KARATIA 5

1B'a E kainaomataira Kristo i bukin te aro n inaomata; ma ngaia ae kam na teimatoa, ao kam na tai manga bae i aan te amo n toronaki. 2Noria, I taku nakoimi ngai ae B'auro, b'a ngkana kam korotabonim'aneaki, ao akea manenani Kristo iroumi. 3Ao N na taekinna riki nakoia aomata ni kabaneia aika korotabonim'aneaki, b'a a kabaeaki b'a a na toua mwin te Tua ni kabanea. 4Kam a raure ma Kristo, ngkami aika kam taku b'a e reke reitakimi ma te Atua n te Tua; kam b'aka man te akoaki. 5B'a a ingainga nanora ni kakariaria reken reitakira ma te Atua; ao ti kaantaninga aei b'a e na karaoaki ri nanon ara onimaki ni m'aakan te Tamnei. 6B'a akea i nanoni Kristo Iesu manenan te korotabonim'aneaki ke te aki korotabonim'aneaki; ma e manena te onimaki are e oti arona n te m'akuri ae iai te tangira iai. 7Kam nako raoi ngkoa; antai ane tukingkami b'a kam na aki ira nanon te koaua? 8Tiaki mairoun Teuare weteingkami te aro n anai nano anne. 9E kaangai te taeka, “Te iti ae ti teutana e kona ni karikirakea te buraawa ae na karikaki.” 10Ngkai I uaia n reitaki ma ngkami i nanon te UEA, ao I aki nanokokoraki b'a kam na bon aki b'aina te iango ae kaokoro. Ma te aomata are aki karaungkami, b'a antai ngaia, e na karawaawataaki ni motikan taekana. 11Ma ngaia aei, taari, ngkana I bon tabe naba n tataekina te korotabonimm'aane b'a e riai, ao e aera ngkai I teimatoa ni b'ainikirinaki? Ma ngkana I tuangiia aomata b'a a na korotabonim'aneaki, ao e a aki riki ngkanne taekan te kaibangaki b'a te b'ai ni kab'akab'aka. 12A bia boni koroia ngaiia te koraki akana aki karaungkami! 13B'a kam weteaki nakon te aro n inaomata, taari; ma kam na tai b'aina te aro n inaomata b'a aonami i bukini baika e tangiri te rab'ata; ma kam na i torotoro iroumi n te tangira. 14B'a e kabaneaki te Tua n touaki mwina n ae kaangai, “Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum.” 15Ma ngkana kam i tenatena ma n i kaakang, ao kam na tarataraingkami b'a kam kaawa n i kamaunaingkami temanna iroun temanna. 16Ma aio au taeka: Kam na kairaki iroun te Tamnei, ao ane kam na aki karaoa nanon te rab'ata ni kaib'ab'aru n aron are e tangiria. 17B'a e bati ni kan eekaanako te Tamnei te rab'ata, ao E bati ni kan eekaanako te rab'ata te Tamnei; b'a a i kairiribai, b'a kam aonga n aki karaoi baika kam kani karaoi. 18Ma ngkana kam kairaki iroun te Tamnei, ao kam aki mena i aan te Tua. 19A bon ataaki ana m'akuri nako te rab'ata, b'a te wene ni bure, te kammaira, te kaitataan, 20te taromauri bouananti, te tabunea, taian riribai, te kauntaeka, te tauaninne, taian un, taian unra i marenaia ami botaki nako, taian i raraaure, taiani kakaokoro n iango, 21taiani bakantang, te momooi manging, taiani bobotaki ni kukurei ni kammaira, ma baika ai aroni baikai; ao I a manga tuangngkami ngkai, n ai arou naba ngke I tuangngkami ngkoa, b'a a aki kona ni karekea uean te Atua akana karaoi baikai. 22Ma uaan te Tamnei te tangira, te kim'areirei, te raoi, te taotaonaki n nano, te ataataiaomata, te raoiroi, te kakaonimaki, 23te nimamanei, te taotaonaki n nano mani karaoani baika e tangiri te rab'ata; akea te tua ae ekinako baikai. 24Ao akana ana aomata Kristo Iesu a taura te maiu n rab'ata ma nanona ni kammaira ma ni kaib'ab'aru n te kaibangaki. 25Ngkana te Tamnei ae ti maiu i rouna, ao boni Ngaia naba ae na kairi maiura. 26Ti na tai riki ni kainikatonga, ti na tai i kaunun, ao ti na tai i babakantang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\