MWAKURI 27

1Ngke e a tia te baire b'a ti na borau nako Itare, ao a anga B'auro ma buure tem'angina nakon aia mataniwi tautia ae Iurio arana, ae mataniwiia te taanga ni buaka ae tebubua kaaina ae ana taanga ni buaka Aukitito. 2Ao ti toka ni kaibuken Areramuteno tewaana, ae nangi borau nakon taabo n rooro i Atia, ao ti borau; ao raora Arititareko ae te I-M'aketonia mai Tetaronike. 3N te bong are i mwina ao ti roko i Titon. E nano n akoi Iurio nakoni B'auro, b'a e kariaia nakona nakoia raoraona i bukini buokana n te bae e kainanoia. 4Ao ngke ti borau mai Titon, ao e tutuki te ang; ma ngaia are ti a ieie ngkanne ri rarikini Kubero n iterana are e aki kare mai iai te ang. 5Ao ngke ti a tia n ri nanoni marawani Kirikia ma Bamburia, ao ti roko i Mura ae kawan Rukia. 6E reke iai taekan te kaibuke tewaana mai Arekanria are e nangi borau nako Itare irouni mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao e katokaira iai. 7Ti ieie ni karaurau i nanoni boong aika bati, ma ni kuri n aki roko ni kaani ma te kaawa ae Keniro, i bukina b'a e tukiira te ang; ma ngaia are ti a borau ngkanne ri rarikini Kirete n iterana are e aki kare mai iai te ang, n ri rarikin te kekee are Taremone. 8Ti biri ri rarikina ma te kangaanga, ao ti roko n te tabo teuana ae arana Naamo aika Raraoi, are kaani ma te kaawa are Ratea. 9Ngke ti a maan n tiku iai, ao e a aki raoiroi te m'ananga b'a e nangi reke te kabuanib'ai iai i bukina b'a e a b'aka nako te Bong n Aki-mamatam, ao e anga ana taeka B'auro n i buobuoki ni kangai, 10“Mm'aane, I ata te borau aei b'a e na kamamate, ao e na kabuanib'ai, tiaki ti nakon te kaibuke ma kanoana, ma nakoni maiura naba.” 11Ma mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina e aki kan ongo n ana taeka B'auro; e ongo riki iroun te kaaben ao te aomata are ana b'ai te kaibuke. 12Ma i bukina ngke e aki raoiroi te ne n roro arei n tain te aumeaang, ao a bati i buakoia ake a taku b'a a riai ni borau mai iai, ngkana tao a kona n roko i Boinike, b'a a na kabanea iai tain te aumeaang; Boinike bon te ne n roro teuana i Kirete ae tara maiaki-maeao ao meaang-maeao. 13Ngke e wai ni karaurau te angi maiaki, ao a taku b'a e na koro bukin aia iango, ma ngaia are a taeka te atinro ao a borau n ri rarikini Kirete ni kaani ma mataniwin te aba. 14Ma e aki maan ao e a kare naba te ang ae baibati, ae arana te “I-Meaangmainiku” mai aon te aba. 15E bo te kaibuke iai ao e a aki kona ni buti ni kaitaraa te ang. Ngke akea te bae ti kona ni karaoia, ao e a uotaki nako te kaibuke n te ang. 16Ti buti ri rarikin te aba teuana ae arana Kerauta, n iterana are e aki kare mai iai te ang, ao ti kuri n aki kona n irakea iai ien te boti. 17Ngke a tia n irakea ien te boti, ao a anai roobu ni m'anea rab'atan te kaibuke iai ni kabaea; a maku b'a a rawa ni koro n te kaora ae ab'ab'aki are Tureti, ma ngaia are a tuka aia ie, ao a ukaki nako. 18Ngke ti a bon taonaki n te buaka ae korakora, ao a moanna ngkanne n tetewe nako kanoan te kaibuke n te bong are i mwina; 19ao n te katenibong ao a tetewe nako b'ain nako te kaibuke n oini baiia. 20Ngke e aki kakaoti taai, ao a aki kakaoti naba itoi i nanoni boong aika bati, ao ngke e aki kerikaki matoatoani karen te ang, ao ai bon akea ara kaantaninga teutana b'a ti na kamaiuaki. 21Ngke e a maan te aki-mamatam, ao e tei ngkanne B'auro i buakoia, ao e taku: Mm'aane, e riai ngke kam ongo i rou b'a ti na aki borau mai Kirete, ao e na aki reke iai te uru b'ai ma te kabuanib'ai ae aron aei. 22I tuangngkami ngkai b'a kam na kabebetei nanomi: b'a e na bon aki bua maiun temanna i buakomi, ma ti te kaibuke ae na bua. 23B'a e tei i rarikiu ngke e bong ana anera te Atua, are ana aomata naba ngai, ao are I tataromauria 24ao e kaangai, “B'auro, tai maku, e riai b'a ko na tei i matani kautun te tautaeka n Rom; ao noria, i bukin ana akoi te Atua nako im, ao a kamaiuaki iai aomata ni kabaneia ake a borau ma ngkoe.” 25Ma ngaia aei, mm'aane, kam na kabebetei nanomi: b'a I onimakina te Atua b'a e na boni koro bukin are e a tia n taekinaki nako iu. 26Ma ae ti na boni koro n te abam'akoro teuana. 27Ngke ai te katebwi ma aua ni bong, ngke e uouotaki ara kaibuke i nanoni marawan te Mereterenian, ngke tao e a nukanibong, ao a taku i nanoia kaimoa b'a a kaania te aba teuana. 28A taua iabutin taari n aia b'ai ni baire, ao a kunea iai b'a uabwi te nga nanona; ao ngke a nako riki teutana ao a manga taua riki iabutina, ao a noria b'a tengauni ma nima nga. 29A maka koron te kaibuke i aon rakai, ma ngaia are a kab'aka aua te atinro mai bukin te kaibuke, ao a bareka rokon te ngaina. 30Ao ngke a kakaaea angaia kaimoa b'a a na biri nako man te kaibuke, ao a kab'aka te boti i taari b'a aongkoa a na kab'akai atinro mai moan te kaibuke. 31Ma e taku B'auro nakon aia mataniwi te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ao nakoia tautia, “Ngkana a aki tiku uaakai n te kaibuke, ao kam aki konaaki ni kamaiuaki.” 32Ao tautia a korea ngkanne te robu are e bae iai te boti, ao a kabetinakoa te boti. 33Ngke e a kani ngaina, ao e butiia kaain te kaibuke ni kabaneia B'auro b'a a na am'arake, ao e kaangai, “Ai te katengauni ma abong ngkai ae kam a tia iai ni kakantaninga, ao kam tuai n am'arake naba teutana. 34Ma ngaia ae I butingkami b'a kam na am'arake, b'a ngaia maiumi; b'a bon akea temanna i buakomi ae e na bua maiuna.” 35Ngke e a tia n atongi taeka aikai B'auro, ao e anaa teutana te am'arake ao e tataro ni katituaraoa te Atua i mataia ni kabaneia; e anaa ngkanne teutana mai iai, ao e kanna. 36Ngke a bane n reke raun nanoia, ao a am'arake naba. 37M'aitiia ara koraki ni kabaneia i aon te kaibuke bon uabubua itingauni ma onoman. 38Ngke a nuai, ao a kabebetea te kaibuke n tewea nako te uita i tari. 39Ngke e a ngaina, ao a aki kinaa te aba; ma a nora te m'anoku teuana ae iai bikena, ao a iango b'a a na kakoroa te kaibuke iai, ngkana a kona. 40Ma ngaia are, a kab'arai mwin atinro ni katiku i tari, ao a kab'arai naba kabaeani bweena; ao a irakea iena ake mai moa nakon te ang, ao a ie rake. 41A roko n te tabo teuana ae a kaitibo tari iai, ao a kakoroa te kaibuke iai; e koro moana n aki kona ni kakam'akuri, ao e uruaki bukina ni korakoran naao. 42E a tia aia iango tautia b'a a na kamateia buure b'a e kaawa n ua nako temanna i rouia, ao e reke inaomatana. 43Ma iai nanon teuare te mataniwi n te taanga ni buaka are tebubua kaaina ni kani kamaiua B'auro, ma ngaia are e tuka aia iango tautia, ao e tua b'a a na ewe nako moa ake a kona n uaua, ao a na ua rake nakon te aba; 44ao ake nikiraia, a na toka tem'angina i aon raai, ao tem'angina i aoni b'ain nako te kaibuke. Ao a bane ni kamaiuaki n te aro arei b'a a roko n te aba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\