EBERA 2

1Ma ngaia ae e riai b'a ti na tau ni kamatoai baika ti a tia n ongo, b'a ti kawa ni beibeti nako. 2B'a ngke e noraki aron te taeka are taekinaki irouia anera b'a e koaua, ao ngke a reke booni buure ni kabane ma aki ongeaba ni kabane aika booia aika riai, 3ao ti na iranira ni kareke maiura ngkana ti aki mutiakina te aro ni kamaiu ae kakannato aei? E moa n taekinaki iroun te Uea, ao e kakoauaki nako ira irouia ake a ongo; 4ao te Atua E raoniia ni kakoaua n arona ni karaoi kanikina ma kamimii ma m'akuri aika m'aka ma tib'akini b'aai n tituaraoi ake mairoun te Tamnei are Raoiroi. 5B'a te Atua E aki kaki i aani m'akaia anera taekan te aonnaba ae nangi roko, ae ti taekinna. 6Ma e taetae temanna n te tabo teuana n te B'aib'ara ni kangai: “Tera te aomata, ngkai Ko ururingnga? Ke natin te aomata, ngkai ko kakawaria? 7Ko karinanoa riki nakoia anera i nanon te tai ae aki maan; Ko baunna b'a kanga te uea n te neboaki ma te karineaki. 8Ko kaki b'aai ni kabane i aani waena.” B'a ngke E kaki b'aai ni kabane i aana, ao bon akea ae E katikua n aki kaki i aana. Ma ngkai, ti tuai n nori b'aai ni kabane i aana. 9Ma ti nora Iesu, are karaoaki ni karinanoaki riki nakoia anera i nanon te tai ae aki maan, b'a E aonga ni mate i bukiia aomata ni kabaneia; ao e riki aei man nanon te Atua n akoi. Ti noria ngkai b'a E a baunaki n te neboaki ma te karineaki i bukin arona ni maraki ma ni mate. 10Bon te b'ai ae riai iroun te Atua, are Ngaia ae kariki b'aai ma ni kateimatoai aroia, b'a E na karaoa Iesu b'a E na bobonga raoi arona n te maraki, b'a a aonga natin te Atua aika bati ni buokanib'ai ma Iesu ni mimitongin te Atua. B'a Iesu boni Ngaia ae kairiia nakon te kamaiuaki. 11B'a Iesu ni botaki ma ake a riki n tabu maiuia i Rouna b'a ana b'ai te Atua a bane n nako man te oi ae ti teuana. Ma ngaia ae E aki mamaa n atongiia b'a tarina, 12ngkae E kangai “N na taekina aram nakoia tariu; N na anenea aram i buakon aia botaki n taromauri.” 13Ao E kangai naba: “N na onimakinna.” Ao E a manga kangai naba, “Noria, Ngai ma ataei aika E anganai te Atua.” 14Ma ngaia ae ngkai a buokanib'ai ataei n te raraa ma te iriko, ao Iesu E buokanib'ai naba ma ngaiia ni baikai, b'a e aonga n riki matena b'a kataean ana kai teuare iai m'aakana i aon te mate, ao teuaei bon te riaboro; 15ao n te aro aei E a kainaomataia iai aomata ni kabaneia aika a toronaki n aia bongi ni maiu ni kabane ni makan te mate. 16B'a E aki tauia anera ni kamaiuia, ma E tauia ana kariki Aberaam ni kamaiuia. 17Ma ngaia are e riai i Rouna b'a E na riki n ai aroia tarina ni b'aai ni kabane, b'a E aonga n riki b'a aia Ibonga ae Kakannato ae nanoanga ma ni kakaonimaki ni baika reitaki ma te Atua, n anga te karea n raoi i bukin aia bure aomata. 18B'a ngkae E a tia ni maraki ao ni kaririaki, ao E boni kona ni buokiia akana kaririaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\