KOROTE 3

1Ma ngaia ae ngkai kam a manga uaia ni maiu ma Kristo man te mate, ao kam na ukoukori b'ain eta, ike E mena iai Kristo n tekateka i angaatain te Atua. 2Kam na iangoi b'ain eta, ao tai iangoi b'ain aon te aba. 3B'a kanga ai aron ae kam a tia ni mate, ao a karabaki maiumi ma Kristo i nanon te Atua. 4Ngkana E kaotaki Kristo, are maiura, ao ane kam na kaotaki naba ma Ngaia n neboaki. 5Ma ngaia ae kam na kamate aron rab'atami akana b'ain aon te aba, aika te wene ni bure, te kammaira, te kaib'ab'aru, te tangira ae buakaka, ao te mataai ni kanib'aib'ai ae ti te bo arona ma taromaurian te bouannanti. 6I bukin aaro akanne, ao E na roko iai unin te Atua i aoia ake a aki ongeaba nako Ina. 7Kam maiuakin aaro akanne ngkoa, ngke kam mena i nanoia. 8Ma ngkai, kam na aki manga karaoi baikai: te un, te nanobuaka, te karekekai, te taetaebuaka, ao te taetae ae aki riai mai wiimi. 9E na tai kewe temanna nakon temanna ngkai kam a tia ni kaki te aro ni maiu ngkoa ma kateina, 10ao kam a tia ni karina i aomi te aomata ae boou, are e teimatoa arona ni kakabouaki iroun Teuare karikia b'a katotongana, b'a kam aonga n ataia raoi. 11Ao n te aro aei, akea iai te kaokoro i marenan te I-Erene ma te I-Iutaia, te aki itiaki ma te aki itiaki, te aomata ae tiaki te I-Erene, te I-Tekute, te toro ma te inaomata: ma ae moamoa i aoni b'aai ni kabane boni Kristo, ae E mena i roura ni kabane. 12Ma ngaia aei, ngkai ana aomata te Atua ngkami aika kam rineaki, aika kam itiaki ma n tangiraki, ao kam na b'aina te nano n nanoanga, te atataiaomata, te nanorinano, te nimamannei, te taotaonaki n nano. 13Kam na i taotaon nanomi, ao kam na i kab'ara bure i roumi, ngkana iai aki raun nanon temanna iroun temanna. B'a aron te UEA ni kab'ara ami bure, ao ai bon aromi naba nako imi. 14Ao kam na b'aina te tangira i aoni baikai ni kabane, b'a ngaia ae boti ni kabaei b'aai ni kabane. 15Ao te raoi are mairouni Kristo e na kairi nanomi; b'a ngaia are kam weteaki nako iai, b'a kam na riki b'a te rab'ata ae ti teuana. Ao kam na katituaraoi. 16E na titiku ni maeka ana taeka Kristo i nanomi; ao kam na anenei taekan Taian Areru ma anene ma kuuna aika kam kairaki iai iroun te Tamnei; kam na anene nakon te Atua ma te nano ni katituaraoi. 17Ao b'aai ni kabane akana kam karaoi ke kam taekin a riai ni bane ni karaoaki n aran te UEA are Iesu, ao kam na katituaraoa te Atua ae te Tama i bukini Kristo. 18Ainenum'a, kam na aantaeka irouia buumi, b'a anne te aro ae riai ngkai kam reitaki ma te UEA. 19Mm'aanenum'a, kam na tangiriia buumi, ao kam na tai unun nako ia. 20Ataei, kam na ongeaba nakoia ami karo ni b'aai ni kabane, b'a anne te bae E kakukureiaki iai te UEA. 21Taama, kam na tai kabonoi nanoia natimi, b'a a kawa ni b'ara nanoia. 22Tooro, kam na ongeaba nakoia ami toka aika aomata ni b'aai ni kabane, tiaki ti i bukini kakukureiaia ngkana a taraingkami; ma kam na karaoia ma nanomi ni koaua, ni maaka te UEA. 23Ao tera ane kam karaoia, kam na karaoia ma nanomi ni koaua, b'a kanga i bukin te UEA, ao tiaki i bukiia aomata; 24ngkai kam ata te UEA b'a E nang anganingkami b'a boon ami m'akuri te baere E a tia ni kawakinna i bukiia ana aomata. B'a Kristo boni Ngaia te Toka ni koaua are kam toro i Rouna. 25B'a ane karaoa ae buakaka ao e na karekea booni mwin ana m'akuri, ao akea te aomata ae na nanonaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\