EBETO 6

1Ataei, ngkai kam reitaki ma te UEA; ao kam na ongotaeka irouia ami karo, b'a e riai aei. 2“Ko na karinea tamam ma tinam” bon aei te moa n tua ae raonaki n te taeka n akoi ae kaangai: 3“b'a ko aonga ni kab'aia, ao e aonga ni maan am tai ni maiu i aon te aba.” 4Ao ngkami taama, tai kauniia natimi: ma kam na tongaiia ma ni kairiia i aan te reireiaki ma te tuatuangaki aroia aika riai n ai aron nanon te UEA. 5Ao ngkami tooro, kam na ongotaeka irouia ami toka aika aomata, n ruru ni maku, ao karaoia ma te nano ni koaua, n ai aromi n ongotaeka irouni Kristo. 6Kam na karaoia tiaki i bukina ngke kam kani kakukureia ngke a taraingkami; ma kam na karaoia n ai aroia ana toro Kristo aika karaoa nanon te Atua ma nanoia ni koaua. 7Kam na karaoa ami m'akuri n toro ma te nanoraoi, b'a kanga ai aron ae kam toro iroun te UEA ma tiaki irouia aomata. 8Kam bon ataia b'a e na reke nakon temanna ma temanna boona mairoun te UEA n te m'akuri ae e raoiroi are e karaoia, n aki warekaki b'a te toro ngaia ke te inaomata. 9Ao ngkami tooka, kam na karaoi baikai naba nakoia, ao tai kakamakuia; ngkai kam ata aia Toka, are ami Toka naba, b'a E mena i karawa, ao akea ae E nanoniia irouia aomata. 10Te kabanea: kam na korakora i nanon te UEA, ao ni korakorani m'aakana. 11Kam na karini b'aini buaka nako ake mairoun te Atua aika b'aini kamanoan rab'atami, b'a kam aonga ni kona n tei ni kaitarai aron te riaboro ni wanawana aika bureburea te aba. 12B'a ti aki buaka ma aomata, ma ti buaka ma uea, ma ake a korakora, ma taan tauu taekan aonnaba aika taan taua aron te roo aei, ma taian tamnei aika buakaka ake i aani karawa. 13Ma ngaia ae kam na karini b'aini kamanoan rab'atami ake mairoun te Atua, b'a kam aonga ni kona n tei ni kaitaraia n te bong ae buakaka; ao ngkana kam a tia ni karaoi b'aai ni kabane, ao kam na bon aki konaaki. 14Ma ngaia ae kam na tei, ao kam na kabae nuukami n te koaua, ao kam na katokaa te taanga are karaoan nanon te Atua, 15ao kauniwaeningkami n te tauraoi n taekina euangkerion te raoi. 16Kam na uouota n taai nako te otanga are te onimaki, are kam kona iai ni kabane n tiring taian ai ake a ura i tabon ana kai ni bakarere teuare buakaka. 17Ao kam na uouota naba te barengaru are te maiu, ma ana kabaang te Tamnei, ae ana taeka te Atua. 18Ao kam na tataro n aki toki n taian tataro ni kabane ma bubuti, n ai aroni kairami iroun te Tamnei; ao kam na kamarurungngkami nako iai, ma n aki b'ara n nano, ni bubuti i bukiia ake a itiaki ni kabaneia, 19ao i buku naba; b'a I aonga n anganaki te taetae, b'a N na kaurea wiiu n aki mamaku, ni kaota te baere raba are n te euangkerio, 20are te tia taetae ngai i bukina ae I kabaeaki iai n te taurekereke; b'a I aonga n taekinna n aki mamaku, n te aro ae riai b'a N na taekinna iai. 21Tukiko, ae te tari ae tangiraki, ae te tia m'akuri ae kakaonimaki i bukin te UEA, e na kaongoraingkami b'aai ni kabane, b'a kam aonga naba n atai taekau ma arou b'a I uara: 22b'a anne bukin ae I kanakoa iai nakoimi, b'a kam na atai arora, ao e na karau nanomi. 23E bia reke te rau, ma te tangira, ma te onimaki irouia taari mairoun te Atua are te Tama ma te UEA are Iesu Kristo. 24E na mena te akoaki irouia aomata ni kabaneia ake a tangira ara UEA are Iesu Kristo n te tangira ae akea tokina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\