MWAKURI 5

1Iai te aomata temanna ae arana Anania, ao raona Tabeire are buna; e kabo nako aia b'ai tabeua Anania: 2ao mani booia are reke, e taua teutana mai iai Anania, ao buna e ataia naba, ao e uota nikirana nakoia taan tuatua b'a a na kawakinna. 3E taku Betero nakoina, “Anania, e aera ngkai e anaaki nanom iroun Tatan b'a ko na kewe nakon te Tamnei are Raoiroi, ao b'a ko na taua teutana man te m'ane are boon te aba? 4Ngke e tuai ni kaboaki, tiaki bon abam? Ao ngke e a tia ni kaboaki, ao tiaki b'a bon am b'ai m'anena? E aera ngkanne ngkai ko karekea i nanom b'a ko na karaoa aei? ko aki kewe nakoia aomata, ma ko kewe nakon te Atua!” 5Ngke e ongo taeka aikai Anania, ao e b'aka b'a e mate; ao a taonaki n te maku ae korakora aomata ake a ongo taekan te baei. 6A roko ngkanne rorobuaka n nira rab'atan Anania, ao a uotia nako n taunna. 7Tao tenua te aoa i mwina, ao e rin bun Anania, ma e aki ata te baere e a tia n riki. 8E taku Betero nakoina, “Ko na tuangai b'a ngaia aei te m'aiti ae kam karekea b'a boon abami?” Ao e kaangai neierei nakoina, “Eng, m'aitina anne.” 9E taku ngkanne Betero nakoina, “E aera ngkai e bo nanom ma buum b'a kam na kataa Tamnein te UEA? Noria, a tei ngkai i matan te mataroa rorobuaka ake a tia n tauna buum, ao ane a na manga uotiko nako naba!” 10Ao e mate neierei n te tai naba arei, ao e b'aka i rarikini waeni Betero; a rin rorobuaka akekei, ao a noria b'a e a mate; ma ngaia are a uotia nako n taunna i rarikini buna. 11Ao a taonaki n te maku kaain te ekaretia ni kabaneia, ni botaki ma aomata nako ake a ongo taekani baikekei. 12A karaoaki kanikina ma m'akuri ni kamimii aika bati i buakoia aomata irouia taan tuatua; ao a bane aomata ni mena n ana kaman Toromon ma te nano ae ti teuana. 13Akea temanna irouia ake nikiraia ae e kan iri buakoia; ma a bati taekaia ni kamoamoaki mairouia aomata. 14A kabatiaki riki m'aitiia ake a onimakina te UEA, irouia mm'aane ma aine aika rangi ni bati. 15I mwini baike a tia ni karaoi taan tuatua, ao a uoti aia aoraki aomata nako nanoni kawai nako, ao a kaweneia i aoni kainiwene ma kie ni matu, ma te kaantaninga b'a ngkana e rikekei Betero ao e na kona nuuna n rabuniia tem'angina i buakoia. 16A roko naba aomata aika rangi ni bati mani kaawa ake i rarikin Ierutarem, ao a uotiia aoraki, ma aomata aika taniaki irouia anti aika bubuaka; ao a bane ni kamaiuaki. 17E rangi ni bakantang aia mataniwi ibonga ma raona ni kabaneia, aika kaain te botaki n Tarukaio; 18a tauia taan tuatua, ao a kaakiia n te karabuuti. 19Ma ngke e a bong, ao e kauki mataroan nako te karabuuti ana anera te UEA, ao e kaotinakoia, ao e taku nakoia, 20“Kam na nako n tei i nanon te Tembora, ao tuangiia aomata taekan te Maiu aei ni kabane.” 21Ao ngke a tia n ongo aei, ao a rin n te Tembora, ngke e a tib'a moa n ingabong, ao a reirei iai. Ao e roko aia mataniwi ibonga ma raona nako, ao a weteia aia unimm'aane tibun Iteraera i bukini karaoan aia kabowi are te Tanirim, ao a kanaanako nakon te karabuuti b'a a na kairaki taan tuatua nakoia. 22Ma ngke a roko bureitimanin te Tembora n te karabuuti, ao a aki nooriia uakekei iai; ma ngaia are ngke a oki, ao a tuangiia ni kaangai, 23“Ti nora te karabuuti b'a e kainaki raoi, ao taan tantani b'a a tei ni mataroana nako; ma ngke ti kauki, ao akea temanna i nanona ae ti noria!” 24Ngke e ongo taeka akekei aia mataniwi bureitimanin te Tembora, ma ibonga ake mataniwi, ao a nanokokoraki iai, b'a e na kanga n riki te baerei. 25Ao e roko temanna, ao e tuangiia, ni kaangai, “Noria! Aomata ake kam kaakiia i nanon te karabuuti a tei i nanon te Tembora n reireiia aomata!” 26E nako ngkanne aia mataniwi bureitimanin te Tembora ma raona ake bureitiman naba, ao a kairiia taan tuatua n aki tauia ma te matoa, b'a a makuia aomata, b'a a kaawa ni karebanaki. 27Ao ngke a roko, ao a kateia i matan te Tanirim. Ao e kaekaia aia mataniwi ibonga ni kaangai, 28“Ti anganingkami ngkoa ara taeka ae matoatoa b'a kam na aki reirei n te ara ae Iesu. Ao noria! kam kaona Ierutarem n ami reirei, ao kam tangirira b'a ti na bukinaki ni matena.” 29Ao a kaeka Betero ma taan tuatua ni kaangai, E riai riki iran nanon te Atua nakon iran nanoia aomata. 30E kamaiua Iesu Atuaia ara bakatibu man te mate; boni Ngaia are kam tiringnga n tauria i aon te kaibangaki. 31E neboia te Atua ni kaaki i rarikina b'a te Mataniwi Ngaia ao te Tia Kamaiu: b'a E aonga n reke nakoia Iteraera aia tai n rairi nanoia ao ni kab'araki aia bure. 32Ao bon taan tataekini baikai ngaira, n ai aron naba te Tamnei are Raoiroi, are E a tia n anga te Atua nakoia ake a ira nanona. 33Ao ngke a ongo arei, ao a rangi ni maraki nanoia, ao a iangoa aroni kamateaia. 34Ma e teirake te B'aritaio temanna ae kaain te Tanirim, ae arana Kamariera, ae te tia reirei taekan te tua, ae karineaki irouia aomata ni kabaneia, ao e tua b'a a na kaotinakoaki taan tuatua, ao a na tiku i tinaniku n te tai ae aki maan. 35Ao e taku nakoia, Mm'aane aika Iteraera, kam na tarataraingkami n are kam nang karaoia nakoia aomata aikai. 36B'a e teirake Teuta ngkoa, ni kaotia b'a te tia kairiri ngaia ae kakannato, ao a riki b'a raona, aomata aika tao abubua m'aitiia; e kamateaki Teuta, ao a bane ni kamaaeaki nako raona, ao e mauna matan aia botaki. 37I mwin Teuta ao e teirake Iuta are te I-Kariraia n taini warekaia aomata ma aia b'ai nako, ao e anai nanoia aomata tem'angina b'a a na riki b'a raona; e mate naba teuaei, ao a bane ni kamaaeaki nako raona. 38Ma ngaia ae i bukin te bae riki aei, ao I taku nakoimi b'a kam na aki kumeia aomata aikai, ma katikuia i bon i rouia; b'a ngkana mairoun te aomata te waaki ae a tabe iai ma te m'akuri ae a karaoia, ao ane e na mauna nako, 39ma ngkana mairoun te Atua, ao kam bon aki kona n urua aia botaki. Tai kumeia b'a kam kaawa n noraki iai b'a kam buakana te Atua. Ao a ira nanon ana taeka Kamariera. 40Ao a weteia taan tuatua, ao a kataereia; ao a kanakoia ngke a tia n tuangiia b'a a na aki reirei n aran Iesu. 41Ma ngaia are, a nako man te Tanirim ma te kim'areirei, b'a a kona n atongaki b'a a tau ni kamaamaaeaki i bukin te ara ae Iesu. 42Ao a aki toki n reirei n te bong ae koraki, ma n atoatonga Iesu b'a te Kristo n te Tembora, ao n te auti teuana ma teuana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\