EBERA 3

1Ma ngaia aei, taari aika kam itiaki, aika raou ni weteaki mai karawa, kam na iangoa te Tia Tuatua are Iesu, are Mataniwiia ibonga n te onimaki ae ti tataekinna. 2E kakaonimaki nakon Teuare rineaki i Rouna b'a E na karaoa ana m'akuri, n ai aroni Moote ngke e kakaonimaki nakon ana m'akuri i bukiia ana aomata te Atua. 3B'a E atongaki Teuaei b'a e riai ni m'aiti riki neboakina nakon neboakini Moote, n ai aron te tia kateitei ae e riai ni m'aiti riki karineana nakoni karinean te auti are e kateia. 4B'a auti n tatabeua nako a kateaki iroun temanna ma temanna; ma ane E karaoi kateitei ni kabane bon te Atua. 5E kakaonimaki Moote n ana m'akuri i bukiia ana aomata te Atua ngkai te toro ngaia, ao n arona aei e a kaoti iai baika a na atongaki rimwi iroun te Atua. 6Ma Kristo E kakaonimaki b'a te Nati Ngaia ae iai tabena i bukiia ana aomata te Atua. Bon ana aomata ngaira ngkana ti teimatoa ni karokoa te toki ni b'aina te aki nanokokoraki ma te kakatonga n te baere ti kaantaningaia. 7Ma ngaia aei, n ai aron ana taeka te Tamnei are Raoiroi, ae kangai: “Ngkana kam ongo b'anaan te Atua n te bong aei, 8ao kam na tai kamatoatoai nanomi, n ai aroia te koraki ngkoa ake a rawa ni kani kairaki n tain te kataaki n te rereua. 9Ike a kariria iai te Atua ami bakatibu ni kataia, ao a nori naba ana m'akuri angaun te ririki. 10Ma ngaia are E un te Atua nakon te roro arei, Ao E kangai, ‘A aki toki ni bubure i nanoia; ao a aki atai arou nako.’ 11Ma ngaia are I taetae n tuea iai ngke I un: ‘B'a a na aki rin i nanon au motirawa!’ ” 12Kam na tarataraingkami, taari, b'a e na aki mena iroun temanna i buakomi, te nano ae buakaka ae aki onimaki, ae te kani kitana te Atua ae maiu. 13Ma kam na i kaungaingkami n te bong ae koraki, ngkae e atongaki b'a Te bong aei; b'a e kawa temanna i buakomi ni m'am'anaki n te bure ao e riki ni matoatoa iai nanona. 14B'a ti riki b'a raao ngaira ma Kristo ngkana ti taua ni kamatoa ni karokoa te toki te aki nanokokoraki are reke i roura ngke ti moa n onimaki. 15B'a e kangai te B'aib'ara: “Ngkana kam ongo b'anaan te Atua n te bong aei, ao kam na tai kamatoatoai nanomi, n ai aroia te koraki ake a rawa ngkoa ni kani kairaki.” 16B'a antai te koraki ake a ongo ao a rawa ni kani kairaki? Tiaki aomata ni kabaneia ake a oti nako mai Aikubita irouni Moote? 17Ao antai ake E un te Atua i rouia angaun te ririki. Tiaki ake a bure, ake a b'aka ni mate n te rereua? 18Ao antai ake E taetae n tuea nako ia b'a a na aki rin i nanon ana motirawa? Tiaki ake a aki ongeaba? 19Ao ti a ataia iai b'a a aki kona n rin i bukin aia aki onimaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\