EBERA 1

1N taai ake ngkoangkoa ao te Atua E taetae nakoia ara bakatibu irouia burabeti n te tai teuana ma teuana, ao n aaro aika bati; 2ao ni boong aikai aika kabaneani boong, E taetae nako ira iroun Natina, are E a tia n rineia b'a te tia b'aib'ai ni b'aai ni kabane, ao are E karaoa te aonnaba ae b'anin i Rouna; 3Ngaia raneaneani mimitongin te Atua, ao katotongan arona ni koaua; ao E kateimatoai b'aai ni kabane aika karikaki b'a a na waki n aroia n ana taeka ae m'aka. Ngke E a tia ni kaitiaki buure, ao E tekateka i angaatain te Atua are M'aka i eta; 4ngkae E a tia n riki ni kakannato riki nakoia anera n ai aron arana are E b'ainna ngkae e rine riki nakon araia. 5B'a te anera ra ae E kangai te Atua nako ina ngkoa, “Bon Natiu Ngkoe n te bong aei ao bon tamam ngai.” Ke ni kangai, “N na riki b'a Tamana Ngai ao Ngaia E na riki b'a Natiu.” 6Ma ngke E nang kanakoa ana moa n Nati te Atua nako aon te aba, ao E kangai, “Ao a bane ana anera te Atua n taromauria.” 7Ao E taekinia anera te Atua ni kangai: “E karaoia ana anera b'a aang, ao ana tia m'akuri b'a uran te ai.” 8Ma E taekina Natina ni kangai: “Ueam, te Atua, e na teimatoa n aki totoki; ao Ko na tautaeka ma te eti i aoia am aomata. 9Ko tangira karaoan nanon te Atua, ao Ko riba riaoakin nanona. Ma ngaia ae E kabiriko te Atua, ae Atuam, ni b'an te kim'areirei b'a Ko aonga ni kim'areirei riki i aoia raom.” 10Ao E kangai naba, “Ngkoe, te Uea, Ko kawenea aan aonnaba i m'ain rikini b'aai, ao Ko karaoa karawa ni baim. 11A na mauna, ma Ko tei matoa; A na bane ni mane n ai aron te kunnikai. 12Ao ane ko na rukum n ai aron te ninira, ao a na onikaki naba n ai aron te kunnikai: Ma ai uauam nako naba Ngkoe, ao a na akea tokin am ririki.” 13Ao te anera ra ae E kangai te Atua nako ina n te tai teuana, “Ko na tekateka i angaataiu, ni karokoa I kakiia am kairiribai b'a neni katokaani waem.” 14Tiaki bon tamnei ni kabaneia anera, aika taani m'akuri aika kanakoaki b'a a na buokiia te koraki akana nang karekea te kamaiuaki?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\