IOANE 1

1Ngke a tuai ni karikaki b'aai, ao bon iai te Taeka; ao E memena iroun te Atua, ao bon te Atua te Taeka. 2E memena te Taeka iroun te Atua ngke a tuai ni karikaki b'aai. 3E kariki b'aai ni kabane te Atua i rouna; ao ngke tao akea Ngaia, ao e aki karikaki te b'ai teuana ae karikaki. 4E mena mwin te maiu i rouna; ao ootaia aomata te maiu arei. 5Ao te Oota arei E oota i buakon te roo, ao te roo e aki tokanikai i aona. 6Iai te aomata temanna ae arana Ioane, ae kanakoaki mairoun te Atua. 7E roko b'a te tia kakoaua ngaia i bukin te Oota arei, b'a a aonga ni bane aomata n onimaki n ana kaotioti. 8Tiaki te Oota arei Ioane, ma e roko b'a te tia kakoaua i bukin te Oota arei. 9Bon arei te Oota ni koaua, are E roko i aon te aba, ao E oota i aoia aomata ni kabaneia. 10E mena te Taeka i aonnaba, ao e karikaki aonnaba i rouna, ma a aki kinaa aomata. 11E roko i abana ni koaua, ma a aki m'aneia n akoia kaain abana. 12Ma iai ake a m'aneia n akoia, ao a onimakinna. E angania aomata akanne te kona n riki b'a natin te Atua, 13ake a bungiaki tiaki n aroia ataei ake a riki mairouia tamaia aika aomata; ma E karikiia te Atua b'a natina. 14E riki n aomata te Taeka, ao E maeka i buakora. E on n te akoi ma te koaua, ao ti nora mimitongina, are mimitongina n arona b'a ti Ngaia Natin te Atua. 15E tataekinna Ioane, ao e kanenea b'anaana ni kaangai, “Bon aei Teuare I taekinna ngke I kaangai, Teuare roko i mwiu, E kakannato riki nako iu b'a ai kaman iai Ngaia ma ngkoa i m'aini bungiakiu.” 16Man onrakena n te akoi ma te koaua, ao ti a karekea iai te akoaki teuana i mwin te akoaki teuana. 17E anganaki te aba te Tua irouni Mote; ma te akoaki ao te koaua a roko iroun Iesu Kristo. 18Bon akea temanna ae a tia n nora te Atua; te Nati are te rikitemanna, are memena i rarikin te Tama, boni Ngaia ae kaota raoi te Atua nakoia aomata. 19Ao aikai ana taeka Ioane nakoia ibonga ma taian Rewi ake a kanakoaki nakoina irouia I-Iutaia mai Ierutarem, b'a a na titirakinna ni kaangai, “Antai ngkoe?” 20Ao e kaotia n aki karaba ao e kaangai, “Tiaki te Kristo ngai.” 21Ao a manga titirakinna riki ni kaangai, “Ao antai ngkoe ngkanne Eria?” Ao ngaia e taku, “Tiaki.” Ao a manga taku, “Te burabeti ngkoe?” 22Ao ngaia e kaangai, “Tiaki. Ao a manga taku riki nakoina, Ao ai antai ngkoe? B'a ti na tuangiia ake a kanakomaira. Tera am kaotioti i bukim?” 23Ao e kaekaia Ioane n ana taeka Itaia are te burabeti, ni kaangai, “Ngai b'anaan temanna ae takarua n te rereua ni kaangai, Kaeta kawain te Uea. 24Ao ake a kanakoaki boni mairouia B'aritaio; 25a titirakina Ioane ni kaangai, “E aera ngkai ko b'ab'abetito ngkai tiaki ngkoe te Kristo, ao tiaki Eria, ao tiaki te burabeti? 26E kaekaia Ioane ao e kaangai, “I b'ab'abetito n te ran, ma iai temanna ae tei i buakomi, ae kam aki ataia, 27ae na waaki i mwiu. I aki tau b'a N na kab'ara kabaean ana kauniwae.” 28A riki kakarabakau aikai i Betania, n iteran te karaanga are te Ioretan mai mainiku, ike e b'ab'abetito iai Ioane. 29N te bong are i mwina ao e nora Iesu Ioane ngke E nakoina, ao e taku, “Nora ana Tiibuteteei te Atua, ae uoti nako aia bure kaain aonnaba. 30Boni Ngaia are I taekinna ngke I kaangai, ‘E roko i mwiu te aomata ae kakannato riki nako iu, b'a ai kaman iai Ngaia ma ngkoa i m'aini bungiakiu.’ 31Akea ataakina i rou b'a antai Ngaia, ma I roko ni b'ab'abetito n te ran b'a e aonga n ataaki irouia Iteraera.” 32Ao aikai ana taeka riki Ioane ni kaotioti: “I nora te Tamnei 33I aki kinaa; ma te Atua are kanakomaiai b'a N na b'ab'abetito n te ran E kaangai nako iu, ‘Te aomata ane ko noria b'a E ruonna te Tamnei 34I a tia n noria ao n tataetae ni kakoaua i bukina: bon Natin te Atua Ngaia.” 35N te bong are i mwina, ao e a manga tei Ioane ma ana reirei uoman; 36ao e tarataraa Iesu ngke E nakonako, ao E taku, “Nora ana Tiibuteteei te Atua!” 37Ngke a ongo ana taeka aei ana reirei, ao a nako n ira Iesu. 38E rairaki Iesu, ao E nooriia b'a a iria. E taku nakoia, “Tera ae kam ukoukoria?” A kaeka ni kaangai, “Rabi (ae nanona Te Tia Reirei), Ko maeka ia?” 39Ao Ngaia E taku, “Nako mai noria.” A roko ao a nora te tabo are E maeka iai; a tiku i rouna n te bong arei b'a e a bo aua n te tanimaeaontaai. 40Anterea are tarin Timon boni ngaia temanna irouia uake uoman ake a ira Iesu i mwin ongoia iroun Ioane. 41E reke moa i rouna tarina are Timon, ao e taku nakoina, “E a reke iroura te Mesia.” (ae nanona “Kristo.”) 42E kairiia nakon Iesu; ao Ngaia E taraia ao E taku, “Timon ngkoe ae natin Ioane; ko na aranaki b'a Keeb'a.” 43N te bong are i mwina, ao E moti n ana iango Iesu b'a E na nako Kariraia. E kaitibo ma Biribo, ao E taku nakoina, “Ko na irai!” 44(Biribo boni kaaini Betetaita, ae aia kaawa naba Anterea ma Betero.) 45Ao Biribo e kunea Natanaera ao e taku nakoina, “E a reke iroura Teuare koreaki taekana irouni Mote ni bokin te Tua ao irouia burabeti: bon Iesu are te I-Natareta, are natin Ioteb'a.” 46E taku Natanaera nakoina, “E kona ni kaoti te b'ai ae e na kab'aia te aba iai mai Natareta?” E taku Biribo nakoina, “Mai, noria.” 47Ngke E nora Natanaera Iesu b'a e nakoina, ao aikai ana taeka i bukina, “Noria, bon te Iteraera ni koaua ae b'ab'aina te eti!” 48E taku Natanaera nakoina, “Ko atai maia?” E kaekaa Iesu ni kaangai, “I noriko ngke ko mena i aan te biku, i m'aini weteam irouni Biribo.” 49E taku Natanaera, “Te Tia Reirei, bon Natin te Atua Ngkoe; aia Uea Iteraera Ngkoe!” 50E kaeka Iesu ao E taku, “Ko onimaki ti i bukin are I tuangko b'a I noriko i aan te biku? Ane ko na noori baika ab'ab'aki riki nakoni baikai!” 51Ao E taku nakoina, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami: ane kam na nora karawa b'a e kaukaki, ao ana anera te Atua b'a a rierake ma n ruo rikaaki i etan Natin te Aomata.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\