IAKOBO 4

1A riki maia taiani buaka, ao a riki maia taian un i buakomi? Tiaki a riki man naano n aonnaba aika kume ni buaka i nanoni b'ain rab'atami? 2Kam tangiri b'aai, ao a aki reke iroumi; ma ngaia ae kam kamateia aomata. Kam bakantang, ao a aki kona n reke ami b'ai, ma ngaia ae kam un ao kam buaka. A aki reke ami b'ai b'a kioina ngkai kam aki bubuti. 3Kam bubuti, ao kam aki anganaki, b'a kioina ngkai kam bubuti n te aro ae aki riai, b'a kam na bakataei ami b'ai i bukin nanomi aika naano n aonnaba. 4Ngkami aika kanga ainenum'a aika taani wene ni bure, kam aki ataia b'a te iraorao ma b'ain te maiu aei bon ribaan te Atua? Ma ngaia aei, b'a ane kan i raorao ma b'ain te maiu aei, ao e riki b'a ana kairiribai te Atua. 5Kam taku b'a akea manenan ana taeka te B'aib'ara are kaangai, “E rangi ni korakora nanon te Tamnei n tangirira, are E kamaekaa te Atua i nanora. 6Ma E kabatia te akoi n anga; ao anne bukin are e kaangai te B'aib'ara.” “E rawa nakoia akana kainikatonga te Atua; Ma E angania akana nanorinano te akoaki.” 7Ma ngaia ae kam na irira nanon te Atua; ao kam na rarawa nakon te riaboro, ao ane e na biri nako mai roumi iai. 8Kam na kaania te Atua, ao ane E na kaaningkami. Kam na kaitiaki baimi, ngkami aika taani bure; ao kam na kaitiaki nanomi, ngkami akana kam nanououa. 9Kam bon riai n nanokawaki ma n tang ni korakai. Ke e oneaki ngarengaremi nakon te tang ni korakai, ao ami kim'areirei nakon te mata ni kananoanga. 10Kam na nanorinano i matan te Uea, ao ane E na karietataingkami. 11Taari, kam na tai kabuakaka. Ane kabuakaka tarina, ke ane motika taekan tarina, ao e kabuakaka te Tua, ke e motika taekan te Tua; ngkana ko motika taekan te Tua, ao tiaki te tia toua mwin te Tua ngkoe, ma bon te tia motiki-taeka iai ngkoe. 12Ti temanna te tia karaoa te Tua, ao te tia motiki-taeka, ae e kona te kakamaiu ma te kamamate; ma antai ngkoe ngkai ko motika taekan raom? 13Ongora ngkai, ngkami akana kam kaangai, “N te bong aei ke ningabong, ao ti na nako n te kaawa arei b'a ti na tiku iai teuana te ririki ni wakina ara bitineti iai, ao ti na karekei rakan ara b'ai.” 14Ao kam bon aki ataia b'a tera aroni maiumi ningabong. B'a kanga ai aron te mabubu ngkami, ae kaoti teutana ao rimwi e mauna. 15Ma te bae kam riai n atongnga, e kaangai, “Ngkana nanon te Uea, ao ti na maiu, ao ti na karaoa te baei ke te baerei.” 16Ma ngkai, kam kamoamoaingkami n ami kainikatonga. Kamoamoa ni kabane aika ai aron aikai a bane ni bubuaka. 17Ma ngaia aei, b'a ane ata aroni karaoan ae riai, ma n aki karaoia, ao e boni bure iai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\