EBETO 3

1Ma ngaia ae ngai ae B'auro, ae ana aomata Kristo Iesu ae kabureaki i bukimi ngkami aika tiaki I-Iutaia, 2tao kam a bon tia n ongo b'a E a tia te Atua n ana akoi n anganai te nakoa aei i bukimi; 3b'a e kaotaki nako iu te baere raba n te kaotioti, n ai aron are I a tia ni korea taekana ni kauarerekea nakoimi; 4b'a ngkana kam wareki, ao kam kona iai n ata au atatai n ana b'ai ae raba Iesu, 5are aki kaotaki nakoia natiia aomata n rooro ake ngkoangkoa, n ai arona ngkae e kaotaki ngkai iroun te Tamnei nakoia ana tia tuatua aika tabu ma ana burabeti aika tabu naba; 6te kaantaninga n te baere raba aei: b'a a na raoniia Iteraera ni b'aib'ai aomata aika tiaki I-Iutaia, ma n riki b'a te rab'ata ae ti teuana ma ngaiia, ao b'a a na reke tib'angaia n te taeka n akoi ngkai a reitaki ma Kristo Iesu n te euangkerio; 7are I riki b'a te tia m'akuri ngkai iai, n ai aron te b'ai n tituaraoi are ana akoi te Atua, are I anganaki ni m'am'akurini m'aakana. 8I anganaki, ngai ae moan te mangori i buakoia ake a itiaki ni kabaneia, te m'akuri ae kakawaki aei, ae te tataekina nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia taekan aroni Kristo aika kamimii, aika kangaanga aroia ni kuneaki, 9ao te kaota nakoia aomata ni kabaneia aroni m'akurian te baere raba, are karabaki ma ngkoangkoa iroun te Atua are kariki b'aai ni kabane; 10b'a e aonga ni kaotaki n te ekaretia rabakaun te Atua ae a bati arona nakoia uea ma ake a korakora i karawa, 11n ai aron nanona ma ngkoangkoa are E kakoroa irouni Kristo Iesu are ara UEA. 12Ngkai ti reitaki ma Kristo, ao ngkai ti onimakinna, ao ti ninikoria ni kawara te Atua ma te aki nanokokoraki. 13Ma ngaia ae I bubuti b'a a na tai b'ara nanomi n rawaawatau i bukimi, b'a bon i bukini kamoamoaami. 14I bukin aei ao I katorobubua nakon Tamara, 15are a reke mai Rouna araia utu ni kabane ake i karawa ma ake i aon te aba; ao I tataro 16b'a E na anganingkami mani kaub'ain arona aika kamimii, te m'aaka iroun Tamneina b'a kam aonga ni kakorakoraki n nanomi; 17b'a E na maeka Kristo i nanomi i bukin ami onimaki, ao b'a a na iai wakaami ma aami n te tangira, 18b'a e aonga n iai iroumi ma ake a itiaki ni kabaneia te kona n ata rababan, ma anaun, ma nanon, ma rietan ana tangira Kristo, 19b'a e aonga naba n iai iroumi te kona n ata tangirami irouni Kristo, are e aki konaaki n ataaki raoi arona, b'a a aonga ni kaonaki maiumi n anuan te Atua ni kabane. 20Ao nakon Teuare kona ni karaoi b'aai aika moan te bati aika m'aiti riki nakoni b'aai aika ti bubuti ma n ururing, n ai aron te m'aaka ae m'am'akuri i nanora: 21ana b'ai te neboaki n te ekaretia ao irouni Kristo Iesu man te rorona nakon te rorona ao n aki totoki. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\