KOROTE 1

1Mairouni B'auro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, ao mairoun Timoteo ae tarira, 2nakoia ake a itiaki i Korote, ake taari aika kakaonimaki n aroia n irira Kristo: 3Ti aki toki ni katituaraoa te Atua ae Taman ara UEA are Iesu Kristo n ara tataro i bukimi, 4ngkai ti ongo taekan onimakinani Kristo Iesu i roumi, ma tangiraia ake a itiaki ni kabaneia i roumi, 5i bukin te kaantaninga are e kamenaki i m'aimi i karawa; are kam ongo taekana ngke kam moa n onimakina taekan te koaua, ae bon te euangkerio, 6are roko i roumi ao i aonnaba ni kabane: ao e kariki uaa ma n riki rake naba i nanomi man te bong are kam ongo taekana iai, ao n ata raoi ana akoi te Atua n arona ni koaua. 7N ai aron are kam reireiaki iai iroun Eb'abera are raora ni m'akuri ae tangiraki, ae ana tia m'akuri Kristo ae kakaonimaki, ae onei mwira ni m'akuri. 8Boni ngaia naba are kaota nako ira aron ami tangira are kam anganaki iroun te Tamnei. 9Ma ngaia ae ti aki toki naba n tataro i bukimi, man te tai are ti ongo iai taekami, ao ti aki toki ni butia te Atua b'a kam na kaonaki n ataakin nanona, ao n te rabakau ma te ataib'ai ni kabanea are mairoun te Tamnei, 10b'a kam aonga ni karaoi baika boraoi ma nanon te UEA, aika E na kukurei iai, n aromi ni karaoi m'akuri nako aika raraoi; ao b'a kam aonga n ata riki aron te Atua, 11ngkai kam kakorakoraki n te kakorakora ni kabanea, are nako mani m'aakana ae kamimii, b'a e aonga n reke i roumi te nanom'aka ni kabanea ma te taotaonaki n nano ma te kim'areirei; 12ao b'a kam na katituaraoa te Tama, are karaoingkami b'a kam na tau ni karekea tib'angami n te baere E a tia ni kawakinna te Atua b'a aia b'ai ana aomata aika itiaki ake n te oota. 13E a tia ni kamaiura mani m'aakan te roo, ao E uotiira nako aan ana tautaeka Natina are tangiraki; 14are e reke mai Rouna kainaomatakira, ae nanona, b'a a kab'araki ara bure. 15Kristo boni katotongan te Atua ae aki nonoraki, ao bon te moa n Nati ae kakannato i aoni b'aai ni kabane aika karikaki. 16B'a a karikaki b'aai ni kabane mai Rouna, ake i karawa ma ake i aon te aba ake a noraki ma ake aki noraki, ma baika iai m'akaia ma aroia n tautaeka; a bane ni karikaki mai Rouna, ao i bukina. 17Iai Ngaia i m'aini b'aai ni kabane, ao a nako raoi aroni b'aai ni kabane n reitaki i Rouna. 18Ao Ngaia bon atun te rab'ata, ae te ekaretia; Ngaia ae reke mai Rouna maiun te ekaretia, ao te moa n Nati ni kamaiuaki man te mate, b'a e aonga ni moanibaan te kakannato i aoni b'aai ni kabane. 19B'a boni man nanon te Atua ae e reke iai iroun te Nati aron te Atua ni kabane; 20ao bon nanona naba b'a E na raoiakini b'aai ni kabane nako Ina i Rouna, aika i aon te aba ma ake i karawa; ao E karaoa aei ni maten Natina i aon te kaibangaki. 21Ao ngkami, kam raroa nako ngkoa mairoun te Atua, ao kam ribaia i nanomi i bukin ami m'akuri aika bubuaka; 22ma ngkai, E raoiakiningkami n rab'atan natina ni matena, b'a E aonga ni kaakingkami i matana b'a aomata aika itiaki aika akea aia kairua ma kabuakakaia. 23Ma kam bon riai ni matoatoa ma n nene n ami onimaki, ao kam na aki kam'aingaki man te kaantaninga are reke i roumi ngke kam ongo taekan te euangkerio; are e tataekinaki nakoia aomata ni kabaneia i aonnaba ni kabuta ao are I riki iai, ngai ae B'auro, b'a te tia m'akuri i bukina. 24I kim'areirei ngkai ni marakiu i bukimi, b'a I a kona ni kakororaoa iai marakin Kristo ni marakin rab'atau i bukin rab'atana, ae te ekaretia; 25are I riki iai b'a te tia m'akuri n ai aron te nakoa are I anganaki mairoun te Atua i bukimi, b'a N na kabanea ana taeka te Atua n taekin, 26are te baere raba, are karabaki ma ngkoangkoa ao mairouia rooro nako; ma ngkai, e a kaotaki nakoia ana aomata aika itiaki. 27E karaoa aei te Atua b'a E tangiringkami aika tiaki I-Iutaia b'a kam na ata te baere raba ae kamimii ae mimitong; ao te bae raba aei boni Kristo i nanomi, are Ngaia ami kaantaninga b'a e na reke neboami. 28Boni ngaia are ti tataekinna, n tuatuangia aomata ni kabaneia ma n reireiia n te rabakau ni kabane, b'a ti aonga ni kaotiia aomata ni kabaneia b'a a ikawai ni maiuia n reitaki ma Kristo; 29ao anne bukin ae I kekeiaki m'aka naba ni m'akuri, ao I kamanena te korakora ae bati are E anganai Kristo, ao ae e m'am'akuri i nanou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\