IAKOBO 2

1Tariu, kam na tai b'aina te nanonano nakoia aomata ngkai taan onimakina te Uea are Iesu Kristo ngkami, are te Uea are ana b'ai te neboaki. 2B'a ngkana e rin n ami botaki te aomata ae burenibainna n te burenibai ae te koora, ao e kunnikainna n te kunnikai ae tamaroa, ao ngkana e rin naba te aomata ae aki kaub'ai ma kunnikaina ae buakaka. 3Ao ngkana kam taratara teuare kunnikaia te kunnikai ae tamaroa ao kam kaota karineana ni kaangai, “Ko na tekateka ikai n te tabo ae e raoiroi,” ao nakon teuare aki kaub'ai, kam kaangai, “Ko na tei ikekei! ke, Ko na tekateka ikai i rarikini waeu,” 4Tiaki kam karika te raure iroumi iai, ao kam n riki b'a taani babaire aika kam babaire ma te nanonano ae buakaka. 5Tariu aika kam tangiraki, kam na ongora: tiaki E rineia akana aki kaub'ai ni b'ain aon te aba te Atua b'a a na kau-onimaki, ao a na riki b'a taan abaaba n ueana are E atongnga n te taeka n akoi nakoia ake a tangiria? 6Ma ngkami, kam kamangora te aomata ane aki kaub'ai. Tiaki a babakanikawai nakoimi akana kaub'ai ao tiaki ngaiia aika katikingkami nako matan taiani kabowi? 7Tiaki ngaiia ake a taetaebuaka te ara are raoiroi are kam a tia n anganaki? 8Ma kam karaoa ae e raoiroi ngkana kam toua mwin te tua are mairoun te Uea, are e koreaki ni kaangai, “Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon i roum.” 9Ma ngkana kam karineia aomata i bukin aromi n nanonano, ao kam bure iai; ao ni kaeti ma taekan te Tua, kam a kabuakakaki iai b'a taan ri aona ngkami. 10B'a ane toua mwin te Tua ni kabanea ma e reke burena n teuana, ao e a bukinaki naba iai b'a e aki ira nanon te Tua ni kabane. 11B'a Teuare kaangai, “Ko na tai wene ni bure,” ao boni Ngaia naba ae kaangai, “Ko na tai kamateia aomata.” Ngkana ko aki wene ni bure, ma ko kamatea te aomata, ao ko riki iai b'a te tia ri aon te Tua. 12Kam na taetae ao kam na karaoi aromi n ai aroia aomata aika nangi motikaki taekaia n tuan te inaomata. 13B'a ane aki nanoangaea te aba, ao e na motikaki taekana n aki nanoangaki; ma e totokanikai te nanoanga n te motiki-taeka. 14Tariu, tera manena ngkana e taku temanna b'a iai ana onimaki ao akea kakoauaana n ana m'akuri? E kona te aeka n onimaki anne ni kamaiua? 15Ngkana akea ana kunnikai tarimi temanna ke m'anemi temanna, ao ngkana akea kanaia n te bong ae koraki, 16ao e kaangai nakoia temanna iroumi, “Kam na nako ma te rau, kam na kunnikaingkami raoi b'a kam aonga n aki mariri, ao kam na nuai;” ao ngkana kam aki anganiia baika a tau nakon rab'ataia, ao tera manenan ami taeka? 17Ao ai aron naba te onimaki: e mate ngkana ti ngaia ao akea ana m'akuri. 18Ma ane e na kaangai temanna, Iai am onimaki, ao ngai iai au m'akuri, “Ko na kaota am onimaki nako iu ae e aki noraki koauana n am m'akuri.” Ao ngai au kaeka e kaangai, “Ko na kaota am onimaki nako iu, ngkai akea am m'akuri, ao ngai I a kaota au onimaki nako im n au m'akuri.” 19Ko taku b'a ti temanna te Atua; e eti am taeka anne. A boni kakoaua naba te taeka anne taian taimonio, ao a ruru ni maku. 20Te aomata ae ko baba! Ko tangira ae na kaotaki nako im b'a te onimaki are akea ana m'akuri e aki manena? 21Tiaki e reke reitakin Aberaam are ara bakatibu ma te Atua n ana m'akuri, ngke e anga Itaaka are natina b'a te karea i aon te baonikarea? 22Ko noria ngkanne b'a te onimaki e m'am'akuri n ana m'akuri Aberaam, ao e kakoroaki raoi ana onimaki n ana m'akuri. 23Ao e kakoauaki taekan te B'aib'ara are kaangai, “Ao e onimakina te Atua Aberaam, ao e atongaki aei b'a ngaia ae e reke iai reitakina ma te Atua.” Ao e aranaki b'a raoraon te Atua. 24Kam noria ngkanne, b'a e reke reitakin te aomata ma te Atua tiaki ti n te onimaki n ti ngaia, ma n ana onimaki ni botaki ma ana m'akuri. 25Ao tiaki b'a ai aron naba Nei Raba are te kabekaau? E reke reitakina ma te Atua n ana m'akuri, ngke e akoia taan tutuo akekei, ao e kanakoia n te kawai teaina. 26B'a aron te rab'ata b'a e mate ngkana akea te tamnei, ao ai aron naba te onimaki b'a e mate ngkana akea te m'akuri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\