EBETO 4

1Ma ngaia ae I butingkami, ngai ae I kabureaki i bukin te UEA, b'a kam na karaoi baika boraoi ma nanon te weteaki are kam weteaki nako iai: 2kam na b'aina te nanorinano ni kabanea ma te nimamannei, ma te taotaonaki n nano, n i tob'atob'ai aromi ma te nano n tangira; 3ao kam na kakorakoraingkami ni kawakina te aro ni katiteuanaki are mairoun te Tamnei 4Ti teuana te rab'ata, ao ti temanna te Tamnei 5Ti temanna te UEA, ao ti teuana te onimaki, ao ti teuana te b'abetito; 6ti temanna te Atua are Tamaia aomata ni kabaneia, are E uea i aoia ni kabaneia, ma ni m'am'akuri ri nanoia, ao E maeka i nanoia ni kabaneia. 7Ma ti anganaki n tatabemaniira nako te b'ai n akoi, n ai aroni baireana are nako man aron nanoni Kristo n tituaraoi. 8N aron are e kaangai n te B'aib'ara, “Ngke E rierake nakon te tabo ae rietaata, ao E kairiia aomata aika bati aika taenikai; ao E anganiia aomata b'aai n tituaraoi.” 9Ao tera nanon ae E rierake? Iai nanona ti ngkana E a tia n ruo moa nakon taabo i nano i aan te aba. 10Ma ngaia are, Teuare ruo boni Ngaia naba ae rierake nakon are moan te rietaata are i etani karawa, b'a E aonga n roti taabo nako. 11Boni Ngaia ae E anga tem'angina b'a taan tuatua; ao tem'angina, b'a bureitiman, ao tem'angina, b'a taan taekina te euangkerio; ao tem'angina, b'a taani kawakina te ekaretia ao taan reirei. 12E karaoa aei i bukini kabobongaia ake a itiaki nakoni karaoan nakoaia, are kateimatoan rab'atani Kristo; 13ao n tokina b'a ti na bane n roko n te onimaki ae ti teuana ao n ataakin Natin te Atua; ti na riki b'a kanga te aomata ae a ikawai, n ai aroni Kristo; ao ti na riki n ai arona ni koaua: 14b'a ti aonga n toki man arora n ataei, n uouotaki nako i aon naao ma ni katiotioaki n aki akaaka n taian ang aika reirei nako mairouia aomata aika taani m'am'anaa te aba, aika kairiia aomata nakon te kairua n aia m'akuri ni wanawana aika bureburea te aba. 15Ma ti na rikirake n aaro nako nakon arora n reitaki ae nako raoi ma Kristo, are atun te ekaretia; ao e na reke aei n tataekinan te koaua ao ni maiuakinan te tangira. 16Ao boni mai Rouna are a bane iai b'ain nako te rab'ata n nim raoi, ma n tauaki b'a te rab'ata ae b'anin n taian toma n ri n ai aroni baireaia. Ma ngaia ae ngkana a bane b'ain nako te rab'ata ni karaoi aia m'akuri n tatabeua nako n ai aroni baireaia, ao e na rikirake te rab'ata ma ni kateimatoaki n te tangira. 17Ma ngaia ae aei au taeka, ae I kamatoa nakoimi n reitaki ma nanon te UEA, b'a kam na tai manga katotongiia aomata aika tiaki I-Iutaia n aroni maiumi, ngkai a maiu ma aia iango aika akea bonganaia; 18a roo nanoia, ao a riki n ianena man te maiu are mairoun te Atua i bukin te babanga are i rouia, are reke i bukini matoatoan nanoia. 19E a tia ni bua mai rouia namakinan te mamaa, ao a anga ngaiia nakon te maiu n tam'are b'a a na karaoa te aro ni kammaira ni kabane ma nanoia ae korakora nako iai. 20Ma tiaki anne are kam reireiaki iai man aroni Kristo. 21Kam a bon tia n ongo taekana; ao ngkai kam reitaki ma Ngaia, ao kam a reireiaki te koaua are iroun Iesu. 22Kam na kaaki te aomata nikawai are aromi ni maiu ngkoa, are riki ni buakaka i bukin iran taian nano n kaib'ab'aru aika a m'am'anaa te aba. 23Kam na oneaki iroun te Tamnei n ami iango, 24ao kam na riki b'a te aomata ae boou, are karaoaki b'a katotongan te Atua, ao ni b'aina te maiu ae itiaki ni koaua. 25Ma ngaia ae kam na kaaki te kewekewe, ao kam na atoatonga te koaua n tatabemaningkami nako nakoia raomi n onimaki, ngkai b'ain rab'atani Kristo ngaira n tatabemaniira nako. 26Kam kona n un iroun temanna, ma a na aki riki unimi b'a kairami nakon te bure; e na aki bungi taai i aon unimi. 27ao tai angan te riaboro ana tai. 28Ke e tai manga iraa te tia iraa; ma e na m'akuri, ni karaoa te bae raoiroi ni baina, b'a e aonga ni kona ni buokanib'ai n are e karekea ma ane e kai nanona. 29E na tai oti nako te taeka teuana ae kam'ara mai wiimi, ma e na oti nako te taeka ae e raoiroi ae na buokiia aomata ni kain nanoia, ao a na reke kab'aiaia iai akana ongo. 30Tai karawaawata te Tamnei are Raoiroi, are Tamnein te Atua, are Ngaia are karika te aki nanokokoraki iroumi, b'a n te tai teuana ao kam na kainaomataaki man te bure. 31Kam na kaaki aromi ni maraki n nano, ma n unun, ma n riribai, ma n tatakarua ni b'ana n un, ma n taetae n iowawa, ma aromi ni kabane aika buakaka. 32Ao kam na b'aina te i akoakoi, ma te nanoanga, ma te i kab'arabure, n ai aron te Atua ngkae E a tia ni kab'ara ami bure irouni Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\