MWAKURI 28

1Ngke ti a maiu b'a ti a roko n te aba, ao ti a ata te abam'akoro arei b'a ngaia Merita arana. 2E rangi ni moamoa aroia n akoi nako ira kaain te aba arei: b'a a kaura te ai ao a butim'aira n akoira, i bukina ngke e kakarau ao e kamariri. 3Ngke e anai bota n aia B'auro ni kab'akai i nanon te ai, ao e oti nako te naeta mai buakon aia akekei i bukin te kabuebue, ao e nimta baini B'auro. 4Ngke a nora te naeta n tinetine ni baini B'auro, ao a i taetae irouia kaain te tabo arei, ni kaangai, “Bon te koaua b'a te tia tiritiri te aomata aei: b'a e ngae ngke e reke maiuna mai tari, ma e aki kariaia antin te kaetitaeka b'a e na maiu.” 5E ioa nako te man arei B'auro mai baina nako nanon te ai, ao akea marakina i mwina. 6A kaantaninga B'auro te koraki arei b'a e na tibu ke e na b'aka ni mate n te tai naba arei; ma ngke a maan ni kakantaninga ao a noria b'a akea te rekenikai nakoina, ao a bita nanoia n taku, “Bon te anti ngaia!” 7E kaan te tabo are a mena iai B'auro ma raona, ma abani mataniwin te abam'akoro arei, ae Boberio arana; e butim'aira ao e karaoi m'akuri n akoi aika ti kakukureiaki iai i nanon tenua te bong. 8I nanon ara tai n tiku ikai, ao e wene tamani Boberio, b'a e taonaki n te aoraki ae te kabuebue ae roroko ni korakora, ma te bekararaa. E rin ni kawaria B'auro, ao e tataro ni katokai baina i aona, ao e kamaiuaki man aorakina. 9Ngke e riki arei, ao a roko naba tabem'aang ake a aoraki n te abam'akoro arei, ao a kamaiuaki. 10A karineira n aaro ni karinerine aika bati; ao ngke ti nangi borau, ao a katokai baika riai i bukira b'a ara tianaki. 11I mwin tenua nam'akaina ao ti toka ni kaibuken Arekanria ae arana Riotikouri, are ai aron “Atua aika bwebwee”, ae kabanea bongin te aumeaang n te abam'akoro arei. 12Ao ngke ti aerake i Turakuta, ao ti tiku iai tenibong. 13Ti borau ngkanne mai iai ni kaararake, ao ti roko i Rekio; ao i mwin teuana te bong ao e wai te angi maiaki. Ao n te bong are i mwina ao ti roko i Buteori. 14Ti kaitibo iai ma taari, ao ti butiaki b'a ti na mena i rouia itibong; ao ai ngaia anne aroni kawaira n roko i Rom. 15Ngke a ongo taekara taari ake i Rom, ao a roko ni butim'aira tem'angina n ana tabo ni m'akete Abia, ao tem'angina n te tabo ae aranaki b'a Auti-n-iruwa-aika-tenua; ao ngke e nooriia B'auro ao e katituaraoa te Atua, ao e kauungaki nanona i rouia. 16Ngke ti rin i Rom, ao e kariaiakaki B'auro b'a e na maeka n ti ngaia ma te tautia temanna are teteiakinna. 17I mwin tenibong, ao e kaoiia ake a kakannato i buakoia I-Iutaia B'auro b'a e na maroroo ma ngaiia; ao ngke a botaki, ao e taku nakoia: Mm'aane, taari, e boni ngae ngke akea te bae I karaoia n eekaanako iai au botannaomata ma aia katei ara bakatibu, ao I a tia ni kanakoaki mai Ierutarem nako nanoni baiia I-Rom b'a te bure ngai. 18Ngke a tia n ukoukora aron taekau, ao a iangoia b'a a na kainaomataai b'a akea riaini bukin te b'ai are e riai mateu iai. 19Ma a rawa iai I-Iutaia, ma ngaia are I a kairoroaki iai b'a N na atonga kautun te tautaeka n Rom b'a te tia motika taekau, e ngae ngke akea tangu ae N na uotia ni kabuakakaia iai au botannaomata. 20Ao bon aei bukin are I kaoingkami iai, b'a N na noringkami, ma n taetae nakoimi: b'a I kabaeaki n te taurekereke aei i bukin aia kaantaninga Iteraera. 21Ao a taku aomata akekei nakoina, “Akea reeta aika tia n reke iroura mai Iutaia i bukin taekam, ao akea naba irouia ara koraki ae roko ikai n tuangiira ke n taekina arom ae buakaka. 22Ma ti kan ongo mai roum am iango, b'a n aron ae ataaki iroura ao e taekinaki ni kabuakakaki te Aro aei n taabo nako.” 23A kotea aia bong ma B'auro, ao a kawaria aomata aika bati riki ni nena ni maeka n te bong anne. E waaki ma ngaiia man te ingabong ni karokoa ae e bong, ni kab'arab'araa nakoia taekan uean te Atua; ao e kataia n anai nanoia ni m'akoron taeka ake e anai man ana tua Mote ao man aia boki burabeti, b'a a na kakoaua are e taekinna i bukin Iesu. 24Iai tem'angina ake a kakoauai baike a atongaki, ma tem'angina a aki. 25E aki reke i rouia te boraoi n nano, ma ngaia are a nako i mwin ana taeka teuana B'auro are atongnga, ae kaangai, “E eti ana taeka te Tamnei are Raoiroi iroun Itaia are te burabeti nakoia ami bakatibu, 26ngke E kaangai, ‘Ko na nako n te botannaomata aei, ao ko na kaangai nakoina, Kam na ongo ma n ongo, ma kam na aki atatai; ao kam na taratara ma n taratara, ma kam na aki noraba: 27b'a a matoatoa nanoia te botannaomata aei, ao a bonoti taningaia, ao a kamaki mataia; b'a a kaawa n te tai teuana n noraba ni mataia, ma n ongo n taningaia, ma n atatai n nanoia, ma n rairaki, ao N na kamaiuia.’ ” 28“Ma ngaia ae kam na ataia, b'a e a tia n nako taekan ana kamaiu te Atua aei nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, ao boni ngaiia akana na ongo.” 29Ngke e a tia B'auro n atongi taeka aikai, ao a nako I-Iutaia ma te kauntaeka ae bati i rouia. 30E maeka B'auro ua ririki n te auti ae e kaboa tikuna iai, ao e m'aneia n akoia aomata ni kabaneia ake a roko i rouna. 31E tataekina uean te Atua, ao e reirei taekan te UEA are Iesu Kristo n aki mamaku, ma n aki tutukaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\