KARATIA 3

1I-Karatia aika kam nanobaba, antai ae m'am'anaingkami, ngkami aika E kaotaki raoi taekani Iesu Kristo i matami, b'a E tauraki n te kaibangaki? 2Ti aei te bae I kan ataia mai roumi, Kam anganaki te Tamnei i bukina ngke kam karaoi baika tangiraki n te Tua, ke i bukina ngke kam ongo taekan te euangkerio ao kam kakoauaa? 3E aera ngkai kam kona n nanobaba n aromi anne? Kam moana maiumi n onimaki iroun te Tamnei, ao ngkai kam nang kakororaoia n te aro n rab'ata? 4A matebuaka b'aai ake a tia n riki nakoimi? A bon aki matebuaka. 5Ma ngaia aei, b'a Teuare anganingkami te Tamnei, ma ni karaoi naba m'akuri aika m'aaka i buakomi, E karaoi i bukina ngke kam karaoi baika tangiraki n te Tua, ke i bukina ngke kam ongo taekan te euangkerio ao kam kakoauaa? 6Ngke e onimakina te Atua Aberaam, ao e a riki ana onimaki b'a kaetan reitakina ma te Atua. 7Ma ngaia ae kam na ataiia aika onimaki, b'a bon natin Aberaam. 8E a kaman ataia te B'aib'ara, b'a te Atua E na karekea reitakiia aomata aika tiaki I-Iutaia ma Ngaia n te onimaki; ao e taekina te euangkerio nakon Aberaam rimoa, ao e kaangai, A na bane ni kab'aia botannaomata i roum; 9ma ngaia ae a uaia ni kab'aia aika onimaki ma Aberaam are onimaki. 10B'a a nangi reke kaiia aomata aika bati aika karaoi baika tangiraki n te Tua; b'a e a tia ni koreaki ae kaangai, “E na reke kain te aomata ae aki teimatoa ni karaoi b'ai ni kabane ake a koreaki ni bokin te Tua!” 11Ma e ataaki b'a akea te aomata i matan te Atua ae e eti reitakina ma Ngaia n te Tua, b'a e kaangai te B'aib'ara, E na maiu ane e kaetaki reitakina ma te Atua n te onimaki. 12Ma te Tua tiaki man te onimaki; ma te aomata ane karaoi baika tangiraki n te Tua, e na maiu iai. 13E kainaomataira Kristo man te rekenikai are n te Tua, ngkae E karaoa are E na reke kaina iai i bukira, b'a e koreaki ae kaangai, E a reke kain te aomata ae tauraki n te kai: 14b'a e aonga n reke kakab'aian Aberaam irouia aomata aika tiaki I-Iutaia irouni Kristo Iesu, ao b'a e aonga n reke iroura n te onimaki te Tamnei are e atongaki n te taeka n akoi. 15Taari, N na taekina te b'ai ni kakairi man te bae e nonoraki irouia aomata: bon akea temanna ae kona n urua ke ni karakaa riki taekan aia boraraoi aomata aika uoman, ngkana a tia ni karaoia. 16A atongaki taian taeka n akoi nakon Aberaam ao nakon ana kariki, ni kaotia b'a e aki nanonaki iai aomata aika bati, ma e kaangai, ao nakon am kariki, ni kaotia b'a ti temanna ae nanonaki iai, b'a Kristo. 17Aei te bae I nanonna n au taeka: te Tua are roko abubua ma teningaun te ririki i mwin te boraraoi are kamatoaki iroun te Atua, e aki urua te boraraoi anne, ao e aki kamaunaa te taeka n akoi. 18B'a ngkana e reke te kakab'aiaki n te Tua, ao nanona ngkanne b'a e aki reke n te taeka n akoi; ma te Atua E angan Aberaam i bukin ana taeka n akoi. 19Tera ngkanne manenan te Tua? E roko te Tua b'a raon te boraraoi, ao e bongana i bukin taiani bure, ni karokoa rokon Temanna n ana kariki Aberaam, are E anganaki te taeka n akoi. E anganaki te aba te Tua irouia anera ni bain te aomata ae te tia itoman i marenan te Atua ma aomata. 20Ma e aki kainanoaki te tia itoman ngkana ti temanna te aomata ae na tabe ma ngaia; ao te Atua bon ti temanna. 21E ekinakoaia nako ngkanne ana taeka n akoi te Atua te Tua? E bon aki; b'a ngke arona b'a e anganaki te aba te tua ae kona te kakamaiu, ao a kona ngkanne n reke reitakiia aomata ni kabaneia ma te Atua n iran nanon te tua anne. 22Ma e taku te B'aib'ara b'a a bane aomata nako ni mena i aani m'aakan te bure; ma ngaia are ana taeka n akoi te Atua bon i bukiia akana onimakina Iesu Kristo. 23Ma i m'ain rokon te onimaki, ao ti kawakinaki b'a kanga buure ngaira i aani m'aakan te Tua ni karokoa ae e kaotaki te onimaki. 24Ma ngaia ae e riki te Tua b'a te tia reireiniira arora ni karokoa ae E roko Kristo, b'a aonga n reke reitakira ma te Atua n te onimaki. 25Ma ngkae e a roko te onimaki, ao ti a aki manga mena i aan ana kairiri te tia reireiniira. 26B'a kam a riki b'a natin te Atua ngkami ni kabaneingkami n onimakinan Kristo Iesu. 27B'a ngkami ni kabaneingkami akana kam b'abetitoaki nako nanoni Kristo, kam a karina Kristo i aomi b'a kanga ai aron te kunnikai. 28Akea kaokoron te I-Iutaia ma te I-Erene i nanoni Kristo, ao akea kaokoron te toro ma te aomata ae inaomata, ao akea naba kaokoron te mm'aane ma te aine: b'a ti temanna ngkami ni kabaneingkami i nanoni Kristo Iesu. 29Ngkana ana b'ai Kristo ngkami, ao boni kanoan Aberaam ngkami, ao kam na b'aib'ai n te taeka n akoi arei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\