KARATIA 6

1Taari, ngkana e bure te aomata temanna, ao ngkami akana kam kairaki iroun te Tamnei, kam na manga kaetia n te nano ae nimamanei; ma ko na tarataraiko, b'a ko kaawa ni manga kaririaki naba ngkoe. 2Kam na i buobuoki n uotami nako, ao kam na toua mwin ana tua Kristo iai. 3B'a ngkana e taku temanna n ana iango b'a e kakannato, ngke e bon aki, ao e burebureia. 4Ma a na kataa oin aia m'akuri aomata n tatabemaniia nako b'a a uara, ao ane e na kamoamoa te aomata i nanona n ti ngaia n are e a tia ni karaoia. E na aki kabotaua are e karaoia ma are e karaoia temanna. 5B'a a na bon uoti oin uotaia aomata n tatabemaniia nako. 6Ao ane reireiaki ana taeka te Atua e na buokanib'ai ni baika raraoi ma te tia reirei. 7Kam na tai burebureaki; E aki konaaki ni m'am'anaki te Atua: b'a te bae e unikia te aomata, ao e na manga anaa naba uaana. 8B'a ane ira nanon rab'atana ao e na anaa mwina ae te mate man te rab'ata; ao ane ira nanon te Tamnei 9Ma a na tai toki nanora ni kakaraoa ae e raoiroi, b'a ti a bon tai anai mwin ara m'akuri n te tai ae riai, ngkana a aki b'ara nanora. 10Ma ngaia ae ti na kakaraoa ae e raoiroi nakoia aomata ni kabaneia, n aron ae ti kona, ao ai moara riki nakoia kaain te utu n onimaki. 11Nori manin au koroboki aika I koroi n oini baiu b'a ai buubura ra! 12A i manonoingkami te koraki akana kani bakantamaroa n aron te maiu n rab'ata b'a kam na korotabonim'aneaki; b'a ti i bukin aei, b'a a aonga n aki b'ainikirinaki i bukin tataekinan ana kaibangaki Kristo. 13B'a a aki toua naba mwin te Tua te koraki ake a korotabonim'aneaki; ma a tangiringkami b'a kam na korotabonim'aneaki, b'a a aonga ni kamoamoaia n aromi ni kariaia. 14Ma ngai, I bon aki kani kamoamoaai n te b'ai teuana, ma ti n ana kaibangaki ara UEA are Iesu Kristo; b'a n ana kaibangaki ao ai aron ae mate te aonnaba nako iu, ao ngai nakon te aonnaba. 15B'a e aki kakawaki te korotabonim'aneaki ke te aki-korotabonim'aneaki, ma e kakawaki reken te maiu ae boou ni maiun te aomata. 16E na mena i aoia akana e reke i rouia te aro aei te rau ma te nanoangaki, ao i aoia naba ana Iteraera te Atua. 17Kabanean au taeka: Akea ae na kariki baika N na aki rau iai; b'a I uoti mwin kain te UEA are Iesu n rab'atau. 18E na mena ana akoi ara UEA are Iesu Kristo irouia tamneimi, taari. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\