EBERA 6

1Ma ngaia ae ti na aki toki ni baike ti moa n reireiaki iai n taekan Kristo, ma ti na waki rake nakon reirei n ikawai; ao ti na tai manga titiku n taekani baika kam moa n reireiaki iai, ake taekan te rairan nano mani m'akuri aika akea uaaia, ao taekan onimakinan te Atua, 2ma taiani b'abetito, ma katokaani b'aai, ma manga utiia maate, ma te motikitaeka ae aki toki. 3Ao ti na karaoa aei, ngkana E kariaia te Atua. 4B'a aomata aika tia n reke i rouia te oota, aika a tia ni katoonga te b'ai n tituaraoi mai karawa, aika a tia n anganaki naba te Tamnei are Raoiroi, 5ao a a tia naba n reke i rouia ana taeka ae raoiroi te Atua ma m'aakan te aba ae nangi roko, 6ngkana a kitana te onimaki, ao a bon aki konaki ni kaokaki nakon rairan te nano i bukina ngkai a manga taura Natin te Atua n te kaibangaki i bon i bukiia, ao a karaoa ae E na kamaamaaeaki iai irouia aomata. 7B'a e kakab'aiaki iroun te Atua te tano ae a tia n oonga te karau ae b'ab'aka i aona, ae e kariki aroka aika bongana nakoia akana e ribanaaki i bukiia. 8Ma ngkana e kariki kaai aika kateketeke ma kaai aika akea bonganaia, ao e aki bongana; e a kaan rekeni kaina, ao n tokina e na kabuokaki. 9Ma ti bon aki nanokokoraki i roumi, ngkami aika kam tangiraki, ngkana tao ti taetae n te aro aei; b'a ti ataia b'a a a tia n reke i roumi taiani kab'aia aika raraoi riki aika reitaki ma aroni kamaiuami. 10B'a E aki ribuaka te Atua ni m'anuoki taekan ami m'akuri ake kam karaoi i bukina, ma ami tangira are kam kaotia i bukina, ngke kam a tia n anga ami buobuoki, ao ae kam bon teimatoa naba iai i bukiia ake a itiaki. 11Ma ti tangiringkami n tatabemaningkami nako b'a kam na kaota te ingainga n nano ae ti te arona ni karokoa te toki, b'a kam aonga ni koaua raoi ni b'aai aika kam kaantaningai b'a a boni koaua: 12b'a kam na aki taningaroti, ma kam na kakairi irouia ake a tia ni karekea kanoan te taeka n akoi i bukin aia onimaki ma aia taotaonaki n nano. 13Ngke e anganaki Aberaam te taeka n akoi iroun te Atua, ao E tuea i bon i Rouna, ngke akea riki temanna ae kakannato riki nako Ina are E kona ni kamanena arana ngkana E tuea; 14ao E kangai, “Bon te koaua b'a N na kakab'aiako, ao N na kabatiaia am kariki ni boni kabatiaia.” 15Ao i bukin aron Aberaam n taotaona nanona, ao e a reke i rouna mwin te taeka n akoi arei. 16B'a ngkana a taetae n tuea aomata ao a kabonganai araia ake a kakannato riki nako ia; b'a te taeka ni berita boni ngaia ae katoki kauntaeka ni bane. 17Ma ngaia aei, b'a te Atua ngke E kani kaota raoi nakoia taani b'aib'ai n te taeka n akoi b'a E aki kona ni bita nanona are iai, ao E kamatoa ana taeka n akoi n te taeka ni berita, 18b'a ti aonga ni karekea kakorakoraan nanora ae bati ni baika uoua aikai aika aki bibitaki, aika ti aki kona ni keweaki iai iroun te Atua, ngaira aika ti biri nako b'a ti na taua te kaantaninga are kamenaki i m'aira. 19Ao iai i roura te kaantaninga ae ti taua b'a kanga atinroni maiura, ae te atinro ae matoatoa ae nene, are rin i nanon te ruu are moan te tabu are i akuun te roki are te kunnikai i nanon te um'antabu i karawa, 20ike E a tia n rin iai Iesu i bukira, ae te tia ri-moara; ao E riki b'a te Ibonga ae Kakannato n aki toki, n ai aroni Merekitereka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\