EBERA 5

1B'a te ibonga ae kakannato e a rineaki mai buakoia raona, b'a e na m'akuri i bukin te Atua i bukiia aomata, b'a e na kakaraoi taromauri ma n anganga karea i bukini buure. 2Ngkai a bati naba mamaran te ibonga ae kakannato ao bon iai ana kona n nanoangaia akana karaoi m'akuri aika kairua i bukini babangaia; 3i bukini mamarana anne, ao e bon riai b'a e na anga karea tiaki ti i bukin aia bure aomata, ma i bukin naba oin ana bure. 4Ao akea temanna ae anaa te karineaki aei b'a karineana, ae te nakoa n ibonga ae kakannato, ma ti ngkana e weteaki nako iai iroun te Atua, n ai aron Aaron. 5Ao ai aron naba Kristo, E aki neboaia i bon i Rouna n arona n riki b'a te Ibonga ae Kakannato Ngaia, ma E neboaki iai iroun te Atua ngke E kangai nako Ina, “Bon Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei.” 6Ao E a manga kangai naba n te tabo teuana: “Bon te Ibonga Ngkoe n aki toki N ai aroni Merekitereka.” 7Ngke E maiu Iesu i aon te aba, ao E tataro ni bubuti ma te tang ae korakora ma ranni matana nakon Teuare kona te kamaiua man te mate, ao E ongo i Rouna i bukina b'a iai makan ma karinean te Atua i Rouna. 8E boni ngae ngke te Nati, ma E reireinaki te ongeaba ni baike E maraki iai; 9ao ngke E a bobonga raoi arona, ao E riki iai b'a te tia karika te maiu are aki toki nakoia ni kabaneia aika ira nanona; 10ao E atongaki iroun te Atua b'a te Ibonga ae Kakannato, ae te karinan ae Merekitereka. 11A bati ara taeka aika ti kan taekin i bukin te nakoa n ibonga aei ma a kanganga aroia ni kab'arab'araaki nako imi, i bukina ngkai kam aki kai oota iai. 12Kam a riai ni kaman tia n riki b'a taan reirei, ma ae kam bon tangira naba temanna b'a e na reireingkami baike moan reirei n ana taeka te Atua; ao ae kam bon teimatoa naba n tangira te miriki, ao tiaki te am'arake ae matoatoa. 13B'a ane momooi n te miriki ao ai aron te merimeri ae akea ana atatai n taekani karaoan nanon te Atua. 14Ma te am'arake ae matoatoa bon i bukiia aika ikawai, akana a kataneiaki b'a a aonga ni kona n ata te kaokoro i marenan ae raoiroi ma ae buakaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\