EBERA 8

1Oin te kaantaninga ni baika ti taekin bon aei: b'a iai i roura te Ibonga ae Kakannato, are tekateka i angaatain ana kaintokanuea ae kakannato te Atua i karawa. 2Bon te tia m'akuri Ngaia n te tabo are moanibaan te tabu are n te um'anrianna ni koaua, are E kateia te Uea, ma tiaki te aomata. 3B'a a rineaki ibonga aika kakannato n tatabemaniia nako nakon aia m'akuri b'a a na anganga b'aintituaraoi ma karea; ma ngaia ae e bon riai iroun ara Ibonga ae Kakannato b'a e na iai naba te b'ai ae E na anga b'a te karea. 4Ngke arona b'a E na mena i aon te aba, ao bon tiaki te ibonga, ngkai bon iai ibonga aika anga b'aintituaraoi n aron are e tangiraki n te Tua. 5Te m'akuri n ibonga are a karaoia bon ti katotongan ao nun are i karawa. Bon ti te bo ma are riki nakoni Moote. Ngke e nang katea te Um'antabunrianna, ao E kangai te Atua, “Ko na taraia b'a ko na karaoi b'aai ni kabane n ai aron te b'ai ni kakairi are kaotaki nako im i aon te maunga.” 6Ao E a reke iroun Iesu ngkai te nakoa n ibonga ae rangi ni kakannato riki; ngkai Ngaia ae kona ni karekea te boraraoi ae raoiroi riki i marenan te Atua ma ana aomata, ae te boraraoi ae boboto i aon taian taeka n akoi aika raraoi riki. 7Ngke tao arona b'a e kororaoi raoiroin te moa ni boraraoi arei, ao a na akea kainanoan are te kauoua. 8B'a E kabuakakaia ana aomata te Atua, ngke E kangai, “Noria, a na roko boong, aika N na karaoa iai te boraraoi ae boou ma te botannaomata ae Iteraera ao te botannaomata ae Iuta. 9E na aki ti te bo ma te boraraoi are I karaoia ma aia bakatibu n te bong are I tauu baiia iai ni kaotinakoia man te aba are Aikubita. I bukina ngke a aki kakaonimaki nakon au boraraoi, ai ngaia anne are I aki mutiakiniia iai, bon ana taeka te Uea. 10B'a aio te boraraoi ae N na karaoia ma te botannaomata ae Iteraera i nanoni boong aika na roko, bon ana taeka te Uea: N na karin au tua i nanon aia iango, ao N na koroi i nanoia. N na riki b'a Atuaia, ao ngaiia a na riki b'a au aomata. 11Ao a na aki manga i reirei: akea temanna ae na reireia kaain ana kawa, ke e na reireia tarina, ni kangai, ‘Kam na ata te Uea.’ B'a ane a na bane n ataai akana moa ni mangori ma akana moa ni kakannato. 12B'a N na nanoangaiia ni kab'arai aia buakaka, ao N aki manga uring aia bure.” 13Ngkae E kangai, Te boraraoi ae boou; ao nanona b'a te Atua E a tia ni karaoa te moa ni boraraoi b'a te b'ai nikawai; ao te b'ai ae e a b'ai nikawai ma ni mane e waekoa ni mauna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\