MWAKURI 8

1Ao e kakoauaa Tauro b'a e bon riai kamatean Tetebano. E korakora b'ainikirinaia kaain te ekaretia i Ierutarem; ao a bane ni kauamaaeaki nako kaaina nako aon te aba are Iutaia ma Taamaria, ma a aki kauamaaeaki taan tuatua. 2Iai aomata aika onimakina te Atua, aika uota nako rab'atan Tetebano n taunna, ao a karaoa te tanginiwenei ae bati i aona. 3Ma Tauro e kataia n urua te ekaretia: e rin i nanon auti nako ni katikiia nako kaain te ekaretia aika mm'aane ma aine, ao e kaakiia i nanon te karabuuti. 4A nako n taabo nako taan onimaki ake a kauamaaeaki nako n tataekina ana taeka te Atua. 5Ma e nako Biribo nakon te kaawa are Taamaria, ao e taekina te Kristo nakoia aomata iai. 6A bane nanoia aomata nakoni baike e taekini Biribo, ngke a ongora i rouna, ao a noori kanikina ake e karaoi. 7B'a a oti nako anti aika kam'araa mairouia aomata aika bati ake a taniaki i rouia, ao a takarua irouia aomata aikai n te b'anaa ae korakora; ao a kamaiuaki aomata aika bati, aika a mate b'ain rab'ataia, ma aika m'auku. 8Ma ngaia ae e bati te kim'areirei irouia kaain te kaawa arei. 9E maeka n te kaawa arei te aomata temanna, ae arana Timon. E a maan teuaei ni b'aina te tabunea, ao e aki toki ni kamimiia I-Taamaria n ana tabunea. E taku b'a te aomata ngaia ae kakannato, 10ao a bane n ongo i rouna aomata nako, ake a mangori ma ake a kakannato. A taku, “Boni m'aakan te Atua teuaei are aranaki b'a te ‘M'aaka ae Korakora.’ ” 11Ao a ongo i rouna i bukina b'a e a boni maan arona ni kakamimiia n ana tabunea. 12Ma ngke a kakoauaa Biribo n ana rongorongo aika raraoi ake e taekin i bukin Uean te Atua ma aran Iesu Kristo, ao a b'abetitoaki, mm'aane ma aine. 13Ao Timon e kakoauaa naba Biribo; ao ngke e a tia ni b'abetitoaki, ao e a titiku naba i rarikini Biribo, ao boni moan te mimi ngaia ngke e noori kanikina ma m'akuri ni kamimii ake a karaoaki. 14Ngke a ongo taan tuatua ake a mena i Ierutarem b'a a onimakina ana taeka te Atua I-Taamaria, ao a kanakoa Betero ma Ioane nakoia; 15Ngke a roko uakekei i rouia, ao a tataro i bukiia b'a a na anganaki te Tamnei are Raoiroi. 16B'a akea i rouia ae e a tia n roko i rouna te Tamnei are Raoiroi; ma a ti b'abetitoaki naba n aran te UEA are Iesu. 17A katokai baiia ngkanne Betero ma Ioane i aoia, ao a anganaki te Tamnei are Raoiroi. 18Ngke e noria Timon b'a a anganaki te koraki arei te Tamnei are Raoiroi ngke a katokai baiia taan tuatua i aoia, ao e angani Betero ma Ioane te m'ane, ao e kaangai, 19“Anganai naba te m'aaka anne! b'a e aonga n anganaki ane I katoka baiu i aona te Tamnei are Raoiroi.” 20Ma e taku Betero nakoina, “E na mauna ma n akea bonganan am m'ane, ao ai arom naba, ngkai ko taku n am iango b'a e konaaki ni karekeaki ana b'ai n tituaraoi te Atua n te m'ane! 21Akea nakoam ao akea tib'angam n te baei, b'a e aki eti nanom i matan te Atua. 22Ma ngaia ae ko na raira nanom n raraoma i bukin am iango ane reke i roum anne, ao butiia te Atua b'a tao E na kab'ara buren am iango anne, ngkana arona. 23B'a I ataiko b'a te aomata ngkoe ae ko on n te bakantang, ao ko mena i aani m'aakan te buakaka.” 24Ao e kaeka Timon ni kaangai, “Tataro nakon te UEA i buku, b'a e na aki riki nako iu te b'ai teuana ni baikana kam atong.” 25Ma ngaia aei, ngke a tia ni kaotioti uakekei, ma n taekina ana taeka te UEA, ao a okira Ierutarem; a tataekina te euangkerio ni kawan Taamaria aika bati i aoni kawaia n oki. 26E taetae ana anera te UEA nakoni Biribo, ao e kaangai, “Katauraoiko b'a ko na nako aiaki, nakon te kawai are wairio mai Ierutarem nako Kaata.” Aei te kawai n te rereua. 27Ao ngaia e katauraoia, ao e nako. Ao noria, te aomata temanna, ae te I-Itiobia, ae te iunaki, ae rietaata nakoana irouni Kantake, are te uea n aine i Itiobia, ae te tia kawakini mwin ana b'ai nako neierei aika kakawaki, e a tia n roko i Ierutarem b'a e taromauri iai, 28ao e a tabe ni waaki i aoni kawaina n oki; e tekateka i aon ana ka, ni wareka ana boki te burabeti are Itaia. 29Ao E taku te Tamnei are Raoiroi nakoni Biribo, “Ko na nako n airi ma te ka arei.” 30Ao e biri Biribo ni kaea mwin te ka arei, ao ngke e roko i rarikina, ao e ongo b'anaan te iunaki arei ngke e wareka ana boki te burabeti are Itaia. Ao e taku Biribo nakoina, “Ko ata nanon ane ko warekia?” 31Ao ngaia e taku, “N na kanga n ataia ngkana akea ae kab'arab'ara nanona nako iu?” Ao e butiia Biribo b'a e na tam'arake n tekateka i rarikina. 32Ao aio taekani m'akoron te B'aib'ara are e wareware iai: “Ai aron te tiibuteteei are e kairaki b'a e na kamateaki; Ai aron te tiibuteteei are kainab'aabu i matan ane korea buraena; akea b'anaana ae oti nako mai wina. 33Ngke e karinanoaki, ao e aki reke nakoina te motiki-taeka ae e raoiroi. ao bon akea ae na kaoti taekaia ana kariki, B'a e a tia n toki maiuna i aon te aba.” 34E titiraki ngkanne te iunaki nakoni Biribo ao e kaangai, “I butiko b'a e taekina aei te burabeti i bukin antai? I bukina, ke i bukin temanna?” 35Ao e wakina ana karaki Biribo n taekina Iesu, ao e moanna mani kab'arab'araan nanon taeka n te m'akoro ni B'aib'ara anne. 36Ao ngke a wakina kawaia, ao a roko n te tabo ae iai te ran iai; ao e taku te iunaki, “Noria, kai aei te ran; tera ae tukai b'a N na aki b'abetitoaki?” 37E taku Biribo nakon te iunaki, Ko na b'abetitoaki ngkana ko onimaki ma nanom ni koaua. Ao ngaia e taku, I kakoaua b'a Iesu Kristo bon Natin te Atua. 38E tua ngkanne te iunaki b'a e na tei te ka; ao e ruo ma Biribo nako nanon te ran, ao e b'abetitoaki irouni Biribo. 39Ngke a aerake man te ran, ao E kairaki nako Biribo iroun Tamnein te UEA, ao e aki manga noria te iunaki, b'a e wakina kawaina ma te kim'areirei. 40E roko Biribo i Atoto; ao e tataekina te euangkerio ni kaawa ni kabane, ao e toki i Kaitareia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\