IAKOBO 3

1Tariu, kam na tai riki b'a taan reirei aika bati, ngkai ti ataia b'a ngaira aika taan reirei e na reke iroura motikan taekara ae rawawata riki. 2B'a akea iroura ae aki kaairua; ao ngkana iai ae aki kaairua n ana taeka, ao bon te aomata ae kororaoi n arona, ae e kona ni bweena rab'atana ae b'anin. 3B'a ngkana ti karini m'akoroni biiti i nanoni wiia aoti ake a na bweenaki iai, b'a a aonga n iri nanora, ao ti a kona iai ni kairiia nakon te tabo are ti tangiria. 4Ao taraia naba kaibuke: a ab'ab'aki ao a kabutaki n aang aika korakora, ma a kaetaki ni kawaia n te bwe ae moan te uarereke nakon te tabo are e kani borau nako iai te tia taubwe. 5Ao ai aron naba te newe: boni b'ain te rab'ata ae uarereke, ao e kamoamoaa i bukin arona ni kona ni karaoi baika ab'ab'aki. Noria, ai uarereke ra te ai ao e kona ni kaurarakea te buakonikai ae ab'ab'aki! 6Ao te newe ai aron te ai. B'a te newe kanga te aonnaba ae on n te buakaka i buakoni b'ain rab'atara nako; e kam'araea te rab'ata ni kabane, ao kanga e kaurarakea maiura ae b'anin n uran te ai mai Keenna. 7B'a maan nako aika maan aika kakaeai waeia ma maan aika kibakiba ma maan aika kawakawa ma ika, a kamananaki irouia aomata, ao a a kamani kamananaaki i rouia; 8ma te newe, bon akea te aomata temanna ae e kona ni kamananaa: bon te b'ai ae buakaka ae aki wene n rau, ae e on n te boitin ae kamamate. 9Ti kabongana i bukini katituaraoan te Uea ae Tamara, ao i bukin naba karereantiaia aomata aika karaoaki b'a katotongan te Atua. 10E oti nako te taetae ni kakab'aia ma ni karereanti naba man te wii ae ti teuana. Tariu, a bon aki riai baikai. 11E kona te koburake n ran ni kaotinakoa te ran ae mam ma te ran ae tarika man te koburake n ran ae ti teuana? 12Tariu, e kona te biiku ni karika te oriwa? Ao e kona te kureebe ni kariki biiku? Ao e aki kona naba te karika te ran ae mam te ran ae taari. 13Antai te aomata ae rabakau ae atatai i buakomi? E na kaotia ni maiuna ae e raoiroi ao n ana m'akuri aika raraoi aika e karaoi ma te nimamannei ao te rabakau. 14Ma ngkana iai i nanomi te bakantang ae bati ma te iangoingkami i bon iroumi, ao kam na tai kamoamoaingkami n eekaanako te koaua ma ni kakewea. 15Te aeka n rabakau aei e aki ruo mai eta, ma boni b'ain aon te aba, ae b'ain te rab'ata, ao aia b'ai taimonio. 16B'a ike e mena iai te bakantang ma te iangoia te aomata bon i bukina, ao e mena naba iai te mangaongao irouia aomata ma m'akuri aika bubuaka ni kabane. 17Ma te rabakau are mai eta e kairiia aomata nakon te maiu moa ae itiaki, ao ae rau ma n nimamannei, ae b'aina te iraorao; e on n te nanoanga, ao e karaoi m'akuri nako aika raraoi; e aki nanonano ao e aki m'am'anaa te aba. 18Te maiu ae e raoiroi boni ngaia ae na taiaki b'a te ua are riki man te koraa are unikaki n te raoi irouia taan raoi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\