MWAKURI 9

1I nanon taai naba akekei, ao e nanakonako Tauro n tataekina kani kamateaia ana reirei te UEA. E nako ni kawara aia mataniwi ibonga, 2ao e butiia reeta i bukina b'a e na uoti nako Tamateko, nakoni m'aneabaia nako I-Iutaia, b'a ngkana tao e kuneia tabem'aang aika taua te Aro, aika mm'aane ma aine, ao e na tauia ni kabaeia, ao e na kairiia nako Ierutarem. 3E a waaki ngkanne Tauro i aoni kawaina nako Tamateko; ma ngke e a kaan ma te kaawa, ao e rina n oota rarikina nako n te oota mai karawa. 4E b'aka Tauro i aontano, ao e ongo te b'ana ae kaangai nakoina, “Tauro, Tauro, ko aera ngkai ko b'ainikirinai?” 5E kaeka Tauro ao e taku, “Te UEA, antai Ngkoe?” Ao E taku te UEA, “Bon Iesu Ngai ae ko b'ainikirinai,” 6“Ma ko na teirake, ao naako rin n te kaawa, ao ane ko na tuangaki iai te baere riai b'a ko na karaoia.” 7Ao a tei n aki karongoa uake raon Tauro ni m'ananga; a ongo te b'ana, ma akea te aomata ae a noria; 8Ao e teirake Tauro mai aontano; ma ngke e kaure matana, ao akea te b'ai teuana ae e noria; ao a tautaua baina ni kairiia nako Tamateko. 9Tenibong ana bong Tauro n aki noraba, ma n aki am'arake, ao n aki moi naba. 10E mena i Tamateko te reirei temanna ae arana Anania; ao E taku te UEA nakoina n te baere e noria kanga n te mii, “Anania!” Ao ngaia e kaangai, “Te UEA, noria, aio ngai!” 11Ao E taku te UEA nakoina, “Tei rake, ao naako n te kawai are aranaki b'a Eti, ao ukoukora iai te aomata ae arana Tauro ae te I-Tareto, n ana auti Iuta: b'a noria, e tataro, 12ao e nora te aomata, i nanoni kanga te mii, ae arana Anania b'a e roko ni kawaria, ao e katokaa baina i aona, b'a e aonga n noraba.” 13Ao e kaeka Anania ni kaangai, “Te UEA, I ongo taekan teuaei irouia aomata aika bati, b'a e karaoi m'akuri aika bubuaka aika bati nakoia am aomata ake a itiaki ake i Ierutarem; 14ao e a tia n anganaki te m'aaka mairouia ibonga ake mataniwi, b'a e na kabaeia aomata ni kabaneia akana taromauria aram.” 15Ma E taku te UEA nakoina, “Ko na nako, b'a I a tia n rinea teuarei b'a e na m'akuri i buku: b'a e na tataekina arau ni kaotiotai nakoia aomata aika tuai n onimakina te Atua, ao nakoia uea ma te botannaomata ae Iteraera. 16Ao N na kaoti nakoina baika bati aika e riai ni karawaawataaki iai i bukin arau.” 17Ao e nako Anania n rin n te auti arei, ao e katokaa baina i aon teuarei, ao e kaangai, “Tauro ae tariu, E kanakomaiai te UEA are Iesu, are kaoti nako im i nanon te kawai, ngke ko nako mai, b'a ko aonga ni manga noraba, ao ni kaonaki n te Tamnei are Raoiroi.” 18Ao n te tai naba arei ao a b'aka mai matan Tauro baika kanga ai aron inan te ika, ao e a manga noraba; ao e teirake, ao e b'abetitoaki; 19ao e a manga oki marurungina ngke e a tia n am'arake. Ao e tiku Tauro i Tamateko i rarikiia reirei tabeua te bong. 20E nako ni m'aneaba nako ao e tataekina Iesu b'a Natin te Atua Ngaia. 21A bane ni mimi ake a ongora i rouna, ao a taku, “Tiaki teuare tiringiia aomata teuaei ake a taromauria te ara aei i Ierutarem? Ao tiaki naba e roko ikai b'a e na kabaeia aomata ake ai aroia naba aomata akekei, ni kairiia nakoia aia mataniwi ibonga?” 22Ao e riki ni korakora riki aron Tauro ni kab'arab'ara; ao e kaminoi aia iango I-Iutaia ake a maeka i Tamateko n ana koaua ake e taekin i bukin Iesu b'a bon te Kristo Ngaia. 23Ao i mwini boong aika bati, ao a kabowiia taekani kamatean Tauro I-Iutaia, 24ma e kuneaki aia iango ni kan tiritiri iroun Tauro. A taratarai mataroa nako ake mataroa n rin n te nono, n te ngaina ao n te bong, b'a a na kamatea. 25Ma n te tairiki teuana, ao e anaaki Tauro irouia ana reirei ao a nnaia rikaaki n te b'aene man te tabo are a mena iai ri nanon te b'angab'anga n te nono. 26Ngke e roko Tauro i Ierutarem, ao e kan riki b'a raoia reirei ikekei. Ma a bane ni makua, b'a a aki kakoaua ae e a tia n riki b'a te reirei temanna. 27Ma e nakoina B'arenaba, ao e kairiia nakoia taan tuatua, ao Tauro e tuangiia arona ngke e nora te UEA are taetae nakoina i nanon te kawai, ao ngke e reirei n aki mamaku n aran Iesu i Tamateko. 28Ao e memena irouia uakekei n akea tukana ngkana e kan nako n te tabo teuana are e tangiria i aon Ierutarem. 29E aki toki n taetae ma ni kauntaeka ma I-Iutaia ake a b'aina te taetae n Erene; ao a kataia ni kani kamatea. 30Ngke e a ataaki aroia I-Iutaia akekei irouia taari i Ierutarem, ao a kaira rio Tauro nako Kaitareia, ao ni manga kanakoa nako Tareto. 31E wene n rau ngkanne te ekaretia i aon Iutaia ni kabuta, ma Kariraia, ma Taamaria, ao e kateimatoaki; a kaotia ni maiuia kaaina b'a iai karinean te Atua i rouia, ao e rikirake m'aitini kaaina n ana buobuoki te Tamnei are Raoiroi. 32I nanon ana tai ni m'am'ananga Betero ni kawari taabo nako, ao e reke naba ana tai ni wairio nakoia ake a itiaki ake a maeka i Rura. 33E kaitibo iai ma te aomata ae arana Ainea, ae wewene i aoni nena ni wene i nanoni wanua te ririki, b'a a mate b'ain rab'atana. 34E taku Betero nakoina, “Ainea, E kamaiuko Iesu Kristo; teirake, ao bairea nem ni wene.” Ao e a teirake naba ngkekei Ainea. 35A bane n nora teuare kamaiuaki aomata ake a maeka i Rura ao i Tiaron, ao a riki b'a taan onimakina te UEA. 36E mena i Iobe te aomata temanna ae te tia onimaki, ae arana Nei Tabita. (ke Nei Toreka n te Taetae n Erene). E aki toki neiei ni kakaraoi m'akuri aika raraoi, ao n i buobuokia aika kananoanga. 37N taai akanne ao e aoraki Nei Tabita, ao e mate; ao ngke a tia ana koraki n tebokia, ao a kawenea n te ru i eta. 38E aki rangi n raroa Iobe ma Rura; ma ngaia are ngke a ongo reirei ake i Iobe b'a e mena Betero i Rura, ao a kanakoia ngkanne uomani mm'aane ma aia rongorongo nakoina, “Taiaoka kawaekoako ni kawariira.” 39Ao e teirake Betero, ao e airi ma ngaiia. Ngke e roko, ao a kairiia nakon te ru are i eta; a tei n tang aine ake a mate buia i rarikini Betero, ao a kaoti kabaraki ma kooti ake e karaoi Nei Toreka i nanon ana tai ni maiu. 40E kabaneia ni kaotinakoia Betero, ao e katorobubua n tataro; e rairaki ngkanne ni kaitaraa rab'atan Nei Toreka, ao e kaangai, “Nei Tabita, teirake!” E kaure matana Nei Toreka; ao ngke e nora Betero, ao e tekateka. 41E anga baina Betero nakoina, ao e kateirakea; e weteia ngkanne ake a itiaki ma aine ake a mate buia, ao e anganiia neierei b'a e a maiu. 42E buta nako taekan te baei i aon Iobe, ao a onimakina te UEA aomata aika bati. 43E tiku Betero i Iobe i nanoni boong aika bati, iroun Timon temanna, ae te tia karaoi b'aai mani kunin te man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\