EBERA 4

1Ma ngaia aei, ngkai ti anganaki te taeka n akoi i bukin te rin i nanon ana motirawa te Atua, ao ti na taraia raoi b'a e kawa ni kuneaki temanna i buakomi b'a e aki tau n rin iai. 2B'a e a tia n taekinaki te euangkerio nako ira, n ai aroia; naba; ma e matebuaka i rouia te rongorongo are a ongo, b'a a aki b'aina naba te onimaki are e reke irouia te koraki ake raoia n ongora. 3Ngaira ngkanne, aika ti onimaki, ti a rin i nanon te motirawa arei; n ai aron are E taekinna te Atua ni kangai, “Ma ngaia are I taetae n tuea iai ngke I un, ‘B'a a na aki rin i nanon au motirawa!’ ” E taekina aei, e boni ngae ngke a kaman tia ana m'akuri ma ngke a moa ni karikaki aonnaba. 4B'a E taekina te kaitibong n te tabo teuana ni kangai: “E motirawa te Atua n te kaitibong man ana m'akuri ni kabane.” 5Te b'ai naba aei e a manga taekinaki naba ni kangai: “A na bon aki rin i nanon au motirawa.” 6Te koraki ake a moa n ongo te rongorongo ae raoiroi are taekan te motirawa e aki reke nako ia te motirawa anne, i bukin aia aki ongeaba. Ma iai ngkanne tabem'aang aika kariaiakaki b'a e na reke nako ia. 7E kaotaki aei n aron te Atua ni bairea te bong teuana, ae aranaki b'a Te bong aei; ngke E kangai iroun Tawita, i mwin ririki aika bati, n ai aron are e a tia n taekinaki: “Ngkana kam ongo b'anaana n te bong aei, ao kam na tai kamatoatoai nanomi.” 8B'a ngke arona b'a e anganiia aomata Iotua te motirawa, ao E aki manga taekina te bong ae te bongina te Atua i mwini baikai. 9Ma ngaia ae bon iai te motirawa n Taabati nakoia ana aomata te Atua. 10B'a ane rin i nanon ana motirawa te Atua, ao e boni motirawa man ana m'akuri, n ai aron te Atua ngke E motirawa naba man ana m'akuri. 11Ma ngaia ae ti na kakorakoraira ni kan rin i nanon te motirawa arei, b'a e kawa temanna ni b'aka, ni katotongiia te koraki arei i bukin aia aki ongeaba. 12B'a e maiu ana taeka te Atua, ao e m'am'akuri ao e kakang riki nakoni kabaang aika uaitera wiia ni kabane, ao e ewara nako te aomata nakon te tabo are a kaitibo iai te maiu ma te tamnei, ao taian toma n ri ma kanoan ri; ao e atai raoi ana iango te nano ma baika riki iai. 13Bon akea te b'ai teuana ae karikaki ae na raba mai Rouna; ma a bane b'aai ni kakiaki rabunaia ma ni kaotaki raoi i matan Teuare Ngaia ae ti nangi taekin arora nako Ina. 14Ma ngaia aei, ngkai iai ara ibonga ae moanibaan te kakannato, are E a tia n ri buakon taiani karawa, are Iesu are Natin te Atua, ao ti na taua are ti a tia n taekinna i bukina. 15B'a ara ibonga ae kakannato bon tiaki ae aki kona te nanoangaira i bukini mamarara, ma bon ae kaririaki ni b'aai ni kabane n ai arora, ma E aki bure. 16Ma ngaia ae ti na tai maaku ni kaania ana kaintokanuea te Atua are e akoaki te aba iai, b'a ti aonga n anganaki te nanoangaki, ao ti aonga ni karekea te akoaki ngkana a kai nanora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\