai taekani bukinana, ni kaangai: 2Te uea ae Akerib'a, I taku b'a I a kab'aia, ngkai N nangi taetae n te bong aei ni kaitarai taekani b'aai ni kabane ake I bukinaki iai irouia I-Iutaia, 3i bukina b'a ko atai raoi aia katei I-Iutaia ma baika a aki toki ni kakauntaekai. Ma ngaia ae I butiiko b'a ko na ongora i rou ma te taotaonaki n nano. 4A bane I-Iutaia n ata aroni maiu ma ngke te teei ngai, ngke I moa n rikirake i buakoia au botannaomata, ao i Ierutarem. 5A kaman ata arou ma ngkoa, ngkana iai baikana a kan taekinai iai: b'a I a tia ni kaaina te botaki teuana ae a rangi ni mamatoa tuana, ae te botaki ni B'aritaio. 6Ao I tei ikai ngkai b'a e na motikaki taekau i bukini kaantaningani kakoauan ana taeka n akoi te Atua nakoia ara bakatibu; 7are te taeka are a kaantaningaia ara baronga ake tengauni ma ua baronga, b'a e na kakoroaki bukina nakoia, ngkai a bane nanoia n tataromauria te Atua ni bong ao ni ngaina. Te uea, I bukinaki irouia I-Iutaia i bukin te kaantaninga aei. 8E aera ngkai e kangaanga iroumi b'a kam na kakoaua ae E a manga kamaiuia maate te Atua? 9Ao ngai, n taai ake rimoa, ao I iangoia i bon i rou, b'a N na karaoa ae I kona n eekaanako aran Iesu are te I-Natareta. 10Ao I karaoi baikai i Ierutarem; ao I kainiia ake a itiaki aika bati i nanoni karabuuti ngke I anganaki te m'aaka ni karaoia mairouia ibonga ake mataniwi; ao ngke a kamateaki, ao ngai I kaota naba nanou ni kariaia. 11Ao I aki toki ni karaoi m'akuri n iowawa nakoia i nanoni m'aneabaia I-Iutaia ni kabane, ao I kairoroia b'a a na kakeaa onimakinan Iesu. E korakora ribakiia i rou, n te aro are I bon nako naba ni kaawa ake a raroa riki ni b'ainikiriniia iai. 12Ao bon aio naba bukin are I m'ananga iai nako Tamateko i aani b'anaaia ma m'akaia ibonga ake mataniwi. 13Te uea, i aoni kawaiu ni m'ananga, ngke e a tawanou, ao I nora te oota mai karawa ae raneanea riki ootana nakon ootan taai; e oota i rarikiu ma raou ni m'ananga. 14Ngke ti bane ni b'aka i aontano, ao I ongo te b'ana ae kaangai nako iu n te taetae n Ebera, “Tauro, Tauro, e aera ngkai ko b'ainikirinai? E kangaanga i roum b'a ko na orei ni waem taboni kaai aika kakang!” 15Ao ngai I taku, “Te UEA, antai Ngkoe?” Ao E taku te UEA, “Iesu Ngai ae ko b'ainikirinai. 16Ma ko na teirake, ao tei i aoni waem; b'a I kaoti nako im i bukin aei: b'a N na rineiko b'a ko na beku i buku, ao ko na riki b'a te tia taekini baika ko noori irou, ma baika N na manga kaoti nako im.” 17N na kamaiuko mairouia te botannaomata ae Iteraera ao mairouia aomata aika tiaki I-Iutaia, ake I kanakoko nakoia, 18b'a ko na kaure mataia, b'a a na rairaki man te roo nakon te oota, ao mani m'aakan Tatan nakon te Atua, b'a e aonga n reke i rouia kab'aran aia bure ao neia i buakoia aomata ake a kaitiakaki n onimakinau. 19Ma ngaia are, te uea ae Akerib'a, I aki rawa nakon te baere kanga te mii are kaoti mai karawa; 20ma I tuangiia moa I-Tamateko, ao rimwi I-Ierutarem ma I-Iutaia ni kabaneia, ma aomata naba ake tiaki I-Iutaia, b'a a na rairi nanoia n rairaki nakon te Atua, ao ni karaoi m'akuri aika a na kaotiia iai b'a a tia n rairi nanoia. 21Ao aei bukin are a tauai iai I-Iutaia n te Tembora, ao a kataia ni kamateai. 22Ma E a tia te Atua ni buobuokai ni karokoa te bong aei, ao ngaia ae I a tei iai ngkai n taetae nakoia akana mangori ma akana kakannato, n akea te bae I karakaa n taekinna i rarikin ti aia taeka burabeti ma Mote i bukini baika na roko: 23b'a E na maraki ni mate te Kristo, ao arona ngkae E na manga uti mai buakoia maate, b'a E na moani kaota te oota nakoia te botannaomata ae Iteraera ma aomata aika tiaki I-Iutaia. 24Ngke e taetae B'auro ni kaitarai taekani bukinana n te aro arei, ao e takarua Beteto ao e taku, “B'auro, ko rangirang! E karangirangko mwin am wareware ni booki aika bati.” 25Ma e kaeka B'auro ao e taku, “Beteto ae ko moani kakannato, I aki rangirang, ma I atongi taeka aika koaua aika eti. 26B'a te uea ae I taetae nakoina n aki wii makiki e atai taekani baikai; b'a I taku b'a akea te b'ai teuana n aikai ae karabaki nakoina, b'a e aki karabaki te baei ni karaoaki n te tabo ae e na aki noraki iai.” 27Te uea ae Akerib'a, “Ko kakoauaia burabeti? I ataiko b'a ko kakoauaia.” 28Ao e taku Akerib'a nakoni B'auro, “Ko anaa nanou b'a N na riki ni Kristian i nanon te tai ae kimototo aei?” 29Ao e taku B'auro, “E kimototo ke e ananau, bon au tataro nakon te Atua b'a ko bia riki n arou, ngkoe ma aomata ni kabaneia aika ongora i rou n te bong aei, ma ti taurekereke aikai b'a kam na aki kabaeaki iai!” 30Ao e teirake te uea, ma Beteto, ma Nei Berenike, ma uake raoia n tekateka, 31ao ngke a nako ao a taetae i rouia ni kaangai, “E aki karaoa ae e riai matena iai, ke kabaeana iai te aomata arei.” 32Ao e taku Akerib'a nakoni Beteto, “E konaa ni kainaomataki te aomata arei ngke arona b'a e aki tangira kautun te tautaeka n Rom b'a e na motika taekana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\