KARATIA 2

1Tengauni ma a ririki i mwina, ao I a manga nako Ierutarem ma B'arenaba, ao I kaira naba Tito. 2I nako b'a tuangau n te kaotioti are roko i rou; ao I tuangiia te euangkerio are I tataekinna i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia; ao I karaoa aei nakoia uake a atoatongaki b'a taani kairiri, ngke ti ngai ma ngaiia, b'a a kaawa ni matebuaka au m'akuri ake I a tia ni karaoi n taai aika nako, ao aika I karaoi ngkai. 3Ma e aki kairoroaki Tito, are raou, b'a e na korotabonim'aneaki, e boni ngae ngke te I-Erene ngaia. 4E riki aei i bukiia taari ni kewe ake a karinaki ni karabaki i buakora b'a a na taratarai aroni inaomatara are reke iroura n reitakira ma Kristo Iesu. A tangiria b'a a na tau-toronira, 5ma ti bon aki kariaia naba teutana b'a ti na iri nanoia, b'a e aonga ni memena koauan te euangkerio iroumi. 6Ao uake atoatongaki b'a taani kairiri, I aki tabe ma aroia ngkekei b'a aekara; b'a E aki babaire te Atua man taraan te aomata, a aki tuangai uakekei te b'ai teuana ae raka; 7ma te bae a karaoia: a norai b'a I a tia ni mwiokoaki n taekan te euangkerio i bukiia ake a aki korotabonim'aneaki, n ai aroni Betero, ngke e mwiokoaki n taekan te euangkerio i bukiia ake a korotabonim'aneaki. 8B'a Teuare m'am'akuri i nanoni Betero i bukin te nakoa n tuatua nakoia aomata ake a korotabonim'aneaki E m'am'akuri naba i nanou nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia; 9ao Iakobo, ma Keeb'a, ma Ioane, ake a atoatongaki b'a boua, ngke a ata ae E anganai te Atua te mwiokoaki aei, ao a anganai ma B'arenaba angaataia, ao ti iobai ma ngaiia, b'a kaotan aroaro n iraorao ni mwiokoara, ngaira nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, ao ngaiia nakoia I-Iutaia. 10Ao akea te bae a butira iai, ma ti na ti uringiia ake a aki kaub'ai; ao bon aei te b'ai are e a kaman ingainga iai nanou ni kani karaoia. 11Ma ngke e roko Keeb'a i Antioka, ao I taetae i matana n ekianako, b'a e bure te baere e karaoia. 12B'a i m'ain rokoia tabem'aang mairoun Iakobo, ao e bon am'am'arake ma aomata aika tiaki I-Iutaia; ma ngke a roko, ao e kerikaki man arona arei, ni kaokoroa, b'a e makuia ake a korotabonim'aneaki. 13Ao I-Iutaia ake raona a karaoa naba are e karaoia Betero, ni karaoan are a ataia b'a a aki riai ni karaoia; ma ngaia are e anaaki naba nanoni B'arenaba n are a karaoia, ao e katotongiia. 14Ma ngke I nooriia b'a a aki toua te kawai ae eti ma koauan te euangkerio, ao I kaangai nakoni Keeb'a i mataia aomata akekei ni kabaneia, “Ngkai te I-Iutaia ngkoe, ao ko aera ngkai ko kairoroia aomata aika tiaki I-Iutaia b'a a na maiu n ai aroia I-Iutaia?” 15Ngaira bon I-Iutaia n rikira, ao tiaki aomata aika ianena aika taani bure, n aron are atoatongaki; 16ao ti ataia b'a e aki kaetaki reitakin te aomata ma te Atua ni karaoani baika tangiraki n te Tua, b'a ti n onimakinan Iesu Kristo; ngaira naba, ti onimakina Kristo Iesu, b'a a aonga ni kaetaki reitakira ma te Atua n onimakinani Kristo, ma tiaki ni karaoan are e tangiraki n te Tua: b'a bon akea temanna ae e na kaetaki reitakina ma te Atua ni karaoani baika tangiraki n te Tua. 17Ngkana arona ngkanne b'a ngkai ti kekeiaki ni kani kaeta reitakira ma te Atua n arora n reitaki ma Kristo, ao ti noraki iai b'a bon taani bure ngaira, e a nanonaki n aei ngkanne b'a E m'akuri Kristo i bukin te bure? E bon aki. 18B'a ngkana I a manga katei baike I uru, ake a kaeti ma aron te Tua, ao I kaotai iai b'a te tia ri aon te Tua ngai. 19B'a bon iroun te Tua are I a riki ni mate iai nakon te Tua, b'a I aonga ni maiu i bukin te Atua. I tauraki n te kaibangaki ma Kristo. 20Ao ai tiaki ngai ae I maiu ngkai, ma Kristo ae maiu i nanou; ao arou ae I maiu iai n te rab'ata, I maiu n onimakinan Natin te Atua, are E tangirai, are E anga Ngaia i buku. 21I aki kakeaa bonganan ana akoi te Atua; b'a ngkana e kaetaki reitakin te aomata ma te Atua n te Tua, ao akea bonganani mateni Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\