MWAKURI 3

1Ao e nako n te Tembora Betero ma Ioane n tain te tataro are te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 2Ao e uotaki te aomata temanna ae e a kamani m'auku mai nanoni biroton tinana, ae kaweweneaki n te bong ae koraki n te mataroa are arana Tamaroa, are te mataroa n rin nakon te Tembora, b'a e na bubuti b'aai n tituaraoi mairouia aomata aika rin n te Tembora. 3Ngke e nora Betero ma Ioane b'a a nangi rin n te Tembora, ao e bubutiia aia b'ai n tituaraoi. 4A katokai mataia Betero ma Ioane n taraia, ao e taku Betero nakoina, “Taraira!” 5Ao ngaia e taraia, b'a e taku i nanona b'a tao a na anganna te b'ai teuana. 6Ma e taku Betero, “Bon akea au tirewa ma au koora i rou, ma N na anganiko ae iai i rou: Nakonako n aran Iesu Kristo are te I-Natareta!” 7E taua ataina Betero, ao e kateirakea; ao n te tai naba arei ao a riki ni marurung waena ma tomaia. 8Ao e ewe rake n tei, ao e nakonako, ao e rin ma uakekei n te Tembora, n nakonako ma n ewewe, ma ni karaoiroa te Atua. 9A bane aomata n noria b'a e nakonako ma ni karaoiroa te Atua: 10ao a ataia b'a bon teuare tetekateka ni bububuti n te mataroa are arana Tamaroa, are te mataroa n rin nakon te Tembora; ao a bon rangi ni mimi n te baere e riki nakoina. 11Ngke e tabe teuarei ni kakanimnimm'a i rarikini Betero ma Ioane ao a rangi ni mimi aomata, ao a biri ni botaki nakoia n te kaman are aranaki b'a ana kaman Toromon. 12Ngke e nooriia aomata Betero n te aro arei, ao e taku nakoia: Mm'aane aika Iteraera, kam aera ngkai kam mimi iroun teuaei? Ao kam aera ngkai kam katokai matami n taraira b'a aongkoa ti kanakonakoa teuaei n oini m'akara ma raoiroira i matan te Atua? 13Atuan Aberaam, ma Itaaka, ma Iakob'a, are Atuaia ara bakatibu, E neboa Natina are Iesu, are kam anga ao kam kakeaa i matani Birato, ngke e a tia n reke ana baire b'a e na kainaomata. 14B'a kam kakeaa Teuare Raoiroi, are kabanea maiuna i bukin te Atua, ao kam tua b'a kam na anganaki te aomata ae te tia tiritiri, 15ao kam kamatea Uean te maiu, are E a manga kamaiua te Atua mai buakoia maate, ao bon taani kakoaua ngaira nakoni baikai. 16E a kamaiuaki teuae kam noria ma ni kinaa, n onimakinan aran Iesu; b'a onimakinan Iesu boni ngaia ae angan teuaei te marurung aei n aron ae kam bane n noria i matami. 17Ma ngaia aei, raou, I ataia b'a te baere kam karaoia ma ami mataniwi nakon Iesu, kam karaoia ma te aki oota. 18Ma te Atua are E a kaman tataekinna ni wiia burabeti ni kabane ae E na kamarakaki ana Kristo, E a kakoroa bukina n te aro aei. 19Ma ngaia ae kam na raraoma, ao rairi nanomi b'a a aonga ni kamaunaki ami bure, 20ao b'a a aonga n roko boong aika kamaiu mairoun te UEA; ao E aonga ni kanakomaia te Kristo are Iesu, are E a kaman rineia i bukimi. 21E riai tikuna i karawa ni karokoa te tai are a bane iai b'aai nako ni kaokaki nakon aroia ngke a moa ni karikaki, n aron are E taekinna te Atua ni wiia burabeti ake ngkoa, ake a tia ni kabane maiuia i bukina. 22B'a e kaangai Mote, “Ane E na kateirakea te burabeti temanna te UEA ae te Atua i bukimi mai buakoia ami botannaomata, b'a ai arou; kam na ongo i rouna ni b'aai ni kabane akana E na atong nakoimi. 23Ao te b'ai ae na riki nakoia aomata nako akana rawa n ongo iroun te Burabeti arei, a na bane ni kamaunaki mai buakon te botannaomata.” 24Ao burabeti ni kabaneia ake a tia n taetae, ni botaki ma Tamuera ma ake a kaoti i mwina, a kaotioti naba baika na riki ni boong aikai. 25Ana taeka n akoi te Atua are a taekinna burabeti bon i bukimi, ao iai tib'angami n te boraraoi are E karaoia te Atua ma ami bakatibu, n aron are E taekinna nakon Aberaam ngke E kaangai, “A na kab'aia kaain aonnaba ni kabaneia iroun am kariki.” 26E kateirakea Natina te Atua ao E kanakoa moa nakoimi, b'a E na kakab'aiaingkami, n rairingkami ni kabaneingkami man aromi aika bubuaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\