IOANE 10

1E taku Iesu: “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami: b'a ane aki rin ni nen te tiibu man te mataroa, ma e tam'arake man te tabo teuana, ao bon te tia ira ao te tia kam'arua. 2Ma ane rin man te mataroa ao bon te tia kawakin tiibu. 3E kaukaki te mataroa nakoina iroun te tia tantani n te mataroa; a ongo b'anaana tiibu, ao e weteia ana tiibu n araia nako, ao e kairiia ni kaotinakoia. 4Ngke a bane n oti nako ana tiibu, ao e ri moaia, ao tiibu a iria, b'a a kinaa b'anaana. 5A aki kona n ira te ianena, ma a na biri nako mai rouna, b'a a aki kinai b'anaaia ianena. 6E taekina te rongorongo ni kabotau aei Iesu nakoia, ma a aki oota iai b'a tera ae E nanonna. 7Ma ngaia are, E a manga taku Iesu nakoia, “Bon te koaua ae I a tuangngkami b'a Ngai aia mataroa ni koaua tiibu. 8Taan ira ao taani kam'arua te koraki ni kabaneia ake a roko i m'aiu; ma a aki ongo tiibu i rouia. 9Boni Ngai te mataroa; ngkana e rin te aomata irou, ao e na kamaiuaki: e na rin ao e na oti nako, ao e na karekea kanana. 10Bukin rokon te tia ira bon ti te ira, te kamaamate ao te urub'ai; ma I roko b'a e aonga n reke i rouia te maiu ae koro raoi arona. 11Ngai te tia kawakin tiibu ae e raoiroi. E anga maiuna te tia kawakin tiibu ae e raoiroi i bukiia tiibu. 12Te aomata ane kaboaki ana m'akuri, ane tiaki te tia kawakin tiibu ao tiaki ana man tiibu, ngkana e nora te man ae tiritiri b'a e roko, ao e biri nako ni kitaniia tiibu; e rawea temanna te tiibu te man are tiritiri n tenaia, ao e kauamaaei ake nikiraia. 13E biri nako i bukina ngke te aomata ngaia ae kaboaki ana m'akuri, ao akea nanona irouia tiibu. 14Ngai te tia kawakin tiibu ae e raoiroi; ao I ataiia au tiibu, ao a atai au tiibu, 15n ai aron te Tama ngkae E atai, ao Ngai I ata te Tama; ao I anga nanou b'a N na mate i bukiia tiibu. 16Iai au tiibu tabeman aika aki mena i buakoia tiibu aikai; e riai b'a N na kairiia naba, ao a na ongo b'anaau. N te aro aei, ao a na riki b'a te nanai ae ti teuana, ao ti temanna te tia kawakinia. 17Ma ngaia ae E tangirai te Tama i bukina ngkai I anga nanou b'a N na mate, b'a I aonga ni manga uti. 18Akea ane anaa maiu mairou. I anga n oin nanou. E mena irou te kona n anga, ao te kona n anaia. I anganaki te mwioko aei iroun Tamau. 19I bukin taeka aikai ao a manga aki boraoi naba I-Iutaia n aia iango i bukin Iesu. 20A m'aiti aomata i buakon te koraki arei ake a kaangai, “Iai i rouna te taimonio, ao e rangirang; kam aera ngkai kam ongora i rouna?” 21A taku tabem'aang i buakon te koraki naba arei, “Taeka aikai bon tiaki ana taeka te aomata ae taniaki iroun te taimonio. E kona te kaure mataia matakii te taimonio?” 22E a bo tain te Toa are Katabuan te Tembora i Ierutarem; bon tain te kam'aitorotoro te tai arei. 23E nanakonako Iesu n te tabo ae aranaki b'a ana kaman Toromon n te Tembora. 24A otab'aninia Iesu I-Iutaia ao a titirakinna ni kaangai, “Maanraa te tai ae Ko na katikuira iai n tataninga i m'ain ae Ko tuangiira te koaua? Tuangiira raoi te koaua: te Kristo Ngkoe?” 25E kaekaia Iesu ao E taku, “I a kaman tuangngkami, ma kam aki kakoauai. A riki b'a b'aai ni kakoaua i buku baika I karaoi ni m'akan Tamau; 26ma kam aki kakoauai, b'a tiaki kaain au nanai n tiibu ngkami. 27A ongo b'anaau au tiibu, ao I kinaia, ao a irirai. 28I angania te maiu are aki toki, ao a na bon aki mate; ao akea ae kona ni buribaiia mairou. 29Tamau, are anganai tiibu b'a au tiibu, E korakora riki nakoni b'aai ni kabane; ao akea ae kona n anaiia mairoun Tamau are kakawakiniia. 30Ti temanna Ngai ma te Tama.” 31A manga anai atibu I-Iutaia b'a a na karebanaia. 32E taku Iesu nakoia, “I a tia ni kaoti nakoimi m'akuri aika bati aika raraoi mairoun te Tama; e nga i buakoia ae kam na karebanai iai i bukina?” 33A kaeka ao a kaangai, “Tiaki i bukin te m'akuri ae e raoiroi ae ti na karebanaiko iai, ma i bukin am taetae ni bakanatua; ao i bukina naba b'a bon te aomata Ngkoe, ao Ko kan riki n Atua.” 34E kaekaia Iesu ao E taku, “Tiaki e koreaki n ami Tua ae kaangai, I taku, ‘atua ngkami’? 35Ngkana E atongiia te Atua te koraki ake E anganiia ana taeka b'a atua (ao e aki kona ni katinanikuaki taekan te B'aib'ara), 36ao e aera ngkanne b'a kam na kaangai, Ko bakanatua, i bukina ngke I kaangai, Natin te Atua Ngai? Ao bon te Tama ae rineai ao E kanakoai nako aonnaba. 37Ngkana I aki karaoi ana m'akuri Tamau, ao tai kakoauaai; 38ma ngkana I karaoi, e aoria ngkana kam aki kakoauaai, ma kam na kakoauai au m'akuri, b'a kam aonga n ataia ma ni kakoaua b'a iai te Tama i nanou, ao Ngai i nanon te Tama.” 39A manga kataia riki b'a a na taua Iesu ni kaburea, ma E aki reke i rouia. 40E kitana ikekei Iesu ao E ri nukan te karaanga are te Ioretan nako tani mainikuna nakon te tabo are e b'ab'abetito ngkoa iai Ioane; ao E tiku ikekei. 41A m'aiti aomata ake a roko i rouna; ao a kaangai, “Akea te m'akuri ae kamimii ae karaoia Ioane, ma ana taeka ni kabane ake e atong i bukin Teuaei a bane ni koaua.” 42Ao a m'aiti aomata n te tabo arei ake a onimakina Iesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\