KARATIA 4

1Ma I kan taekinna naba b'a i nanon ana tai n ataei te nati are na b'aib'ai i mwin tamana, ao e aki kakaokoro ma te toro, e boni ngae ngke ngaia ae na b'aini b'aai ni kabane. 2Ma e mena i aaia te koraki aika tararuaia ma n tau mwin ana b'ai ni karokoa te tai are e a tia ni baireia tamana. 3Ao ai arora naba, ngke ataei ngaira, ao ti toronaki ni baika iai m'akaia n te aonnaba aei. 4Ma ngke e a koro raoi taina, ao te Atua E kanakoa Natina. E bungiaki iroun te aine, ao E mena i aan te Tua, 5b'a E aonga ni kainaomataia aika mena i aan te Tua, b'a ti aonga n riki b'a natin te Atua. 6Ao ngkai naati ngkami, ao te Atua E kanakoa Tamnein Natina nako nanora, are E tataro ni kaangai, “Aaba, Tamara.” 7Ma ngaia ae ko a aki manga riki b'a te toro ngkoe, ma ai te nati; ao ngkana te nati, ao te tia b'aib'ai naba iroun te Atua. 8Ma kam aki ata te Atua ngkekei, ao kam toro irouia baika iai m'akaia aika tiaki atua; 9ma ngkai kam a ata te Atua, ke ngkai kam a ataaki iroun te Atua, ao kam kanga ni manga rairaki nakoni baike iai m'akaia ake a mamara ma n akea bonganaia, ake kam kani manga moana aromi n toronaki iai? 10Kam kawakini boong, ma taian nam'akaina, ma tain nako taian toa, ma ririki. 11I maaku iroumi, b'a e kaawa ni matebuaka au m'akuri i bukimi. 12Taari, I butingkami b'a kam na riki n arou, ngkai I riki naba n aromi. Akea te bae e buakaka ae kam a tia ni karaoia nako iu; 13ma kam ataia b'a I taekina te euangkerio nakoimi n te moa n tai, b'a kioina ngke e mamara rab'atau. 14E riki mamarau b'a te kangaanga nakoimi, ma kam aki kaota ae kam kakeaa bongana ke kam ribaia; ma kam m'aneai n akoai b'a kanga ai aron ana anera te Atua ngai, ao b'a kanga ai aroni Kristo Iesu. 15E nga ngkoa kukureimi? I boni koaua b'a kam na kaman tia n auti kanoani matami n anganai, ngke arona b'a kam kona. 16I a riki ngkai b'a ami kairiribai ngkai I taekina te koaua nakoimi? 17A tauaninne aomata akanne iroumi, ma tiaki n te aro ae e raoiroi; ma a kani kaokoroingkami, 18b'a kam aonga n tauaninne i rouia. E raoiroi te tauaninne n taai nako n te bae e raoiroi, ao tiaki ti ngkana I mena iroumi. 19Natiu aika uarereke, ai aron te aine ngai n ana tai ni bung, ae I ngirangira ni maraki i bukimi ni karokoa ae kam riki b'a taan ira Kristo ngkami. 20Tera ngke I mena iroumi ngkai, b'a I aonga n ae I bita teini b'anaau; b'a I aki ata te bae N na karaoia nakoimi. 21Kam na tuangai, ngkami aika kam kani mena i aan te Tua, kam aki ataia b'a tera ae e taekinna te Tua 22B'a e kaangai, b'a uoman natin Aberaam aika mm'aane, temanna natina ma te aine ae te toro, ao temanna ma te aine ae te inaomata. 23Teuare natin te aine are te toro e bungiaki n aroni bungiakiia aomata; ma teuare natin te aine are te inaomata e riki b'a kakoroan nanon te taeka n akoi. 24Taetae ni kabotau baikai, b'a a boraraoi aika uoua nakekei: neiere bungiia natina b'a te toro bon Nei Aka, ao e tei i bukin te boraraoi are karaoaki n te maunga are Tinai. 25Aka bon te maunga are Tinai i Arabia, ao bon te banna ni kabotau naba i bukin Ierutarem ae ngkai, n arona n toronaki ma kaaina ni kabaneia. 26Ma te Ierutarem are i Karawa e inaomata, ao bon tinara. 27B'a e koreaki ae kaangai: “Ko na kukurei ngkoe ae ko kanoabo ae ko tuai ni bung; Ko na takarua ni kim'areirei ngkoe ae ko tuai n ariri; B'a a bati riki natin te aine ae tiku n ti ngaia nakoni m'aitiia natin neiere iai buna.” 28Taari, natin te taeka n akoi ngaira, n ai aron Itaaka. 29Ma n aron are ngkekei, ngke e b'ainikirinaki teuare bungiaki n aron nanon te Tamnei iroun teuare bungiaki n aron bungiakiia aomata, ao ai bon arona naba ngkai. 30Ma e kanga te B'aib'ara? Kanakoa te toro te aine ma natina; b'a e na bon aki b'aib'ai natin te aine are te toro ma natin te aine are te inaomata. 31Ma ngaia aei, taari, tiaki ngaira natin te aine are te toro, ma bon natin te aine are te inaomata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\