EBERA 10

1B'a iai n te Tua nuuni baika raraoi aika na roko, ma nu aikai bon tiaki katotongan ni koaua baika raraoi; ao te Tua e bon aki kona ni kakororaoa kaitiakaia akana kaania te Atua ma karea aika ti te arona aika a anganga n te ririki ae koraki n aki toki. 2B'a ngke tao e kona, ao tiaki e toki te aba n anganga karea akanne? B'a ngke a kaitiakaki taan taromauri man aia bure, ao akea namakinani mwin te bure i rouia. 3Ma bon iai manga uringani buure n te ririki ae koraki ni karea akanne. 4B'a a bon aki kona ni kamaunaki buure n raraaia kao mm'aane ma kooti. 5Ma ngaia aei, ngke E nangi roko Kristo i aon te aba, ao E kangai nakon te Atua, “Ko aki tangira te karea ma te b'ai n tangira, ma Ko anganai rab'atau. 6Ko aki kukurei ni karea aika kabaneaki ni kabuokaki ma karea ni kab'ara buure. 7Ao I taku, ‘Noria, I a roko b'a N na toua mwin am taeka, te Atua, n ai aron ae e koreaki b'a taekau ni bokin te Tua.’ ” 8B'a E kangai moa, Ko aki tangiri ke ni kukurei n taiani karea ma b'aai n tangira, ma karea aika kabaneaki ni kabuokaki ma karea ni kab'ara buure. E taekina aei e boni ngae ngke karea aikai a kareanaki n aron taekaia n te Tua. 9Ao i mwina E taku Kristo, “Noria, I a roko b'a N na toua mwin Am taeka.” Nanona ngkanne b'a E kaki are te aro n angakarea nikawai, ao E onea mwina n te aro n angakarea ae boou; 10ae ngaia ae a katabuaki iai maiura nakon te Atua b'a ana b'ai, ngke E anga rab'atana Iesu Kristo n ai aron nanon te Atua b'a te karea n te tai ae ti teuana ao akea riki. 11Ao a bane ibonga n tei n te bong ae koraki ni karaoi nakoaia ma n okioki n anga karea aika ai uaia nako naba, aika bon aki kona ni kamaunai buure. 12Ao ngke E a tia Kristo n anga te karea ae ti teuana i bukini buure, ae manena n aki toki, ao E tekateka i angaatain te Atua; 13ao E na tiku ikekei ni kaantaninga te tai are a na kakiaki iai ana kairiribai b'a neni katokaani waena. 14B'a n te karea ae ti teuana, ao E karaoia iai aika a tia ni kaitiakaki man aia bure b'a a na moa n raoiroi n aki toki. 15Ao E kaotioti naba te Tamnei are Raoiroi n aei nako ira; b'a ngke E a tia ni kangai, 16“Aio te boraraoi ae N na karaoia ma ngaiia i mwini boong akekei, bon ana taeka te Uea; N a karin au tua i nanoia, ao N na koroi i nanoia.” 17Ao E a manga kangai, “Ao N na aki manga uring aia bure ma aia buakaka.” 18Ngkana a a tia baikai ni kab'araki, ao bon akea kainanoan te angakarea i bukini kab'arani buure. 19Ma ngaia aei, taari, ngkai iai i roura te aki maaku n rin n te tabo are moanibaan te tabu ni maten Iesu, 20n te kawai ae boou ae maiu, ae E a tia ni kaukia i bukira, ae te kawai n ri nanon te roki te kunnikai, ae nanonaki iai arona ngke E anga boni Ngaia b'a te karea; 21ao ngkai iai ara Ibonga ae Kakannato ae E mataniwi n ana auti te Atua; 22ao ti na kaania te Atua ma nanora ni koaua ao n ataakin raoi te onimaki, ngkai a tia ni kaitiakaki nanora man namakinani mwin te bure are ti taonaki iai, ao a tia rab'atara n tebokaki n te ran ae itiaki. 23Ao ti na taua ni kamatoa te kaantaninga are ti kaotiotia ma te aki nanokokoraki; b'a E kakaonimaki Teuare atonga te taeka n akoi. 24Ti na iangoa aron temanna ma temanna i roura ni buokira b'a ti na kaota te tangira ni maiura, ao b'a ti na karaoi m'akuri aika raraoi. 25Ao ti na tai kaki arora ni bobotaki, n ai aroia tabem'aang; ma ti na b'aina te aro ni kaunga ni kabatia riki, ngkai kam ataia b'a e a kan roko te bong arei. 26B'a ngkana ti boni kani kateimatoa arora ni karaoa te bure i mwin reken ataakin te koaua i roura, ao bon akea riki i bukira te karea teuana i bukini buure; 27ma ti te tiku ma te maaku n tataninga rokon te motikitaeka ma te ai ae ura m'aka, ae na kamaunaia ana kairiribai te Atua. 28Ane aki ongotaeka nakon ana Tua Moote, ao e kamateaki n aki nanoangaki ngkana e motikaki taekana, b'a e bure n aia bukibuki uoman ke teniman aika kaota ana bure. 29Tera ngkanne aron te aomata ae toutoua Natin te Atua i aani waena, ma n atoatonga te raraa are b'ain te boraraoi are kaitiakaki iai man te bure b'a te b'ai ae aki itiaki, ma ni kamatauningaa te Tamnei n akoi? Iangoia ngkanne b'a m'aitira riki te karawawataki are e na b'akaria b'a mwini motikan taekana! 30B'a ti ata Teuare kangai, “Au b'ai te kareke kai; N na kabobo Ngai”; Ao manga aio: “E na motiki taekaia ana botannaomata te Uea.” 31Te b'ai ae kakamaaku te b'akara nanoni bain te Atua ae maiu. 32Ma kam na ururing boong ake rimoa, ngke e moa n reke te oota i roumi, ao kam kekeiaki m'aka n taon nanomi nakon taiani maraki ake kam taonaki iai. 33N taai tabetai kam taetaebuakaki ma ni b'ainikirinaki i mataia aomata b'a kanga b'aai ni kamataku; ao n tabetai kam raoniia ake a b'ainikirinaki n te aro aei. 34B'a kam uaia ni maraki ma ake a kabureaki, ao ngke kam kurib'aiaki ao kam kataua ma te kukurei, ngkai kam ataia b'a bon iai ami b'ai aika raraoi riki aika aki mauna i karawa. 35Ma ngaia ae kam na tai kaki aromi n nanomatoa, b'a bon iai kab'aiami ae bati ae na reke iai. 36E riai b'a kam na nanom'aka, b'a kam aonga ni karaoa nanon te Atua ao e na reke i roumi iai te baere e taekinaki n te taeka n akoi. 37B'a e kangai te B'aib'ara, “B'a ai ti teutana, ao ane E na roko Teuare nangi roko, ao E na aki waeremwe. 38Ao au aomata ae raoiroi e na maiu n te onimaki; ao ngkana e kerikaki, ao I bon aki kukurei i rouna.” 39Ma tiaki ngaira kaain te kerikaki nakon te mate, ma kaain te onimaki nakon te maiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\