EBETO 5

1Ma ngaia ae kam na kakairi iroun te Atua, n ai aroia ataei aika tangiraki; 2ao kam na b'aina te maiu n tangira, n ai aroni Kristo ngkae E tangirira naba, ao E anga Ngaia b'a E na mate i bukira b'a te karea nakon te Atua, ae te karea ae boiarara ae kamateaki. 3Ma ngkai aomata aika itiaki ngkami, ao e aki riai b'a e na taekinaki b'a iai te wene ni bure, ma te kammaira nako, ma te matai ni kani b'aib'ai i buakomi; 4ao e aki riai b'a kam na atongi taeka aika aki tau aika taeka aika kam'ara, ma taeka ni winikam'arane aika aki riai; ma kam riai n taetae ni kaitau. 5B'a kam bon ata aei, b'a akea te aomata ae te tia wene ni bure, ma te tia kammaira, ma te tia mataai ni kanib'aib'ai ae te tia taromauri bouananti, ae na karekea ueani Kristo ma te Atua. 6E na tai m'am'anaingkami temanna n taeka aika akea bonganaia: b'a e roko unin te Atua i bukini baikai i aoia aomata aika aki ongeaba nakoina. 7Ma ngaia ae kam na tai reitaki ma ngaiia. 8B'a kanga te roo ngkami ngkoa, ma ngkai ai kanga te oota, ngkai kam a onimakina te UEA. Kam na nakonako n ai aroia natin te oota; 9b'a uaan te oota, te ataataiaomata ni kabanea, ma te raoiroi, ma te koaua, 10ao kataa te kakukureia te Atua. 11Tai buokanib'ai n ana m'akuri te roo aika akea uaaia, ma kam na kaoti aroia; 12b'a e kamamaa b'a a na taekinaki baika a karabai ni karaoi aomata. 13B'a b'aai ni kabane ngkana a kaotaki n te oota ao a oota raoi aroia ni koaua; 14b'a b'aai ni kabane aika kaotaki a riki b'a te oota. Ao aei bukin are atongaki ni kaangai: “Ko na uti, ngkoe ae ko matu, ao teirake mai buakoia maate, ao e na kaotako Kristo.” 15Ma ngaia ae kam na taratarai aromi ni maiumi: kam na aki maiu n ai aroia akana aki ataib'ai, ma kam na maiu n ai aroia akana ataib'ai. 16Kam na kabongana te tai ane kona n reke iroumi i bukini karaoan ae e raoiroi, b'a a buakaka aomata ni boong aikai. 17Ma ngaia ae kam na tai baba, ma kam na ata ae tangiraki iroun te UEA b'a e na karaoaki. 18Kam na tai manging, b'a ngaia ae na urua arom, ma kam na kaonaki n te Tamnei 19Kam na i taetae temanna nakon temanna, n taekan Taian Areru, ma anene ma kuuna aika kam kairaki iai iroun te Tamnei 20ao kam na aki toki ni katituaraoa te Atua are te Tama n aran ara UEA are Iesu Kristo, i bukini b'aai ni kabane; 21ao kam na aan-taeka, temanna iroun temanna, b'a kaotani karineani Kristo iroumi. 22Ainenum'a, kam na aan-taeka irouia buumi, n ai aromi n aan-taeka iroun te UEA: 23b'a iai m'aakan te mm'aane i aon te aine, n ai aron naba Kristo ngkai iai m'aakana i aon te ekaretia; ao Kristo boni Ngaia ana Tia Kamaiu te ekaretia, are bon rab'atana. 24Ma aron te ekaretia ngkae e aan-taeka irouni Kristo, ao ai aroia naba ainenum'a b'a a na aan-taeka irouia oini buia ni b'aai ni kabane. 25Mm'aanenum'a, kam na tangiriia buumi, n ai aron naba Kristo ngkae E tangira te ekaretia, ao E anga Ngaia b'a E na mate i bukina. 26E karaoa aei b'a E na katabua te ekaretia i bukin te Atua n ana taeka, n tebokia ni kaitiakia n te ran, 27b'a e aonga n riki nakoina b'a te ekaretia ae rangi n tamaroa, ae akea barekana ke tikibuakana, ke te aro riki teuana ae na taraa-buaka iai, b'a e aonga n itiaki ma n akea buakakana. 28E riai naba b'a a na tangiriia buia mm'aane n ai aroia n tangiri oin rab'ataia. Ane tangira buna ao e tangira oin rab'atana. 29B'a bon akea te aomata ae riba rab'atana, ma e tararuaia ni karekei baika e kainanoi, ao e akoia, n ai aron naba Kristo ngkae E akoa te ekaretia, 30n aron ae ti ataia ngkai kaain te ekaretia ngaira. 31N aron are koreaki n te B'aib'ara, ni kaangai: “I bukin aei, ao e na kitana tamana ma tinana te aomata, ao e na nim ma buna, ao a na riki b'a ti te irikona naka uoman.” 32Bon iai te koaua ae kakannato ae raba i nanon te taeka aei, ma I taku b'a e taekinaki iai Kristo ma te ekaretia. 33Ma bon taekami naba ni tatabemaningkami: e na tangira buna te m'ane n ai arona n tangira oin rab'atana; ao e na karinea buna te aine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\