EBERA 7

1Merekitereka arei bon uean Tarem, ao ana ibonga te Atua are Moan te Rietaata. Ngke e oki Aberaam man te buaka are e kamateia iai uea, ao e kaitibo Merekitereka ma ngaia, ao e kakab'aiaki irouni Merekitereka; 2ao Aberaam e anganna kaka teuana te katebwina ni m'akoro mani m'aitin ana b'ai aika kakaokoro nako ake a reke i rouna. Moan nanon te ara ae Merekitereka bon “Uean te Raoiroi”; ao i bukina ngkai uean Tarem, ao iai naba nanona ae “Uean te Raoi”. 3Akea taekan tamana ke tinana ke taekaia ana bakatibu; ao akea naba taekan ana bongi ni bung ke taekani matena. E riki b'a kanga ai aron Natin te Atua; e tiku b'a te ibonga n aki toki. 4Kam nora aroni kakannaton Merekitereka! Aberaam, are te bakatibu ae kakannato, e anganna kaka teuana te katebwina ni m'akoro mani m'aitin ana b'ai aika kakaokoro nako ake a reke i rouna n te buaka. 5Ao ake kanoan Rewi, ake a anganaki te nakoa n ibonga, a tuangaki n te Tua b'a a na anai kaka teuana te katebwina ni m'akoro mani m'aitin aia b'ai aika kakaokoro nako tariia, ake bon ana kariki naba Aberaam. 6E aki riki Merekitereka mairoun Rewi, ma e anaa teuana te katebwina ni m'akoro man ana b'ai nako Aberaam, ao e kakab'aia Aberaam, are teuare anganaki taian taeka n akoi. 7E bane n ataaki b'a te aomata are anga te kakab'aia e kakannato riki nakon are e kakab'aiaki. 8A anganaki ibonga te kabwianib'ai mairouia aomata nako. Ma a bane ni mate ibonga, ma ti Merekitereka ae aki, n ai aron taekana n te B'aib'ara. 9Ma ngaia aei, ngke e anga te kabwianib'ai Aberaam, ao e kona naba n taekinaki ae kangai, b'a Rewi (ake taan anai kabwianib'ai natina) e anga naba te kabwianib'ai. 10B'a e tuai ni bungiaki Rewi ngke e kaitibo Merekitereka ma Aberaam; ma e kona naba n taekinaki ni kangai, b'a rab'atan Aberaam are ana bakatibu Rewi, ai bon rab'atan naba Rewi n te tai anne. 11Ma ngaia aei, b'a ngke arona b'a e kororaoi aron te nakoa n ibonga are iroun Rewi ma ana kariki, (b'a a anganaki aomata te Tua n te nakoa aei), ao bon akea kainanoan te ibonga riki temanna ae kaokoro b'a e na kaoti, n ai aroni Merekitereka, ae tiaki mairoun Aaron. 12Ao ngkana e bitaki aron rinean te ibonga, ao e na bitaki naba te Tua. 13B'a teuae a taekinaki baikai i bukina bon ara Uea, are kaain te baronga ae kaokoro, ae akea temanna i buakoia kaaina ae e a tia n taua te nakoa n ibonga. 14B'a E bon ataaki ara Uea b'a E riki man te baronga are Iuta, ae akea taekana irouni Moote ngke e taekinia ibonga. 15E a oota raoi riki te baere I a tia n taekinna, ngkae e kaoti te ibonga temanna ae ai aroni Merekitereka, 16are riki n ibonga, tiaki i bukina ngke kaain te utu n ibonga ngaia, ma i bukina ngkae e aki totoki maiuna. 17B'a e kaotiotaki taekana ae kangai: “Bon te ibonga Ngkoe n aki toki n ai aroni Merekitereka.” 18E kakiaki te tua are rimoa i bukini mamarana ma aki manenana. 19B'a akea te bae e kona ni kakororaoia te Tua; ma iai te kaantaninga ae raoiroi riki, are ngaia ae ti a kona iai n roko ni kaania te Atua. 20I rarikin te kaantaninga ae raoiroi riki, ao bon iai te taeka ni berita. Akea te taeka ni berita ae karaoaki ngke a riki b'a ibonga aomata akekei. 21Ma Iesu E riki n ibonga n te taeka ni berita iroun Teuare kangai nako Ina, “E taetae n tuea te Uea, ao E na aki bita nanona: ‘Bon te ibonga Ngkoe n aki toki.’ ” 22Ao e riki naba iai Iesu b'a kakoauan te boraraoi ae raoiroi riki. 23A m'aiti aia koraki n ibonga te koraki arei, ma a bane ni mate ao a aki kona ni wakina nako aia m'akuri. 24Ma Iesu E boni maiu n aki totoki, ao e tiku n aki nako mai Rouna nakoana n ibonga. 25Ma ngaia ae E kona ngkai ao n taai nako ni kamaiuia akana nako n te Atua i Rouna, ngkae E maiu n aki toki b'a E na bubuti i bukiia. 26Iesu ngkanne bon te Ibonga ae Kakannato ae tau i bukira; E kukurei te Atua i Rouna, akea kabuakakaana ma baarekana, E kam'awaki mai rarikiia taani bure, ao E karietataki riki i aon taiani karawa. 27E aki riai i Rouna, n ai aroia ibonga ake a kakannato, b'a E na anga karea n te bong ae koraki, n anga moa i bukin oin ana bure, ao rimwi i bukin aia bure aomata: b'a ti teuana karaoan aei i Rouna, ngke E anga Ngaia b'a te karea. 28B'a te Tua e rineia aomata aika a aki kororaoi n aroia b'a ibonga aika kakannato; ma te taeka n akoi are karaoaki ma te taeka ni bau are roko rimwi i mwin te Tua, e rinea te Nati b'a te ibonga ae kororaoi n arona n aki toki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\