KARATIA 1

1Ngai ae B'auro, ae te tia tuatua, tiaki mairouia aomata, ao tiaki naba iroun te aomata, ma bon te tia tuatua iroun Iesu Kristo ma te Atua ae te Tama, are E a manga uti Iesu i rouna mai buakoia maate. 2ao taari ni kabaneia aika i rou, nakoia ekaretia ake i Karatia: 3Ami b'ai te akoaki ma te raoi mairoun te Atua ae Tamara ao te UEA are Iesu Kristo, 4are anga Ngaia i bukin ara bure, b'a E aonga ni kamaiura mai aon te aba ae buakaka aei, n ai aron nanon Atuara ae Tamara, 5are ana b'ai te neboaki n aki totoki; Amen. 6I mimi ngkai kam kai rairaki mairoun Teuare weteingkami n ana akoi Kristo, nakon te euangkerio teuana; 7b'a bon akea riki te euangkerio teuana, ma ti iai tabem'aang aika aki karaungkami, aika kani kab'aoua euangkerioni Kristo. 8Ma ngkana tao ngaira ke te anera mai karawa, ae e na taekina te euangkerio riki teuana i rarikin are ti taekinna nakoimi, ao ke e reke kaina. 9N aron are ti a tia n atongnga ngkoa, ao I a manga atongnga naba ngkai, Ngkana tao e taekinaki iroun te aomata temanna te euangkerio riki teuana i rarikin are kam anganaki, ao ke e reke kaina. 10B'a I anai nanoia aomata ngkai, ke I anaa nanon te Atua? Ke I ukoukori kakukureiaia aomata? Ngkana I tabe ma kakukureiaia aomata, ao bon tiaki ana toro Kristo ngai. 11B'a I kaotia nakoimi, taari, b'a te euangkerio ae I tataekinna bon tiaki ana b'ai te aomata. 12B'a I aki anganaki iroun te aomata, ao I aki reireiaki naba taekana iroun te aomata, ma E kaotia Iesu Kristo. 13B'a kam ongo arou ngkekei, i nanon te Aro n Iutaia, b'a e rangi ni korakora b'ainikirinan ana ekaretia te Atua i rou, ao I kakaraoa are I kona n urua iai. 14E nako raoi riki arou n te Aro n Iutaia nakoia au roro aika bati aika kaain au botannaomata, b'a I bati n tangiri aia taeka n reirei au bakatibu. 15Ma ngke E kukurei nanon Teuare a tia n rineai mai nanoni biroton tinau, ma ni weteai n ana akoi, 16b'a E na kaota Natina i rou, b'a I aonga n tataekinna i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, ao I aki iango ma temanna ngkekei naba; 17ao I aki nako Ierutarem nakoia uake a kaman riki b'a taan tuatua i m'aiu; ma I nako Arabia, ao I a manga okira Tamateko. 18Ao rimwi, i mwin ten ririki, ao I nako Ierutarem ni kawara Keeb'a, ao I mena i rouna tengauni ma nimabong; 19ma I aki nora te tia tuatua riki temanna, b'a ti Iakobo are tarin te UEA. 20Ao noria, I bon aki kewe i matan te Atua ni baika I koroi. 21Ao rimwi I nako n aaba ake Turia ma Kirikia. 22E aki kinaki matau irouia taian ekaretia ni Kristian i Iutaia. 23Ma a ti ongo taekau ae kaangai, “Teuare b'ainikirinira ngkoa, e a tataekina ngkai te onimaki are e kataia ngkoa n urua.” 24Ao a neboa te Atua i bukin te baere E a tia ni karaoia i rou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\