EBERA 11

1Te onimaki bon te aki nanokokoraki ni baika kaantaningaki, ae kakoauani baika aki noraki. 2Bon i bukin aia onimaki ikawai ake ngkoangkoa ae E kukurei iai i rouia te Atua. 3I bukina ngkai ti onimaki, ao ti a ataia iai b'a a karikaki karawa ma aonnaba n ana taeka te Atua; ma ngaia ae te bae noraki e a karikaki mani baika aki noraki. 4I bukin ana onimaki Abera, ao e angan te Atua te karea ae raoiroi riki nakon ana karea Kain; ao i bukin ana onimaki ao E kukurei te Atua i rouna ngkai e karaoa nanona; ao e boni ngae ni mate Abera, ma e teimatoa n taetae ana onimaki i bukina. 5I bukin ana onimaki Enoka, ao e uotaki rake ngke e maiu b'a e na aki bo ma te mate; ao e aki manga noraki b'a E uotia rake te Atua. B'a i m'ain uotakina rake, ao iai kakoauaana b'a e kakukureia te Atua. 6Ma ngkana akea te onimaki ao e aki kona te aomata ni kakukureia te Atua; b'a e bon riai iroun te aomata ane nako n te Atua ni kakoaua b'a bon iai te Atua ao boni Ngaia te tia karekea kaniwangaia te koraki aika kakorakoraia n ukoukoria. 7I bukin ana onimaki Nooa, ao e ongo ana taeka ni katauraoi te Atua i bukini baika na riki rimwi aika aki konaki n noraki. E ongeaba nakon te Atua ao e kabaa te kaibuke are e a kamaiuaki iai ma ana utu. Ao i bukin aei a motikaki iai taekaia kaain aon te aba ni kabuakakaki, ao Nooa e riki b'a te tia b'aib'ai n te raoiroi are reke n te onimaki. 8I bukin ana onimaki Aberaam, ao e ongeaba ngke e weteaki iroun te Atua, ao e nako n te tabo are e na anganaki b'a abana; ao e m'ananga n aki ata ike e na nako iai. 9I bukin ana onimaki Aberaam, ao e maeka n iruwa n te aba are atongaki n te taeka n akoi; ao e maeka n um'anrianna ma Itaaka ma Iakob'a, aika iai naba tib'angaia n te taeka n akoi naba aei. 10B'a Aberaam e kaantaninga te kawa are iai aana ae teimatoa, ae te kawa ae iangoaki arona iroun te Atua ao Ngaia naba ae kateia. 11I bukin ana onimaki Nei Tara, ao e reke i rouna te kona ni kariki, e boni ngae ngke e a rangi ni kara. E taku b'a E kakaonimaki Teuare anganna te taeka n akoi; 12ma ngaia are a riki mairoun ae ti temanna ae kanga ae mate, kanoana aika ai aroni m'aitin itoini karawa, ao ai aron te tano ae i aon te bike, ae e aki konaki ni warekaki. 13A bane ni mate i nanon te onimaki Aberaam, Itaaka ao Iakob'a ngke a tuai n reke i rouia baike a atongaki n taeka n akoi akekei; ma a nori mai kiraroa, ao a kukurei iai, ao a taku b'a bon I-anena ngaiia ao aomata aika maeka n iruwa i aon te aba. 14B'a te koraki akana atongi taeka aikai a kaotiia raoi iai b'a a korakora nanoia ni kani karekea te tabo ae bon abaia. 15Ao ngke tao a uringa te aba are a maeka ngkoa iai, ao a na kaman tia n reke aia tai n okiria. 16Ma a bon tangira te tabo ae raoiroi riki, are i karawa. Ma ngaia are E aki mamaa te Atua n atongaki i rouia b'a Atuaia, b'a E a tia ni katauraoa aia kawa i bukiia. 17I bukin ana onimaki Aberaam, ao e anga Itaaka b'a te karea ngke e kataaki. Teuare a atongaki taeka n akoi nako ina, e tauraoi n anga natina ae te rikitemanna b'a te karea; 18boni ngaia are e atongaki ae kangai nako ina, “A na atoatongaki am kariki nako i nanon Itaaka.” 19E kakoaua Aberaam i nanona b'a E kona te Atua ni manga kamaiua Itaaka man te mate, ao aei kanga ai aron taekani manga utin Itaaka man te mate. 20I bukin ana onimaki Itaaka, ao e taetae ni kakab'aia Iakob'a ma Etau nakoni boong aika na roko. 21I bukin ana onimaki Iakob'a ao e taetae ni kakab'aiaia natin Ioteb'a n tatabemaniia nako ngke e a kaani mate. E tei n raraa aon okona n nakonako ao e taromauria te Atua. 22I bukin ana onimaki Ioteb'a, ao ngke e nangi mate, ao e taetae b'a a na oti nako tibun Iteraera mai Aikubita, ao e tua te baere e riai ni karaoaki i bukin riina. 23I bukin aia onimaki ana karo Moote, ao a karaba Moote tenua nam'akaina i mwini bungiakina, b'a a noria b'a te teei ae tamaroa; ao a aki maka ana taeka te uea. 24I bukin ana onimaki Moote, ao e rawa n atongaki b'a natin natini B'arao te aine ngke e a ikawai; 25ma e tangira riki ae e na uaia ni b'ainikirinaki ma ana aomata te Atua nakon ae e kakukureia n te buakaka i nanon te tai ae aki maan. 26E taku i nanona b'a te b'ai ae kakawaki riki te taetaebuakaki i bukin te Mesia nakoni kaub'ain Aikubita aika bati: b'a e tabe n iaiangoa te kaniwanga are e na anganaki n te tai ae na roko. 27I bukin ana onimaki Moote, ao e kitana Aikubita n aki maka unin te uea. E kanene n arona aei b'a kanga ai aron ae e nora te Atua ae aki nonoraki. 28I bukin ana onimaki Moote, ao e a riki iai ni karaoa te Riao ma katimtim'an te raraa, b'a e aonga Aneran te Mate n aki kamateia naati mm'aane ake karimoa. 29I bukin aia onimaki Iteraera, ao a ri nukan Tari are Uraura n ai aron ae kanga a nakonako i aon te tano ae m'au; ao ngke a kataia I-Aikubita ni karaoa naba aei, ao a iekaki n te ran ao a mate. 30N te onimaki are a b'aka iai nonon Ieriko, ngke a tia ni katobibiaki itibong. 31N te onimaki are e aki kamateaki iai Nei Raaba are te kabekaau ma ake a aki onimaki, ngke e a tia ni m'aneia n akoia taan tutuo akekei ma te rau. 32Ao tera riki ae N na atongnga? E na bane au tai ngkana I taekina Kiteon, ma B'araka, ma Tamton, ma Iebeta, ma Tawita, ma Tamuera, ma taiani burabeti. 33N te onimaki ao a kataei aia kai uea, a kakaraoa nanon te Atua, a reke i rouia baike a atongaki n taeka n akoi, a kaini wiia raian, 34a katoka korakoran uran te ai, a rawei maiuia man te tiringaki n te kabaang, a kakorakoraki ngkana a mamara, a riki n ninikoria n te buaka, ao a katae aia kai aia taanga n tautia I-anena; 35a manga reke irouia aine aia koraki ake a tia ni mate ngke a a manga uti. Ao tem'angina a kataereaki ni karokoi mateia, ngke a rawa ni kani kainaomataki, b'a a aonga n reke i rouia te maiu ae raoiroi riki ngkana a manga uti. 36A kataaki tem'angina ni kakanikoaia ao ni kataereaia, ao tem'angina ni kabaeaia n taurekereke ao ni kainakiia n te karabuuti. 37A karebanaki n atibu, a kaririaki, a korouaki n taao, a kamateaki n te kabaang, a tiotio nako ni kunnikaiia ni kunnikai aika karaoaki mani kuniia tiibu ma kooti. Akea aia b'ai, a kamarakaki, a b'ainikirinaki; 38a aki tau nakon te aonnaba aei: a tiotio nako n rereua, ao i aoni maunga, ao i nanoni b'angani matang ma kinonon te aba. 39Ao aomata aikai, aika E kukurei te Atua i rouia i bukin aia onimaki, a bane n aki karekea te baere atongaki n te taeka n akoi, 40i bukina b'a iai ana kaantaninga ae raoiroi riki te Atua i bukira: b'a a na aki kona ni kakoroaki raoi aroia n ai aron are E tangiriia iai te Atua, ngkana a aki raonaki i roura.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\