EBERA 9

1Bon iai tuua n te moa ni boraraoi i bukin te taromauri, ao te tabo naba n taromauri ae b'ain aon te aba. 2B'a e kateaki te um'anrianna, ae iai i nanona te moa n ruu ae aranaki b'a te tabo ae tabu, are mena i nanona nen te taura n tei ao te taibora ma kariki aika katabuaki i bukin te Atua. 3Ao i akuun te roki are te kauoua bon te ruu ae aranaki b'a te tabo ae moanibaan te tabu; 4are kanoana te baonikarea ae te koora i bukini kabuokani karea aika boiarara, ma atin te berita are e kanim'aki te koora iai ni kabuta, are e mena i nanona te b'aati ae te koora are kanoana te manna, ma te kai are okon Aaron are a bwebwee baa ni kai maiai, ma baban te boraraoi ake atibu. 5Ao a mena i aon te ati ni boraraoi kerubim aika mimitong, ma baiia ni kiba aika taangaki nako n rabuna aon te ne ni kab'ara buure. Ma tiaki taiia ngkai ni kabaneaki raoi aroia ni kab'arab'araaki. 6Ma aei aroni baikekei ni baireaki. A rin ibonga i nanon te moa n ruu n te um'anrianna ni karaoi aia m'akuri ni katoa bong; 7ma ti te ibonga ae kakannato ae rin nako n te tabo are moanibaan te tabu; ao ti teuana ana tai ni karaoa aei n teuana te ririki, ao uotana ni katoa tai te raraa ae e na anga bon i bukina, ao i bukin naba aia bure aomata. 8Ao te Tamnei are Raoiroi E kaotia man aroni baikai ni baireaki b'a e tuai n uki te kawai nako nanon te tabo are moanibaan te tabu, ngkae e bon teimatoa n tei te ruu are te moa n ruu. 9Ao te ruu aei bon te b'ai ni kabotau i bukin taai aikai. Ao b'aintituaraoi ma karea aika a anga aomata ngkai, a aki kona ni kakororaoa karaoiroani mataniwin nanon te tia taromauri, 10ngkai baikai, a tabe ma taekan ti taian am'arake ma ninima ma taian teboka nako, aika tuua i bukin te rab'ata aika a na karaoaki ni karokoa te bong are a na oneaki iai nakon aika a raraoi riki. 11Ma E a tia n roko Kristo b'a te Ibonga ae Kakannato i bukini baika raraoi aika kamani mena ikai, ao E nako n ri nukan te um'anrianna ae kakannato riki ma n raoiroi riki, ae e aki karaoaki ni bain te aomata, ao tiaki b'ain aon te aba; 12ao E rin n te tabo are moanibaan te tabu ti teuana te tai ao akea riki, ao E aki uoti raraaia kooti ma buniia kaao, ma E uota oin raraana ao E karekea kamaiuara ae aki totoki. 13B'a ngkana a kaitiakaki aomata mani kam'araia n raraaia kooti ma kao mm'aane ma mannangin te kao aine te tei, aika a katim'aki i aoia; 14ao ai bati ra riki kaitiakani mataniwin nanora mani m'akuri aika akea uaaia n raraani Kristo are anga Ngaia iroun te Tamnei 15I bukin aei ngkanne, ao Kristo boni Ngaia ae buoka reken te boraraoi ae boou, are a kona iai te koraki ake a weteaki iroun te Atua ni kab'aib'aiaki n te kab'aia ae akea tokina, are E a tia te Atua n taekinna n ana taeka n akoi. E kona ni karaoaki aei i bukina b'a iai te mate are kainaomataia aomata man taiani bure ake a karaoi ngke bon iai te moa ni boraraoi. 16B'a ike e mena iai te kabureb'ai, ao e bon riai ni kakoauaki b'a te aomata are karaoa te kabureb'ai e a bon tia ni mate; 17b'a akea nanon te kabureb'ai ngkana e maiu te aomata are karaoia; e a tib'a bongana ngkana e a tia ni mate are karaoia. 18Ma ngaia ae e a tib'a bongana te moa ni boraraoi ngke e kabonganaki te raraa. 19Ngke e a tia Moote n tuangiia aomata ni kabaneia b'aai ni kabane ake a taekinaki n te Tua, ao e anaa te burae ae uraro ae buraen te tiibu ma te kaib'ab'aa ae te utob'a ao e kamanenai ni katimtim'a iai raraaia bun ni kaao ma kooti, ma te ran i aoia aomata ni kabaneia ma te nira ni boki; 20ao e taku, “Te raraa aei boni kamatoaan te boraraoi ae E a tia te Atua n tua b'a e na karaoaki ma ngkami.” 21Ao e katimtim'a naba te raraa Moote n te aro naba arei i aon te um'a ao i aoni b'aai nako ake b'ain te taromauri. 22Ao n aron taekan te Tua, a kuri ni bane b'aai ni kaitiakaki n te raraa; ao ngkana akea katutuan te raraa, ao akea naba kab'arani buure. 23Ma ngaia ae e riai b'a a na kaitiakaki baike katotoon oi ni b'ai ake i karawa n te aro anne. Ma b'aini karawa a tangiri aaro n angakarea aika raraoi riki nakon aikai. 24B'a Kristo E aki rin nako nanon te tabo are tabu, are e karaoaki ni bain te aomata, ao are katotongan te oi ni b'ai ni koaua; ma E bon rin i karawa, b'a E aonga ni kaoti i matan te Atua i bukira. 25Ao E aki rin iai b'a E na okioki n anganga Ngaia b'a te karea, n ai aron te ibonga ae kakannato are rin n te tabo are moanibaan te tabu n te ririki ae koraki ma uotana ae te raraa ae tiaki raraana. 26B'a ngke aroni Kristo anne, ao e na bon okioki marakina ni moa mani karikan aonnaba. Ma ngkai, ngkai e nangi roko tokin te tai ao E a ti kaoti ti te teuana te tai ao akea riki, i bukina b'a E na kamaunaa te bure n arona n anga Ngaia b'a te karea. 27Ao ngkai e katauaki nakoia aomata b'a ti teuana mateia ao i mwina motikan taekaia; 28ao ai aron naba Kristo: b'a ti teuana te tai are E riki iai b'a te karea Ngaia ni kamaunai aia bure aomata aika bati. E na kaoti te kaua tai nakoia ake a kaantaningaia i bukini kamaiuaia, ma E na aki katabea n te bure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\