EBETO 2

1Ao ngkami kam mate i bukin riaoakin te tua iroumi ao i bukin ami bure, 2ake kam nakonako iai ngkoa ngke kam toua kawain aon te aba ae buakaka aei, ao ngke kam ira nanon te uea are tautaeka i aoia tamnei aika buakaka ake i aani karawa, ake tamnei ake a m'am'akuri ngkai i nanoia aomata aika aki-ongeaba; 3ake boni ngaira naba ngkoa i buakoia ngke ti bane ni kaoti arora ni maiura b'a ti iri nanoni kaib'ab'arun rab'atara ma nanora; bon aomata ngaira aika e mena i aora unin te Atua, ao ti te bo arora ma aomata ni kabaneia. 4Ma e rangi ni korakora nanon te Atua n nanoanga i bukin ana tangira ae bati are E tangirira iai; 5b'a ngke ti mate i bukin arora n ririaoakin te tua, ao E kamaiura Kristo, b'a kam kamaiuaki n te akoi, 6ao ngkai ti katiteuanaki ma Kristo Iesu, ao E a manga kamaiura ma Ngaia man te mate ao E katekatekaira ma Ngaia i karawa, 7b'a E aonga ni kaotia nakoia rooro ma rooro aika na roko aron ana akoi ae akea n ai arona ni kaub'aina, n ana ataataiaomata nako ira, irouni Kristo Iesu. 8B'a kam kamaiuaki n te akoi i bukin te onimaki; ao tiaki mai roumi ae reke iai aei, ma bon ana b'ai n tituaraoi te Atua; 9kam aki kamaiuaki n ami m'akuri, b'a e kaawa ni kamoamoaa temanna. 10B'a kanoan ana m'akuri ngaira, aika ti karikaki i nanoni Kristo Iesu i bukini m'akuri aika raraoi, ake E a kamani katauraoi b'a ti na karaoi. 11Ma ngaia ae kam na ururingnga, b'a tiaki I-Iutaia ngkami ngkoa n rikimi, aika kam atongaki b'a te Aki-korotabonim'aneaki i rouia ake a atongaki b'a te korotabonim'aneaki n aroia ngke a korotabonim'aneaki ni baiia aomata; 12ao kam tuai n reitaki ma Kristo ngkekei, ngke kam ianena nakoia te botannaomata ae Iteraera, ao akea nnemi n taiani boraraoi ake kanoan te taeka n akoi, akea ami kaantaninga ao kam aki reitaki ma te Atua ni maiumi i aon te aba aei. 13Ma ngkai kam a katiteuanaki ma Kristo Iesu, ngkami ake kam raroa nako ngkoa ma te Atua, kam a riki ni kaan n raraani Kristo. 14B'a Kristo boni Ngaia ara raoi, b'a E karikiia I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia b'a te botannaomata ae ti teuana; ao ni matena i aon te kaibangaki E urua te riribai are tei b'a kanga te roki i marenaia. 15E kamaunaa te Tua are kanoana taeka i bukini baika riai ni karaoaki ao n aki karaoaki irouia aomata, b'a e aonga ni karikiia botannaomata aika uoua b'a kanga te aomata ae ti temanna ae boou n arona ni kaatiteuanaki ma Ngaia; ao n te aro aei e a reke iai te raoi. 16E raoiakiniia botannaomata aika uoua nakon te Atua ni matena n te kaibangaki, ao a riki b'a te rab'ata ae ti teuana, ao E urua aroia n riribai. 17Ma ngaia are, E roko Kristo ao E tataekina te raoi nakoimi aika kam raroa nako ngkoa ma te Atua, ao nakoia naba aika kaani ma Ngaia. 18I bukin te baere E karaoia Kristo, ao ngaira aika I-Iutaia ma aika tiaki I-Iutaia ti a kona n roko i matan te Atua iroun te Tamnei ae ti temanna. 19Ma ngaia ae tiaki aomata aika ianena ngkami ngkai, ao tiaki naba aomata aika kam maeka n iruwa; ma aomata ngkami aika kam a riki b'a kanga kaain te aba ni koaua, n raoniia ake a itiaki, ao kam a riki naba b'a kaain ana utu te Atua. 20Kam kateaki i aon taiani boua ake taan tuatua ma burabeti; ao Kristo Iesu boni Ngaia te atibu are bouan te maninganinga are moan te kakannato; 21b'a Ngaia ae e tei ni b'anin rab'atan te auti i rouna, ao E reireitia nako ni karokoa ae e riki b'a te Tembora ae tabu i bukin te UEA. 22Ni katiteuanakimi ma Ngaia ao kam a kateaki naba ma raomi nako n onimaki b'a ana auti te Atua ae na mamaeka iai iroun Tamneina


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\