KOROTE 2

1B'a I tangiringkami b'a kam na ata arou ni kakorakoraai ni m'akuri i bukimi, i bukiia ake i Raorikeia, ao i bukiia naba aika m'aiti aika tuai n nora matau. 2I karaoa aei b'a a aonga ni kauungaki nanoia, n aroia n reitaki n te tangira, ao b'a a aonga n aki nanokokoraki teutana n te atatai, are e na ataaki raoi iai te baere raba, are Kristo, are mairoun te Atua, 3are a bane ni karabaki i nanon taian rabakau ma atatai nako. 4I atonga aei b'a e kawa temanna ni m'am'anaingkami n taeka n anai nano. 5B'a I boni ngae n aki mena i roumi n te rab'ata, ma I boni mena naba i roumi n te tamnei; ao I kim'areirei n noran aromi aika riai ma aromi n teimatoa n onimakina Kristo. 6Ma ngaia aei, ngkai kam a tia ni butim'aea Kristo Iesu are te UEA, ao kam na maiu n reitaki ma Ngaia. 7A na nene wakaami i Rouna, ao karikia b'a aani maiumi. Kam na kateimatoaki n ami onimaki, n te aro are kam reireiaki iai, ao kam na kabatia te katituaraoi. 8Kam na taraia b'a e kawa temanna ni kairingkami n te rabakau n aomata ae akea bongana ae m'am'ana te aba, ae nako man aia taeka n reirei aomata ao mani baika iai m'akaia n te aonnaba aei, ma tiaki mairouni Kristo; 9b'a e bane ni mena te aro n Atua i nanoni Kristo, ni maiuna n aomata. 10Ao kam a tia n anganaki te maiu ni koaua ngkai kam reitaki ma Ngaia, are atuuni m'aka ma korakora ni bane. 11N aromi naba n reitaki ma Ngaia ao kam a tia ni kaitiakaki, tiaki n te kaitiakaki are korean te iriko man te rab'ata ni bain te aomata, ma n ana kaitiaki Kristo; 12ao ngke kam b'abetitoaki, ao ti te bo ma kam taunaki ma Ngaia ao kam a manga uaia ni manga uti ma Ngaia i bukina b'a kam onimakina ana m'akuri te Atua are E a manga kamaiua man te mate. 13Ao ngkami, akana kam mate i bukin aromi ni bubure ao i bukina ngkai tiaki ana aomata te Atua ngkami, E a manga kamaiungkami te Atua ma Kristo, ngkae E a tia ni kab'ara ara bure ni kabane; 14ao E kamaunai taekan ara tarau ake a tei i aan arara ma tuaia ake ti kabaeaki iai, ao E kariki n akea nanoia ngke E bobiti ni kanim n te kaibangaki; 15ao i aon te kaibangaki anne, E a kainaomataki Kristo i Rouna mani m'akaia uea ma ake a tauu aroia aomata; E karaoia b'a b'aai ni kamataku nakoia aomata ngke E kairiia n ana m'aati n tokanikai b'a taenikai. 16Ma ngaia are tai kariaia temanna b'a e na baireia b'a tera ae kam na kanna ao kam na nimma, ao tai kariaia naba b'a e na tuangngkami b'a kam na kawakina bongin te toa teuana, ma te Toa ae Moan Otin Nam'akaina, ma Taabati. 17Boni bannani baika na roko baikai, ma te oi ni b'ai ni koaua boni Kristo. 18Kam na tai kariaia b'a e na baireaki taekami b'a kam aki tau iroun temanna are taku b'a e kakannato riki, i bukina b'a e a tia n nori baika kanga taiani mii, ao are e imanonoa b'ainakin te baka n nanorinano ma taromauriaia anera. Akea manenani kainikatongana i bukina b'a e b'aina te nano n aon te aba, 19ao e a tia n aki nim ma Kristo, are atun te rab'ata ae b'anin, are Ngaia ae anga te korakora nakon te rab'ata, ao E kamanenai toma n ri ma iaia b'a b'ain tauani b'ain te rab'ata. 20Ngkai kam a tia ni mate ma Kristo ao kam a kainaomataki mani baika iai m'akaia n te aonnaba aei. Bukin tera ngkai kam maiu ao n riki b'a kaain te aonnaba aei? Bukin tera b'a kam kairaki i aan tuua aikai 21“Tai taua,” “Tai katongnga,” “Tai riingnga”? 22A kaeti taekani baikai nakoni baika na riki n akea bonganaia ngkana a a tia ni kamanenaki; bon tuua ma reirei aika karaoi aomata. 23Kanga b'aai ni baka n rabakau tuua aikai i rouia nake a i manonoia aomata b'a a na taromauriia anera, ao b'a a na b'aina te baka n nanorinano ma aki akoan te rab'ata; ma akea manenaia nakon te aomata ae kan tautaeka i aoni baika e kainanoi rab'atana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\