IAKOBO 1

1Mairoun Iakobo, ae ana toro te Atua ma te Uea are Iesu Kristo; nakoia ana aomata nako te Atua ake a uamaae i aonnaba; kam na mauri. 2Tariu, kam na kim'areirei ngkana kam kaitaraa ma taiani kariri nako, 3ngkai kam ata kataan ami onimaki b'a e karika te nano m'aaka. 4Ao ke e kakororaoa raoi ana m'akuri te nanom'aka i nanomi, b'a kam aonga ni kororaoi n akea kab'akami, ao kam aki kainano n te b'ai teuana. 5Ngkana akea ana rabakau temanna i buakomi, ao e na butiia te Atua ae tituaraoi, ae kukurei n anganganiia aomata ni kabaneia, ao e na bon anganaki. 6Ma e na bubuti ma te nano n onimaki, n aki nanokokoraki teutana; b'a ane nanokokoraki ai aron naoni marawa ae ukaki n te ang ao e kaueaki. 7E na tai taku te aomata anne b'a e na anganaki te b'ai mairoun te Uea; 8ngkai te aomata ngaia n nanououa, ae e kai bibitaki arona. 9Ke e kim'areirei te tari ae aki kaub'ai ngkae e karietataki; 10ao e na kim'areirei ane kaub'ai ngkae e karinanoaki: b'a ane kaub'ai ao e na mauna n ai aron ueen te uteute. 11B'a e oti taai ma te ang ae kabuebue, ao e karaia te uteute; ao e b'aka ueena, ao e mauna tamaroana. Ao ai aron naba te aomata ae kaub'ai: e na rai i nanon ana tai ni wakina ana bitineti. 12E a kab'aia te aomata ae teimatoa i buakon te kaririaki; b'a ngkana e a tia ni kataaki, ao e na reke i rouna te bau are te maiu, are E atongnga te Uea b'a aia b'ai akana tangiria. 13Ngkana e kaririaki temanna, ao ke e tai kaangai, “I kaririaki mairoun te Atua.” B'a E aki konaaki te Atua ni kaririaki ni baika bubuaka, ao akea ae E kaririaki i rouna; 14ma e kaririaki te aomata ngkana e kairaki ma n tauaki n nanona ni kaib'ab'aru. 15Ao te nano ni kaib'ab'aru, ngkana e bikoukou, ao e bungia te bure; ao te bure, ngkana e ikawai, ao e bungia te mate. 16Tariu aika kam tangiraki, a na tai bure ami iango. 17B'aai ni kabane aika raraoi ma ni moanibaan te raoiroi boni b'aai n tituaraoi mai eta, aika ruo mairoun Taman te oota, are akea i rouna te bibitaki are e na reke mai iai te nu ae roo. 18E karikira n oin nanona, n te taeka are te koaua, b'a ti na riki b'a kanga moani-b'ai i buakoia akana karikaki i rouna. 19Tariu aika kam tangiraki, kam na ata aei: a riai aomata nako n aki tab'ara n ongora, a na aki waekoa ni kan taetae, ao a na aki kakai un; 20b'a unin te aomata e aki kona ni karaoa nanon te Atua. 21Ma ngaia ae kam na kaaki aromi aika kam'ara ma kateimi ni kabane aika bubuaka, ao kam na kaaki i nanomi ma te nimamannei te taeka are unikaki are kona te kamaiungkami. 22Kam na aki m'am'anaingkami n iangoia b'a ti taan ongora ngkami n ana taeka te Atua; ma kam na riki b'a taan toua mwina. 23B'a ngkana e ongo ana taeka te Atua te aomata n aki toua mwina, ao ai aron te aomata ae tirotiroia n te tirotaam: 24b'a e tirotiroia, ao e nako, ao e a m'aninga naba ngkekei tein taraana. 25Ma ane taratara te tua are moanibaan te raoiroi, are tuan te inaomata, n teimatoa iai, ngkai tiaki te aomata ngaia are e ongo ao i mwina e m'aninga, ma te aomata are karaoa nanon te baere e ongo, ao e na kakab'aiaki n are e na karaoia. 26Ngkana e taku temanna b'a e taua te Aro, ao e aki kona n taua tian ana taeka, ao e boni m'am'anaia i bon i rouna, ao akea nanon tauan te Aro i rouna. 27Aio te Aro ae itiaki ae aki kam'ara i matan te Atua ae te Tama: bon tararuaia akana a mate tamaia ma aine aika a mate buia ni kain nanoia; ao te kawakinna te aomata b'a e na aki baareka ni b'ain aon te aba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\