MWAKURI 7

1Ao e taku aia mataniwi ibonga nakon Tetebano, “A koaua taeka akanne?” 2Ao e kaangai Tetebano, Mm'aane aika taari, ma taama, kam na ongora. E kaoti te Atua are mimitong nakon tamara are Aberaam, ngke e mena i Metobotamia, ngke e tuai ni maeka i Aran. 3Ao E taku te Atua nakoina, “Ko na kitana abam ao am bu, ao ko na nako n te aba ae N na kaotia nako im.” 4E kitana ngkanne abaia I-Kareria, ao e maeka i Aran. Ao i mwini maten tamana, ao E kanakoa Aberaam te Atua maikekei nakon te aba ae kam maeka iai ngkai. 5Ma bon akea abana ae E anganna mai iai: E aki anganna naba tao ab'akini m'anekana, ma E kab'aka ana taeka n akoi b'a E na anganna b'a abana, ao E na anganiia naba ana kariki i mwina b'a abaia, e ngae ngke akea natina ngkanne i rouna. 6Ao E taetae naba te Atua ni kaangai: b'a a na maeka n iruwa ana kariki Aberaam n te aba teuana ae tiaki abaia; ao a na toronaki ma ni b'ainikirinaki iai abubua te ririki. 7Ao E taku te Atua, “N na karekea kain te botannaomata are a toro i rouia; ao i mwina, a na oti nako n taromauriai n te tabo aei.” 8E karaoa te boraraoi te Atua ma Aberaam, ao E tuanga Aberaam b'a ngkana a korotabonim'aneaki aomata, ao nanona ngkanne b'a a kukurei n te boraraoi. Ao Aberaam e karika Itaaka, ao e korotabonim'aneia n te kawani bong i mwini bungiakina, ao Itaaka e korotabonimm'aanea Iakob'a are natina, ao Iakob'a e korotabonimm'aaneia natina ake bakatibu ake a kakannato ake tengauni ma uoman. 9A bakantang natin Iakob'a iroun tariia are Ioteb'a, ma ngaia are a kaboa nako Aikubita; ma E mena te Atua i rouna, 10ao E kamaiua man rawawatana ni kabane; ao E anganna te rabakau ma te aro ae na tatangiraki iai irouni B'arao are uean Aikubita, are E rineia b'a te tia tautaeka i aon Aikubita ma ana utu ni kabaneia. 11Ao e roko te rongo i aon te aba ni kabanea are Aikubita ma Kanaan, ao e karika te rawawata ae korakora; akea kanaia ara bakatibu ae kona n reke i rouia. 12Ma ngke e ongo Iakob'a b'a iai te am'arake i Aikubita, ao e kanakoia moa ara bakatibu. 13Ao n aia kauoua ni m'ananga, ao e a kaotia Ioteb'a nakoia tarina; ao a ataaki ngkanne ana utu Ioteb'a irouni B'arao. 14Ao e kananako Ioteb'a b'a e na weteaki nakoina tamana are Iakob'a ma ana utu ni kabaneia, ake itingauni ma niman. 15Ao e wairio nako Aikubita Iakob'a ma ana utu, ao a mate iai. 16A uotaki rab'ataia nako Tekem, ao a kaweneaki n te nne ni mate, are e kaboa Aberaam n te m'ane mairouia natin Amora i Tekem. 17Ma ngke e a kaan te tai are E nang kakoroa iai bukin ana taeka n akoi te Atua are E tuanga Aberaam, ao e a tia n raka rake m'aitiia ara aomata ni kabatiaaki riki i Aikubita, 18ni karokoa e uea temanna i Aikubita ae akea mutiakinan Ioteb'a i rouna. 19E burebureia ara koraki, ao e b'ainikiriniia ara bakatibu ni kairiia ma te matoa b'a a na kaakiia aia merimeri mani mwengaia, b'a a aonga ni mate. 20Bon aei te tai are e bungiaki iai Mote, ao te teei ngaia ae moan te tikiraoi taraana. E kawakinaki ma n tararuaki raoi i nanon tenua nam'akaina n ana auti tamana, 21ao ngke e kakiaki, ao e anaia natini B'arao te aine ni kawakinna b'a kanga bon oin natina. 22Ao e reirei Mote n aia rabakau ni kabane I-Aikubita, ao e riki b'a te aomata ae rangi n rabakau n te aro n taetae, ao n te m'akuri. 23Ao ngke a koro angaun ana ririki, ao e reke nanona b'a e na kawariia tarina, ake tibun Iteraera. 24Ao e nora temanna i buakoia b'a e b'ainikirinaki iroun te I-Aikubita; e nako ni buokia, n ira taangana, ao e tiringa te I-Aikubita: 25b'a e taku n ana iango b'a a ataia ae e kabonganaki iroun te Atua b'a e na kainaomataia; ma a aki ataia. 26N te bong are i mwiina, ao e nooriia uoman b'a a un. E kan raoiakiniia, ma ngaia are e kaangai, “Mm'aane, kai taari ngkami, kam aera ngkai kam a kaikoakingkami?” 27Ao teuare kaikoaka raona e butua nako Mote, ao e taku, “Antai ae karaoiko b'a te tia tautaeka ao te tia motiki-taeka i aora? 28Ko kan tiringai, n ai arom ngke ko tiringa te I-Aikubita are ngkoananoa?” 29Ngke e ongo aei Mote ao e biri nako mai Aikubita nakon te aba are Mirian. E a tib'a roko i Mirian; ao e karikiia natina mm'aane aika uoman iai. 30Ao ngke a koro angaun te ririki, ao e kaoti te anera nakoni Mote n uran te ai n te kai n te rereua are i rarikin te maunga are Tinai. 31Ngke e noria Mote, ao e mimii iai; ao ngke e kaania b'a e na mataku iai, ao e roko b'anaan te UEA, ae kaangai, 32“Atuaia am bakatibu Ngai, ae Atuan Aberaam, ma Itaaka, ma Iakob'a.” Ao e ruru ni maaku Mote, ao e aki kan taraia. 33Ao E taku te UEA nakoina, “Buuti am kau mai waem, b'a aontano ae tabu te tabo ane ko tei iai. 34I noori raoi aroni b'ainikirinaia au botannaomata ake a mena i Aikubita, ao I ongo ngirangiraia, ao I a ruo b'a N na kamaiuia. Ao ngkai, nako mai, b'a N na kanakoko nako Aikubita.” 35Mote aei, are a rawa i rouna, ngke a kaangai, “Antai ae karaoiko b'a te tia tautaeka ao te tia motiki-taeka?” Boni ngaia are e kanakoaki iroun te Atua b'a te tia tautaeka ao te tia kamaiu n ana buobuoki te anera are kaoti nakoina n te kai. 36E kairiia Mote ni kaotinakoia, ngke e tia ni karaoi m'akuri aika kamimii ma kanikina n te aba are Aikubita, ao n te Nama are Uraura, ao n te rereua angaun te ririki. 37Boni Mote aei, are kaangai nakoia tibun Iteraera, “Ane E na kateirakea temanna te Atua mai buakoia tarimi b'a te burabeti nakoimi, n ai aron are E karaoia nako iu.” 38Boni ngaia are mena i buakoia aomata n te rereua. E mena ikekei ma ara bakatibu ao te anera are taetae nakoina n te maunga are Tinai; e anganaki taeka ni kamaiu b'a e na anganira. 39A rawa ara bakatibu n ira nanoni Mote, ao a kanakoa mai rouia; a kani manga oki nako Aikubita. 40Ao a kaangai nakon Aaron, “Ko na karaoia antira aika na ririmoara; b'a teuare Mote, are kairira ni kaotinakoira man te aba are Aikubita, ti aki ataia b'a tera ae e riki nakoina.” 41Ao a karaoa ngkanne te bouananti ae katotongan te kao te teei, ao a anga karea nakoina, ao a botaki ni kim'areirei i bukin te m'akuri are a tia ni karaoia ni baiia. 42Ao E tannako te Atua mai rouia, ao E katikuia n aroia b'a a na taromauri itoini karawa; n ai aron are koreaki n aia boki burabeti, ni kaangai, “Ngkami aika te botannaomata ae Iteraera, tiaki i buku maan ake kam tiring ao kam anga b'a ami karea n te rereua angaun te ririki? 43Ao kam tabeka um'ani Moroka n uouotia, ma ana itoi te anti are Reban, ake bouananti ake kam karaoi b'a kam na taromauriia; ao N na kanakoingkami nakon aaba ake i tinanikuni B'aburon.” 44E mena i rouia ara bakatibu um'an te Atua n te rereua. E a tia ni karaoaki: b'a e tuangaki Mote iroun Teuare taetae nakoina, b'a e na karaoia n ira te b'ai ni katoto are e a tia n noria. 45Rimwi riki, ao a anganaki ara bakatibu um'an 46are e a tia n reke akoana iroun te Atua. E butiia te Atua b'a E na anganna ana tai are e na kona iai ni katea nen Atuan Iakob'a ni maeka. 47Ma Toromon ae katea nena ni maeka. 48Ma E aki maeka Teuare Moan te Rietaata n auti aika karaoaki ni baiia aomata; n ai aron ana taeka te burabeti, are kaangai, 49E taku te UEA, Karawa au kaintokanuea, ao aonnaba neni katokani waeu. Te aeka n auti tera ae kam na kateia i buku? Ke tera neu ni motirawa? 50Tiaki b'a a bane ni karaoaki baikai ni kabane irou? 51E reita nako ana taeka Tetebano ao e taku, “Aomata ngkami aika a matoatoa nanomi, n ai aron nanoia aomata aika aki onimakina te Atua; ao kam bonoti taningami n aki kan ongo ana taeka te Atua! Kam aki toki n rarawa ni kan ongo iroun te Tamnei are Raoiroi. Kam a manga karaoa naba are a karaoia ngkoa ami bakatibu! 52Antai i buakoia burabeti ae aki b'ainikirinaki irouia ami bakatibu? Boni ngaiia ake a tiringiia uake a kaman tataekina rokon Teuare Raoiroi, are Ngaia are kam a tia ngkai ni kam'anea ao kam tiringnga. 53Ngkami aika kam anganaki ana tua te Atua n aia buobuoki anera, ao kam aki kawakinna!” 54Ngke a ongo taeka akekei kaain te Tanirim, ao a tenai bukini m'angaia b'a a rangi n un iroun Tetebano. 55Ma e on n te Tamnei are Raoiroi Tetebano, ao e kanene matana n tara karawa. E nora mimitongin te Atua, ma Iesu b'a E tei i angaatain te Atua; 56ao e taku Tetebano, “Akea b'a I nora karawa b'a e kaukaki, ao Natin te Aomata b'a E tei i angaatain te Atua!” 57Ao a takarua te koraki arei n te b'anaa ae korakora, ao a bonoti taningaia ni baiia, ao a biri ni botaki ma te nano ae ti teuana n eweka aona; 58ao a taua ma te matoa ni kaotinakoa man te kaawa, ao a karebanaia; ao taani kakoaua akekei a katiku kunnikaia iroun te rorobuaka temanna, ae arana Tauro, b'a e na tararuai. 59Ao ngke a kume ni karebanaa Tetebano, ao ngaia e m'anewea aran te UEA, ao e kaangai, “Te UEA ae Iesu, Anaa tamneiu!” 60Ao e katorobubua, ao e taetae n te b'anaa ae korakora ni kaangai, “Te UEA, kab'ara aia bure n te b'ai ae a tia ni karaoia.” Ngke e a tia n atonga aei, ao e matu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\