IAKOBO 5

1Ongora ngkai, ngkami akana kam kaub'ai: kam na kanenei b'anaami n tang ni korakai i bukin aaro ni karawaawata aika nangi riki nakoimi. 2A mka ami b'ai ao a kanaki ami kunnikai n te koa. 3A raraa ami koora ma ami tirewa; ao a na riki raraani baikai b'a b'aai ni kakoaua aika na kabuakakaingkami, ao a na kang irikomi n ai aron te ai. Kam a tia ni kaiko ami b'ai i nanoni boong aika kabaneani boong. 4Noria, a tangiri boon aia m'akuri taani m'akuri aika tai i abami, ae booia ae tauaki iroumi; ao tangiia ake a tai e a tia n roko i taningan te Atua, are te Uea ae Moan te M'aka. 5Kam a tia ni maiu ni kaub'ai ma n iri kukurein rab'atami n te maiu aei. Kam a tia ni kamarikaingkami i bukin te bongi ni kamamate. 6Kam motika taekan te aomata ae akea ana bure ni kaburea; ao kam kamatea; ao e aki rawa nakoimi. 7Ma ngaia aei, taari, kam na taotaon nanomi ni karokoa rokon te Uea. Nora aron te tia ribana: e taninga te uaa ae kakawaki ae na riki man te aba; ao e taotaona nanona n taningaia ni karokoa ae e anganaki te moa ni karau ma te karau are i mwina. 8Kam riai naba ngkami n taotaon nanomi. Kam na nanomatoa, b'a e a kaan rokon te Uea. 9Taari, kam na tai i b'angantaeka, b'a a kaawa ni motikaki taekami; noria, e a kaan te tia motiki-taeka b'a ae E a kani kaoti. 10Taari, kam na ururingiia burabeti ake a taetae n aran te Uea. A na riki b'a banna ni kakairi n aroia ni kataua te maraki ma ni botum'aka n taotaon nanoia. 11Noria, ti taku b'a a kab'aia ake a nanom'aka. Kam a tia n ongo nanom'aakan Iobi, ao kam ata aron te Uea n tabeakinna n tokina. B'a moan te nanoanga te Uea, ao E akoi. 12Tariu, te bae moan te kakawaki i aoni b'aai ni kabane bon aei: kam na tai m'anewea arani karawa ke aon te aba ke te b'ai riki teuana ngkana kam tuea; ma e na atongaki ami eng b'a bon eng, ao ami tiaki b'a bon tiaki; b'a aonga n aki motikaki taekami ni kabuakakaki. 13E taonaki temanna i buakomi n te rawawata? Ke e tataro. E kukurei temanna? Ke e anene. 14E aoraki temanna i buakomi? Ke e weteia unimm'aanen te ekaretia; ao a na tataro i aona, ao a na kabiria n te b'a n aran te Uea. 15Ao ane e na kamaiua te aoraki te tataro n onimaki; E na kaokaki marurungina nakoina iroun te Uea, ao a na kab'araki ana bure ngkana e a tia ni bure. 16Ma ngaia ae kam na kaotioti ami bure nakoimi, temanna nakon temanna, ao kam na tataro i bukimi, temanna i bukin temanna, b'a kam aonga ni kamaiuaki. E bati ni m'aaka ana tataro te aomata ae kakaraoa nanon te Atua, ngkana e tataro ma nanona. 17Eria bon te aomata ae ti te bo arona ma arora, ao n ana tataro e bubuti b'a e na aki b'aka te karau; ao e aki b'aka te karau i aon te aba i nanon tenua te ririki ao onoua nam'akaina. 18Ao e a manga tataro, ao e b'aka te karau mai karawa, ao e kariki uaana aontano. 19Tariu, ngkana iai iroumi ae kitana te koaua ao temanna e a manga kaokia, 20ao e na ataia, b'a ane kaoka te tia bure man arona are kaairua iai, ao e na kamaiua maiun te tia bure anne man te mate, ao a na kamaunaki ana bure aika bati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\