EBERA 13

1Ke e teimatoa aroia n i tangitangiri taari. 2Kam na ururinga akoaia iruwa. Iai tabem'aang aika karaoa anne, ao a aki ataia iai b'a a tia naba n akoia anera. 3Ururingiia akana kabaeaki b'a buure b'a kanga ai aron ae kam kabaeaki ma ngaiia; ao akana b'ainikirinaki n ai aron ae boni ngkami naba ngaiia n rab'atami. 4E na karineaki te mare irouia aomata ni kabaneia, ao a na aki urua aroia ni maiu n taanga te m'ane ma buuna; b'a te Atua E na motiki taekaia ni kabuakakaia taani wene ni bure ma ainenum'a ke mm'aanenum'a ao taani wene ni bure ma ake akea buia. 5A na akea ni maiumi te baki tianti, ma a na rauaki nanomi ni baika iai i roumi. B'a E a tia ni kangai te Atua, β€œN na bon aki kakiko, Ao N na bon aki kitaniko.” 6Ma ngaia ae ti na aki maaku ni kangai: β€œTe Uea bon te tia buokai; N na aki maaku; Tera ae e kona te aomata ni karaoia nako iu?” 7Kam na ururingiia ami taani kairiri ngkoa, ake a tataekina ana taeka te Atua nako imi; kam na taratarai aroia ni maiuia ma mateia, ao kam na kakairi n aia onimaki. 8Ai uana nako naba Iesu Kristo ngkoananoa, ao n te bong aei, ao n aki toki. 9A na tai anaki nanomi n aeka n reirei nako aika kaokoro ma taekan te euangkerio. B'a e raoiroi ae reke kateimatoan te nano n te akoi, ma tiaki n taian am'arake, aika akea kab'aiaia iai akana katabeia iai. 10Bon iai ara baonikarea, ae akea iai aia ibonga ake taani karao taromauri n te um'anrianna b'a a na am'arake maiai. 11B'a rab'ataia maan akana uotaki raraaia nako nanon te tabo are tabu i bukini kab'arani buure iroun te ibonga ae kakannato, a kabuokaki i tinanikun te ne ni maeka n rianna. 12Ao anne bukin are E maraki ma ni mate iai Iesu i tinanikuni mataroan te kawa, b'a e aonga ni katabui maiuia aomata b'a ana b'ai te Atua n oin raraana. 13Ma ngaia ae ti na nako Ina i tinanikun te nne ni maeka n rianna, n uaia n uataboa ma Ngaia kamamaaeana. 14B'a akea i roura ikai te kawa ae tei maan n aki toki; ma bon iai ae na roko, ae ti ukoukoria. 15Ma ngaia ae i nanon Iesu ao ti na tai toki n anga te karea ae karaoiroan te Atua, ae te karea ae ti anga ni wiira aika kaotiota onimakinan arana. 16Ao kam na tai m'aninga te kakaraoa ae raoiroi ma te i buokanib'ai; b'a aikai karea aika E kukurei iai te Atua. 17Kam na ongeaba nakoia ami taani kairiri, ao kam na aan taeka i rouia: b'a a tantani n aki motirawa i bukini kawakinani maiumi, ngkai a nang taekin aroia ni m'akuri. Ngkana kam ongeaba i rouia ma n iri nanoia, ao a na karaoa aia m'akuri ma te kim'areirei; ma ngkana kam aki, ao a na karaoa aia m'akuri ma te rawawata n nano, ao anne bon akea buokami iai. 18Kam na tataro i bukira; b'a ti taku b'a a raoiroi mataniwin nanora, ngkai ti kani kakaraoa ae raoiroi nakoni b'aai ni kabane. 19Ao bon au bubuti nako imi ae bati b'a kam na tataro i bukira, b'a I aonga ni waekoa ni manga okiringkami. 20Ao te Atua, ae mai Rouna te raoi, are kaira rake mai buakoia maate ara Uea are Iesu, are te Tia Kawakin tiibu are kakannato, are e kabonganaki raraana i bukini karaoan te boraraoi are aki toki, 21E na katauraoingkami nakoni m'akuri aika raraoi ni kabane b'a kam aonga ni karaoa nanona, ao b'a kam aonga iroun Iesu Kristo ni karaoa are E na kukurei iai te Atua. Ao ana b'ai Kristo te neboaki n aki totoki. Amen. 22Taari, I a tia ni korea te reta ae kimototo aei i bukini kakorakoraan nanomi, ao I butingkami b'a kam na ongora ma te taotaonaki n nano n te baere I a tia n taekinna iai. 23Kam na ata tarira are Timoteo b'a e a tia ni kainaomataki; ao ngkana e aki waeremwe n roko i rou, ao ti na uaia n noringkami. 24Kam na anga au kamauri nakoia ami taani kairiri ma ake a itiaki ni kabaneia. A kamauringkami taari aika I-Itare. 25E na mena ana akoi te Atua i roumi ni kabaneingkami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\