MWAKURI 4

1Ngke a tabe n taetae Betero ma Ioane nakoia aomata, ao a roko naba ibonga ma aia mataniwi bureitimanin te Tembora, ma Tarukaio, i rouia. 2A un i bukina ngke a reireiia aomata ao a taekina te manga-maiu mai buakoia maate iroun Iesu. 3A tauia ao a kaakiia i nanon te karabuuti i bukina b'a e a tairiki; ao a tiku iai ni karokoa te ingabong. 4Ma a bati i buakoia aomata ake a ongo aia taeka Betero ma Ioane ake a kakoauaa; tao nimangaa m'aitiia ake a onimaki. 5N te bong are i mwina ao a botaki aia mataniwi I-Iutaia ma unimm'aane ma taani koroboki i Ierutarem; 6e roko naba Annati are aia mataniwi ibonga, ma Kaiaba, ma Ioane, ma Arekantero, ma tem'angina riki ake kaain ana utu aia mataniwi ibonga. 7A kateia taan tuatua i mataia, ao a titirakiniia ni kaangai, “N te m'aaka ra, ke n te ara ra ae kam karaoa iai te baerei?” 8E kaonaki Betero n te Tamnei are Raoiroi, ma ngaia are e taku nakoia, Ngkami aika aia mataniwi aomata, ma unimm'aane, 9ngkana e ukoukoraki mai roura n te bong aei taekan te m'akuri ae e raoiroi ae ti karaoia nakon te m'auku aei, b'a e kanga ni kamaiuaki te aomata aei, 10ao e na ataaki iroumi ni kabaneingkami, ao irouia naba kaain te botannaomata ae Iteraera: b'a n aran Iesu Kristo are te I-Natareta, are kam kamatea n te kaibangaki, are E a manga kamaiua te Atua mai buakoia maate, boni Ngaia ae kamaiua teuae tei ni marurung i matami. 11Boni Ngaia te atibu are e kakeaki bongana iroumi, ngkami aika taani kateitei ma bon te atibu ae moan te kakawaki, b'a bouan te maninganinga, 12Bon ti Iesu ae mena i rouna te kamaiu, ao akea riki; b'a bon akea te ara riki teuana i aani karawa ae a anganaki aomata, ae ti kona ni kamaiuaki iai. 13A mimi te koraki arei ngke a nora aroni Betero ma Ioane n ninikoria, ao ngke a ataiia b'a aomata n aki reireiaki. A ataiia ngkanne b'a a memena iroun Iesu ngkoa. 14Ma ngke a nora teuare kamaiuaki n teitei ma Betero ao Ioane, ao akea aia taeka ni kauntaeka. 15A tuangaki ngkanne Betero ma Ioane b'a a na oti nako man te kabowi, ao a tiku kaain te kabowi ni maroroo ao a kaangai. 16“Ti na iraniia uakai? B'a e bon ataaki irouia aomata ni kabaneia aika maeka i Ierutarem, b'a e karaoaki te b'ai ae kamimii aei irouia uakai; ao ti aki kona ni kakewea. 17Ma ti na tuangiia ni kakamakuia, b'a a na aki manga taetae nakon temanna n te Ara aei, b'a e kaawa ni buta nako taekan te baei nakoia aomata.” 18Ao a wetea Betero ma Ioane, ao a tuangiia b'a a na aki manga taetae teutana n Aran Iesu, ao a na aki reirei naba iai. 19Ma e kaekaia Betero ma Ioane ni kaangai, “Kam na karekei ami iango b'a e nga ae e raoiroi riki i matan te Atua: iran nanomi ke iran nanon te Atua; 20b'a ti aki kona n aki taekini baike ti noori ma n ongo.” 21Ao ngke a tia n taetae nakoia ni kakamakuia riki, ao a kanakoia, b'a akea te b'ai teuana ae a kunea are a na kareke kaiia iai, b'a a makuia aomata; b'a a bane aomata ni karaoiroa te Atua i bukin te baere e a tia n riki. 22B'a abwi tabun ana ririki ni maiu te aomata are e karaoaki nakoina te m'akuri ni kamaiu ae kamimii arei. 23Ngke a kainaomataki Betero ma Ioane, ao a nako ni kawaria raoia, ao a kaongoraeia n aia taeka aia mataniwi ibonga ma unimm'aane ake a taekin nakoia. 24Ao ngke a ongo, ao a kabo b'anaaia n tataro nakon te Atua, ao a kaangai, Te UEA, boni Ngkoe are Ko karika karawa, ma aonnaba, ma marawa, ma b'ai ni kabane ake a mena i nanoia; 25are Ko kaangai iroun te Tamnei are Raoiroi, ni wiin Tawita are ara bakatibu, are am toro, A aera aomata aika tiaki I-Iutaia ngke a rangi n un? Ao a aera aomata aika a iangoi baika akea bongaia? 26A katauraoia uean aonnaba, Ao a botaki mataniwin tautaeka, b'a a na eekaanako te Uea ma ana Kristo. 27B'a e boni koaua b'a a botaki n te kaawa aei, Erote ma Bontio Birato, ma aomata aika tiaki I-Iutaia, ma aomata aika Iteraera n te kaawa aei, n eekaanako Natim are Raoiroi, are Iesu, are Ko a tia ni kabiria. 28B'a a na karaoi b'aai ni kabane ake Ko a tia ni bairei ni m'aakam ma nanom b'a a na karaoaki. 29Ao ngkai, te UEA, Ko na tarai aroia n iowawa; ao Ko na anganiia am toro te ninikoria b'a a na taekina am taeka. 30Ko na arora nako baim ni kamaiu, ao anganira te kona ni karaoi kanikina ma m'akuri aika kamimii i nanon Aran Natim are Raoiroi are Iesu. 31Ngke a tia n tataro ni bubuti, ao e m'aeiei te tabo are a botaki iai; ao a bane ni kaonaki n te Tamnei are Raoiroi, ao a tataekina ana taeka te Atua ma te ninikoria. 32A b'aina te nano ae ti teuana taan onimaki ake a bati, ao akea temanna i rouia ae tauti n ana b'ai; ma a buokanib'ai n aia b'ai nako. 33Ao a kakorakoraia taan tuatua n tataekina te UEA are Iesu b'a E a manga uti mai buakoia maate; ao e mena i aoia ni kabaneia ana akoi te Atua. 34Akea i buakoia ae e kai nanona n te b'ai teuana: b'a ake iai abaia ma aia auti, a kabo nako, ao a uoti m'aneia, 35nakoia taan tuatua b'a a na kawakin; ao a tib'aki ni katoaaki iai taan onimaki ni kaeti ma kain nanon temanna ma temanna. 36Ao Ioteb'a, are e aranaki irouia taan tuatua b'a B'arenaba (ae nanona, “Natin te kaunga-nano”) ae te I-Kubero, ae kaain te utu ae te Rewi, 37Iai abana ae e kaboa nako, ao e anga m'anena nakoia taan tuatua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\