MWAKURI 6

1Ao ni boong akekei, ngke e tabe n rikirake m'aitiia aomata ake a onimakina Iesu, ao a ngurengure I-Iutaia ake a b'aina te taetae n Erene irouia raoia n I-Iutaia ake a b'aina te taetae n Ebera, i bukina ngke akea tib'aia aia aine, ake a tia ni mate buia, ae e reke n te tib'atib'a n te bong ae koraki. 2Ao uake tengauni ma uoman a weteia aomata aika bati ake a onimakina Iesu, ao a kaangai, “E aki riai b'a ti na kaaki taekan ara m'akuri n tataekina ana taeka te Atua, ao ti na katabeira n te m'akuri n tib'atib'a. 3Ma ngaia aei, taari, kam na rineia itiman i buakomi aika kakoauaki b'a a on n te Tamnei ma te rabakau, ao ti na katabeia n te m'akuri aei. 4Ao ngaira ti na kabanei riki ara tai n te tataro, ao n tabeakinan ana taeka te Atua.” 5A bane ni kukurei n te taeka arei te koraki arei; ao a rinea ngkanne Tetebano, ae te aomata ae te tia onimaki ni koaua ao e on n te Tamnei are Raoiroi; a rinea naba Biribo, ma Berokoro, ma Nikanora, ma Timon, ma Baremena, ma Nikorao ae te I-Antioka ae tiaki te I-Iutaia, ma e a tia n rairaki nakon te Aro n Iutaia. 6A kaakiia i mataia taan tuatua; ao a tataro taan tuatua ao a katokai baiia i aoia. 7E buta nako ana taeka te Atua, ao a bati riki ake a ongo ao a onimaki: a kabatiaki m'aitiia aomata ake a onimaki i Ierutarem, ao a m'aiti aia koraki ibonga ake a butim'aea taekan te euangkerio. 8E rangi ni kakab'aiaki Tetebano iroun te Atua, ao e on n te m'aaka: e karaoi m'akuri ni kamimii aika ab'ab'aki ma kanikina i buakoia aomata. 9Ao a kauntaeka ma Tetebano aomata tabem'aang aika kaain te m'aneaba are aranaki b'a m'aneabaia Aomata aika Inaomata, aika I-Iutaia mai Kurene, ao mai Arekanria, ni botaki ma I-Iutaia mai Kirikia ao mai Atia. 10Ma a aki kona ni kaitaraa Tetebano n aia taeka i bukina b'a E a tia te Tamnei 11Ma ngaia are, a kaboia aomata tabem'aang b'a a na atonga ae kaangai, “Ti ongo ana taeka n eekaanako Mote ma te Atua!” 12A kauniia aomata, ma unim'aane, ma taani koroboki, ao a taua Tetebano ma te matoa, ni kairiia nakon te Tanirim; 13ao a kateia taani kaotioti aika kewe, ao a kaangai uakekei, “E aki toki te aomata aei n taekin taeka aika aki raraoi i bukin te tabo ae tabu aei, ma te Tua; 14b'a ti ongo i rouna ngke e taku b'a e na urua te tabo aei Iesu are te I-Natareta, ao E na oniki katei ake e anganira Mote!” 15Ao a bane ake a tekateka n te Tanirim ni katoka mataia n tara Tetebano, ao a nora matana b'a kanga ai aron taraani matan te anera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\