EBETO 1

1Mairouni B'auro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, nakoia ake a itiaki ake i Ebeto ake a teimatoa ni katiteuanaki ma Kristo Iesu ni maiuia: 2Ami b'ai te akoaki ma te rau mairoun te Atua are Tamara, ma te UEA are Iesu Kristo. 3E na karaoiroaki te Atua are Taman ara UEA are Iesu Kristo, are E kakab'aiaira iroun Kristo ni b'aai ni kakab'aia ni kabane ake mai Rouna, ake b'aini karawa. 4B'a i m'aini karikan aonnaba ao E a kaman rineira i bukina ngkai katiteuanaki ma Kristo, b'a ti aonga n itiaki ma n aki bareka i matana; ao n ana tangira, 5E a kaman tia ni baireia, n ai aroni kukurein nanona, b'a ti na natinaki i rouna iroun Iesu Kristo. 6Ti na neboa te Atua b'a E rangi n tituaraoi nako ira i bukin Natina are tatangiraki i rouna, 7are ti karekea te kainaomataaki i rouna n raraana are nanona b'a a kab'araki ara bure. Ai m'aitira ana akoi, 8are E kabatia n akoira iai! B'a n te rabakau ni kabanea ma te ataib'ai, 9ao E a tia ni kaota nako ira nanona ae raba, n ai aron nanona are E tangiria, are E a kamani baireia i nanona; 10ana baire aei, are E na katia karaoana ngkana e koro raoi bongina, bon te booti b'aai ni kabane aika karikaki, aika b'aini karawa ma b'ain aonnaba, b'a a na reitaki ma Kristo ao a na taraia b'a atuia Ngaia. 11A bane b'aai nako ni karaoaki n ai aron nanon te Atua ma ana babaire; ao E a tia te Atua n rineira b'a ana aomata, ngkai ti katiteuanaki ma Kristo, i bukin oin nanona n ai aron are E a kaman tia ni baireia ma ngkoa mani moan rikini b'aai; 12b'a ti aonga ni kamoamoa mimitongina, ngaira aika ti moa n onimakina Kristo. 13Ao ngkami naba, ngke kam ongo taekan te koaua, are te euangkerio are b'aini kamaiuami, ao kam onimakinna naba; ao kam anganaki te Tamnei are Raoiroi b'a kanikinaean ae ana b'ai te Atua ngkami, te Tamnei aei are atongaki n te taeka n akoi. 14Ngkai ti anganaki te Tamnei ao ti aki nanokokoraki b'a a na bon reke iroura baike E a tia te Atua n taekin b'a E na anganiia ana aomata; ao n tokina E na anganiia ake ana b'ai te kainaomataaki man te bure, b'a e aonga ni kamoamoaki mimitongina. 15Ma ngaia aei, ngke I ongo taekan aromi n onimakina te UEA are Iesu, ma taekan tangiraia ake a itiaki iroumi, 16ao I aki toki naba ni katituaraoa te Atua i bukimi, ma n ururingkami n au tataro, 17b'a te Tama ae mimitong, are Atuan ara UEA are Iesu Kristo, E na anganingkami te Tamnei are E na kawanawanaingkami, ma ni kaota te Atua nakoimi b'a kam aonga n ataia; 18ngkai a kaotaki matan nanomi b'a kam aonga n ataia b'a tera te kaantaninga n ana weewete, tera te kab'aia ae bati ae kamimii arona, are E na anganiia ake a itiaki; 19ao tera aroni m'aakana ae raka korakorana, nako ira ngaira aika ti onimaki. Te m'aaka aei bon ti te bo ma korakorani m'aakana, 20are E kam'akuria irouni Kristo ngke E a manga kamaiua man te mate, ao E katekateka i angaataina i karawa, 21ike E tautaeka iai i aoia uea ni kabaneia, ma ake a korakora, ma ake a m'aaka, ma ake a tautaeka, ao i aoia aara ni kabane aika atongaki, tiaki i aon ti te aba aei, ma i aon naba te aba are na roko. 22Ao E kaaki b'aai ni kabane i aani waeni Kristo, ao E anga Kristo nakon te ekaretia b'a atuuni b'aai ni kabane; 23ao te ekaretia bon rab'atani Kristo, ao onrakeni Kristo bon kakororaoan aron b'aai ni kabane n taabo nako,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\