EBERA 12

1Ma ngaia ae ngaira, ngkai iai taani kakoaua aika rangi ni bati aika otab'aninira, ao ti na kaki b'aai nako aika katinebuira, ma te bure ae nimnimtira, ao ti na biri ma te nanokorakora n te kabobirim'aka ae kamenaki i m'aira; 2ao ti na tarataraa Iesu are te tia kariki ara onimaki, ao te tia kakoroa; are E taona nanona nakon te kaibangaki, n aki mutiakina kamaamaeana, i bukin te kim'areirei are kamenaki i m'aina; ao E tekateka i angaatain ana kaintokanuea te Atua. 3Kam na iangoa aron Teuare taotaona nanona nakon ribakina ae bati irouia taani bure, b'a a aonga n aki b'ara ma n toki nanomi. 4B'a n ami buaka are kam kaitaraa iai ma te bure, ao akea i roumi ae e mate. 5Kam a tia ni m'aninga te taeka ni kaunga nano nako imi ngkai naati ngkami, are e kangai: “Natiu, ko na m'annanoa reireiam iroun te Uea i bukini kaetan arom; Ao e na tai toki nanom ngkana ko boaaki i Rouna. 6B'a ane E tangiria te Uea ao E reireia kaetan arona, ao E kataereia natina ni kabaneia aika E m'aneia n akoia.” 7Kam na taotaon nanomi nakon reireiami i bukini kaetan aromi; b'a te bae karaoaki nako imi bon aron te Atua n tabeakiningkami ngkai naati ngkami. B'a antai te nati ae na aki reireiaki i bukini kaetan arona iroun tamana? 8A bane n reireiaki naati i bukini kaetan aroia; ma ngkana kam aki reireiaki, ao bon natintam'a iai ngkami, ao tiaki naati ni koaua. 9I rarikin aei, bon iai tamara aika taman rab'atara, aika reireira ni kaeti arora, ao ti karineia; ao tiaki e raoiroi riki b'a ti na anga ngaira nakon Taman tamneira, ao ti na maiu? 10A reireiniira ni kaeti arora tamara aika taman rab'atara i nanon tabe bong n ai aron are a taku b'a e raoiroi i roura; ma te Atua E reireiniira b'a e bongana i bukira, b'a ti aonga ni buokanib'ai ni maiuna ae itiaki man te bure. 11Reirei ni kabane ngkai i bukini kaetan aroia aomata a tara n tiaki te b'ai ni kakim'areirei, ma a tara ni b'ai ni kananokawaki. Ma rimwi, ao te koraki ake a tia ni kataneiaki iai a na anaa mwina ae te maiu ae rau ae kakaraoa nanon te Atua. 12Ma ngaia ae kam na karekei angini baimi akana kainikamate, ma waemi akana a mamara bubuaia, 13ao nakonako i aoni kawai aika eti, b'a e aonga n aki tiba nako toman riin te bubua ni wae are mamara, ma e na riki ni marurung iai. 14Kam na keiaki n raoi ma aomata ni kabaneia, ma n tabui maiumi b'a a na b'ai te Atua; b'a ngkana akea aei ao e aki kona te aomata n nora te Uea. 15Kam na tarataraingkami b'a e kawa temanna ni b'aka man te akoaki iroun te Atua, ao b'a e kawa n riki b'a kanga ai aron te wakaa ae mao ni kakiriweingkami, ao a na kam'araeaki iai aomata aika bati. 16E na aki riki temanna b'a te tia wene ni bure, ke te tia kam'arai baika tabu aika ana b'ai te Atua, n ai aron Etau are anga nako baika kakawaki n reitaki ma arona ni karimoa i bukin te am'arake ae ti teuana taina ni kanaki. 17Kam ataia b'a i mwina, ngke e kani karekea ana taeka ni kakab'aia tamana, ao e ribaki; b'a akea te anga ae e na kona iai ni bita aron are e a tia ni karaoia, e boni ngae ngke e ukoukoria ma te tang. 18B'a kam tuai roko ni kaania te maunga are konaki n riingaki are e ura iai te ai; ao kam tuai ni kaania naba te baere roroo ma te baere rotongitong ma te ang are te ukeukenanti, 19ma tangin te bu ma b'anaan te taeka. Ngke a ongo aomata te b'ana ao a bubuti b'a e na tai atongaki riki te taeka teuana nako ia. 20B'a a aki kona n taon nanoia nakon are a tuangaki iai, are kangai, “Ngkana tao e bo ma rarikin te maunga arei te man, ao e na karebanaki ni kamateaki.” 21Ao moan te kakamaaku norana, ma ngaia are e kangai Moote, “I bati ni maaku ma n ruru.” 22Ma kam kaania te maunga are Tion ma ana kawa te Atua ae maiu, are Ierutarem are i karawa, ma anera aika ngaa ma ngaa, 23ma aia botaki taan onimaki ake naati ake kanga ai aroia moan nati, aika a koreaki araia i karawa; ao kam kaania naba te Atua ae te tia motiki taekaia aomata ni kabaneia, ao kam kaaniia naba tamneia aomata ake a b'ab'aina te eti, ake a tia ni karaoaki b'a a na kororaoi aroia n reitaki ma nanon te Atua. 24Ao kam kaania Iesu, are Ngaia ae e reke mai Rouna te boraraoi ae boou, n raraana are katimtim'aki, are kaota te bae raoiroi riki nakon are e taekinna Abera. 25Kam na tarataraingkami b'a kam na aki rawa nakon Teuare taetae. B'a ngke a aki kona n rawei maiuia ake a rawa nakon Teuare taetae i aon te aba, ao ti bon aki kona n rawei maiura ngaira aikai ngkana ti tan nako mairoun Teuare taetae mai karawa! 26are e kam'aeieia te aba b'anaana n te tai arei, ao E taetae ngkai ni kangai, “Ai ti teuana riki kam'aeieian tiaki ti aonnaba i Rou, ma kam'aeieian naba karawa.” 27Ao te taeka ae kangai, Ti teuana riki, e kaota kamaunaani baike a kam'aeieiaki b'a kanga baika karaoaki, b'a a aonga n teimatoa n tiku baike a aki konaki ni kam'aeieiaki. 28Ma ngaia aei, ngkae e a reke i roura te abanuea ae aki konaki ni kam'aeieiaki, ao ti riai ni kaitau ma n taromauria te Atua n te aro ae E na kukurei iai, ao ni kaota te karinerine ma te maaku; 29b'a Atuara ai aron te ai ae kamamate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\