KOROTE 4

1Tooka, kam na karaoa ae riai ao ae eti n aromi nakoia ami toro; ngkai kam ataia b'a bon iai ami Toka i karawa. 2Kam na tai toki n tatataro, ao kam na kamarurungngkami iai ni katituaraoi; 3ao kam na tataro naba i bukira, b'a E na karekea nako ira te anga are ti na kona iai n taekina te rongorongo are taekan te baere raba are taekani Kristo, are ngaia, are I kabaeaki iai i bukina; 4b'a I aonga ni kaotia n te aro ae riai b'a N na taetae iai. 5Kam na nakonako ma te wanawana i mataia akana tuai n onimaki, ni kamanenai raoi ami tai. 6A na tangiraoi ami taeka n taai nako, ma ni kakan ongora; ao kam riai n ata te kaeka ae riai nakon temanna ma temanna. 7E na kaongoraingkami n arou nako Tukiko, ae te tari ae tangiraki, ae te tia m'akuri ae kakaonimaki, ae raou naba n toro iroun te UEA. 8Ao I kanakoa nako imi i bukin aei, b'a kam na atai arora; ao e na kaungai nanomi. 9Raona ni m'ananga bon Onetimo, ae te tari ae kakaonimaki ae tangiraki, ae bon raomi. A na kaongoraingkami b'aai ni kabane aika karaoaki ikai. 10E kamauringkami Arititareko ae raou ni kabaeaki, ma Mareko ae ai tarini B'arenaba (are kam a tia n anganaki te kaetieti i bukina, b'a ngkana e roko i roumi ao kam na m'aneia n akoia). 11E kamauringkami naba Iesu, are arana teuana Iouteto. Bon ti ngaiia kaain te kaitiakaki aika raou ni m'akuri i bukin uean te Atua. A riki nako iu b'a kaungaan nanou. 12E kamauringkami Eb'abera, ae raomi, ae ana toro Kristo Iesu, ae e aki toki ni kakorakora n tatataro i bukimi b'a kam aonga n ata raoi te bae E tangiringkami iai te Atua b'a kam na karaoia, ao b'a kam na kabanea ni karaoia. 13B'a I kakoauaa b'a e bati ana m'akuri i bukimi, ao i bukiia naba ake a mena i Raorikeia ao i Ierabori. 14E kamauringkami Ruka, ae te taokita ae tangiraki, ma Tema. 15Kam na anga ara kamauri nakoia taari ake i Raorikeia, ao nakon Nei Numb'a, ma te ekaretia are a bobotaki kaaina i nanon ana auti. 16Ao ngkana e a tia ni warekaki te reta aei i buakomi, ao kam na karekea ae e na manga warekaki naba n te ekaretia i Raorikeia; ao kam na wareka naba te reta are e na reke i roumi mai Raorikeia. 17Ao kam na kangai nakon Arekibo, “Ko na tarataraa am m'akuri are ko anganaki i bukin te UEA, b'a ko na katia karaoana.” 18I a koroi taeka aikai n oin tabonibaiu: Kam na mauri mairouni B'auro. Kam na ururing kabaeau! E na mena te akoaki i roumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\